Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #90 - Záhada Blair Witch (1999)

#90 - Záhada Blair Witch (1999)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnohými milo­va­ný, mnou zatra­co­va­ný horor, kte­rý začal éru „found foo­tage“, kte­rá na roz­díl od japon­ských duchař­ských horo­rů zatím nic na zájmu neztra­ti­la.

Záhada Blair Witch

The Blair Witch Project

USA, 1999, 81 minut

Režie: Daniel Myrick a Eduardo Sánchez

Scénář: Daniel Myrick a Eduardo Sánchez

Hrají:

Heather Donahue (Heather Donahue)

Joshua Leonard (Joshua Leonard)

Michael C. Williams (Michael Williams)

Když tenhle film při­šel do kin, měl svůj smy­sl. Tím smys­lem byla mar­ke­tingo­vá kam­paň, kte­rá se nás sna­ži­la pře­svěd­čit o tom, že tenhle film je zázna­mem sku­teč­ných udá­los­tí, kte­ré se sta­ly, že pás­ka byla nale­ze­na a poté byl uká­zán osud sku­teč­ných postav. Humbuk, kte­rý kolem toho byl, sám o sobě zna­me­nal urči­tý mez­ník v his­to­rii horo­ru, ale když se člo­věk na film dívá s odstu­pem, prá­vě otáz­ka toho, že se jed­ná o sku­teč­ný záznam, niko­li o film, je jedi­né, co na tom může nadchnout.

Příběh fil­mu je vel­mi jed­no­du­chý a v pod­sta­tě se nejed­ná o nic nové­ho v žán­ru. Je to duchař­ská his­tor­ka, v pod­sta­tě moder­ní urban legen­da o tom, že kde­si v hlu­bo­kých hvozdech žije čaro­děj­ni­ce, kte­rá žere zlé děti. Trojice ama­tér­ských doku­men­ta­ris­tů se vydá pát­rat po prav­dě. Tak se nám obje­vu­je para­le­la s fil­my Candyman a „Kruh“, kde se podob­ný prvek také vysky­tl, i když zde samo­zřej­mě nešlo o sna­hu vytvo­řit rádo­by auten­tic­ký film.

Pokud mám rov­nou pre­zen­to­vat svůj názor, tak pros­tě říkám, že „Záhadu Blair Witch“ nemám rád. Neděsila mě, snad pro­to, že jsem dáv­no věděl, že to je jen film. Příběh je neza­jí­ma­vý a nejed­ná se o nic omra­ču­jí­cí­ho, for­ma pře­vlá­dá nad pří­bě­hem, což je sice hez­ké, ale pou­ze do chví­le, kdy ješ­tě pole­mi­zu­je­te o tom, jest­li se to sku­teč­ně moh­lo stát. Potom je to jenom jeden rádo­by sku­teč­ný záznam, kte­rý nefun­gu­je. A už vůbec ne ve svě­tě, kde je něče­ho podob­né­ho tolik, kde kaž­dý má tako­vé mož­nos­ti, že si něco podob­né­ho může nato­čit sám. Osobně mám rad­ši „Paranormal Activity“, mys­lím tím jed­nič­ku, samo­zřej­mě. Smysl je stej­ný, pří­běh také není úpl­ně ori­gi­nál­ní, ale film je mi pros­tě bliž­ší. Možná pro­to, že pro mě osob­ně fun­gu­je i bez toho, abych věřil tomu, že je to sku­teč­nost.

„Záhada Blair Witch“ zby­teč­ně tla­čí na pilu, je zde až pří­liš vel­ká sna­ha o to, aby to vypa­da­lo auten­tic­ky, pře­de­vším pro­to, že se kame­ra ani na chví­li nevy­pne, pořád je zapnu­tá, a to i v těch nej­vy­pja­těj­ších oka­mži­cích. Kdyby to bylo pod­le sku­teč­nos­ti, pros­tě nevě­řím tomu, že by se takhle lidi cho­va­li. A pokud to mělo být co nejau­ten­tič­těj­ší, něco tomu pros­tě chy­bí. Jak říkám, film pros­tě moc tla­čí na pilu a chce být až moc sku­teč­ným zázna­mem. Není tak odpor­ný jako „Cannibal Holocaust“, ale přes­to bych ho klid­ně zařa­dil do kate­go­rie fil­mů, kte­ré ve mně neza­ne­cha­ly žád­ný sil­ný odkaz.

„Záhada Blair Witch“ je však přes­to fil­mem, kte­rý zau­jal, kte­rý měl své obdo­bí slá­vy a kte­rý se zapsal do his­to­rie. Stále si ale mys­lím, že jeho nej­dů­le­ži­těj­ší odkaz je sku­teč­nost, jak byla vede­na mar­ke­tingo­vá kam­paň, a šílen­ství, kte­ré kolem toho­to fil­mu vznik­lo. Film uká­zal směr, jak kam­paň vést, jak se poku­sit o to zaú­to­čit na divá­ky a jejich smys­ly ve všech smě­rech. Pokud se týká samot­né­ho fil­mu a jeho poje­tí, je to horor, kte­rý postup­ně stup­ňu­je své napě­tí, v pod­sta­tě kla­sic­ké dílo, kte­ré ničím, kro­mě for­my nevy­bo­ču­je.

„Záhada Blair Witch“ je v jis­tém slo­va smys­lu mez­ník horo­ru, ale pokud se týká mě, já osob­ně tenhle film nepo­va­žu­ju za tako­vý skvost, aby se uchá­zel o mís­to jed­no­ho z nej­lep­ších horo­rů. Forma je zde dota­že­ná téměř k doko­na­los­ti a to je... všech­no.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Dobře zvo­le­ný mar­ke­tingo­vý tah, kte­rý v době vzni­ku fil­mu skvě­le fun­go­val.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jako film Blair Witch pří­mo nese­lhá­vá, ale není ničím sku­teč­ně výji­meč­ným.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 30.11.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Záhada Blair Witch na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Fresh Film Fest oslaví na konci srpna desáté výročí pod vlajkou fanatismu22. srpna 2013 Fresh Film Fest oslaví na konci srpna desáté výročí pod vlajkou fanatismu Praha, 18. června – Fresh Film Fest, mezinárodní filmový festival zaměřený na debutovou a studentskou tvorbu, oslaví letos desáté výročí. Více než 150 projekcí a řada doprovodných programů […] Posted in Festivaly
  • Příčiny bolesti žaludku po jídle3. března 2015 Příčiny bolesti žaludku po jídle Každá bolest je vždy nepříjemná a bolestivá. Jedinou touhou v tomto stavu je něco udělat, aby se mučení zastavilo. Významné nepohodlí způsobuje bolest žaludku, zejména pokud se objeví po […] Posted in Domácí rady
  • Bigfoot (2012)16. června 2017 Bigfoot (2012) Alice Cooper má po celém světě věrnou fanouškovskou základnu, ale legendární Bigfoot mezi jeho příznivce rozhodně nikdy patřit nebude! DJ a „hlas“ místního rádia […] Posted in Horory
  • Domov pro tělo i duši: Stavební pocitovník očima ženy8. října 2019 Domov pro tělo i duši: Stavební pocitovník očima ženy Jsou knihy, které se vám nechce dát z ruky. Tak moc vás osloví, tak moc máte chuť v nich listovat a nasávat energii pro svůj život. Domov pro tělo i duši je o cestě za snem. Jakýmkoliv. […] Posted in Knihovnička
  • Dám ti slunce28. dubna 2017 Dám ti slunce Sourozenci Jude a Noah si jsou už od raného dětství neuvěřitelně blízcí. A není to jen tím, že to jsou dvojčata. Znamenají pro sebe všechno – jsou nejlepšími kamarády, o vše se dělí, hrají […] Posted in Recenze knih
  • Devil in the Dark (2017)4. listopadu 2022 Devil in the Dark (2017) Společný lov měl oba bratry po mnoha letech zase sblížit, jenomže děsivá noční můra z dětství jednoho z nich se jej znovu pokusí chytit do svých pařátů…Adam se po patnácti […] Posted in Horory
  • Domácí péče - 75%23. července 2015 Domácí péče - 75% Domácí péče je filmem o lidské tragédii, kde je v přiměřené míře použit i humor, tak aby nenarušoval celkový dojem z příběhu. Příběh se točí kolem obětavé zdravotní sestry (Alena […] Posted in Filmové recenze
  • Jako nikdy - Tisková konference k filmu.11. září 2013 Jako nikdy - Tisková konference k filmu. Na tiskové konferenci, která se konala po novinářské projekci dne 11.9.2013, představil  režisér Zdeněk Týc spolu s autorkou námětu a scénáře Markétou Bidlasovou, producentem Ondřejem […] Posted in Filmové premiéry
  • Malé tečky světla1. března 2024 Malé tečky světla Kniha "Malé tečky světla", od mé oblíbené autorky knihy "Štědrý bylinářův rok" Zuzany Švédové, si mě získala hned na první pohled pro svojí kouzelnou moudrou obálku s nádechem něhy a […] Posted in Recenze knih
  • Vlastníci – Recenze – 50%20. listopadu 2019 Vlastníci – Recenze – 50% Český film Vlastníci se od počátku jeví velmi sympaticky. Jako komorní konverzační projekt, jehož tvůrce uvažoval ekonomicky a postavil jej na situaci, při níž dojde ke konfrontaci […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88111 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72263 KB. | 22.05.2024 - 03:08:05