Kritiky.cz > Články autora:Ric007

Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek’s Thrilling Tales) - 60 %

Další krát­ko­me­tráž­ní film z pro­duk­ce stu­dia DreamWorks Animation SKG ten­to­krát o napí­na­vých pří­bě­zích Shreka a jeho přá­tel. Jedná se o sou­bor tří ani­mo­va­ných poví­dek s pra­sát­ky, zom­bii mrkve­mi a duchy. Něco podob­né­ho jako Shrek 4-D... Read more »

Total Recall - Vítejte v Recallu. Zase. Tentokrát bez Arnolda, Marsu a mutantů.

Když sem se teh­dy před lety dozvě­děl, že se chys­tá rema­ke Totalu Recall ten­to­krát bez Arnolda Schwarzeneggera, krou­til sem nevě­říc­ně hla­vou a obra­cel oči v sloup, neboť sem tušil jeden vel­ký... Read more »

Vetřelci - Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec.“

Jako malý dospí­va­jí­cí tee­ne­ger jsem se Toho mon­stra z bři­cha bál. Původní film Vetřelec (ješ­tě v jed­not­ném čís­le) sem popr­vé viděl v tele­vi­zi někdy v 90. letech po půl­no­ci na Silvestra, kdy ve mně zane­chal... Read more »

Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho

Jsou zpět. Barney Ross a jeho par­tič­ka postra­da­tel­ných žol­dá­ků opět roz­pou­tá­va­jí pekel­né infer­no plné­ho střel­né­ho pra­chu, ustře­le­ných hlav, namaka­ných sva­lů a neza­po­me­nu­tel­ných hlá­šek, aby nako­nec pomsti­li smrt jed­no­ho muže ze svých... Read more »

Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %

John McClane na dovo­le­né v Rusku. Popáté a snad už napo­sle­dy. Je to sice drs­né tvr­ze­ní, ale i ti nej­skal­něj­ší fanouš­ci této slav­né smr­to­nos­né série s hláš­ku­jí­cím a zra­ni­tel­ným poli­cis­tou, kte­rý se sám sho­dou... Read more »

Bídníci (2012) - 80 %

Recenze na nový muzi­kál Les Misérables je na svě­tě. Jaké je novo­do­bé zpra­co­vá­ní romá­nu od Viktora Huga v podá­ní osca­ro­vé­ho tvůr­ce Královi řeči Toma Hoppera, kte­rý pro­jekt reží­ro­val s hvězd­ným obsa­ze­ním... Read more »

Kompletní videodeník k Hobitovi i s českými titulky

První část pohád­ky od mis­tra J.R.R.Tolkiena je za námi a nezbý­vá tedy než se těšit na příští rok. Připomeňme si ale­spoň kom­plet­ní Jacksonův video­de­ník z natá­če­ní i s čes­ký­mi titul­ky. Read more »

Soundtrack k Hobitovi je už na internetu

Hobit a jeho (ne)očekávaná ces­ta na fil­mo­vé plát­no svě­to­vých kin se blí­ží! Už za pár týd­nů se dočká­me! Zpříjemněte si svůj dýchá­nek v pod­ve­čer skvě­lým a navíc celým soun­d­trac­kem k fil­mu The Hobbit:... Read more »

Brooklynský klub vrahů - 70 %

Zatímco James Bond opět září v doce­la úspěš­ném bijá­ku Skyfall na plát­ně kin, zavzpo­mí­nej­me si  na sta­ré dob­ré časy, kdy jsme měli v obý­vá­cích jen čer­no­bí­lé tele­vi­ze a byli vděč­ni za kaž­dý... Read more »

Resident Evil: Zatracení - 50 %

 Mezitím, co v kinech opět řádí Milla Jovovich coby drs­ná Alice v pokra­čo­vá­ní hra­né fil­mo­vé série RESIDENT EVIL od reži­sé­ra Paul W. S. Andersona, kte­rý doká­zal ze sluš­né­ho béč­ka sklouz­nout do... Read more »

PROMETHEUS již brzy v rozšířené verzi na Blu-ray a DVD.

  Epické sci-fi dob­ro­druž­ství Ridleyho Scotta PROMETHEUS vychá­zí již 10. říj­na v 3-diskové sbě­ra­tel­ské edi­ci na 3D Blu-ray, na 1-diskovém 2D Blu-ray a DVD.  Pro fanšmej­k­ry je ješ­tě mož­nost pře­ob­jed­nat si PROMETHEUS TO... Read more »

Divoši / Savages - 60 %

Pomalu ztra­ce­jí­cí se reži­sér Oliver Stone nato­čil svůj dal­ší film - dra­ma­tic­ký thriller oko­lo obcho­du s dro­ga­mi. SAVAGES, nebo-li v pře­kla­du DIVOŠI. Autor pro­slu­lé Čety a dra­ma­tu JFK s pří­z­vis­kem „Svědomí Ameriky“ nebyl... Read more »

Chladnokrevně předložený účet - 70 %

Agent FBI Jerry Cotton se opět při­po­mí­ná na scé­ně! Tentokrát se podí­vá­me na recen­zi k fil­mu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně před­lo­že­ný účet, tj. tedy čtvr­tý sní­mek v cel­ko­vém pořa­dí této úspěš­né postar­ší... Read more »

FILM SMILE 8/2012 - Shrnutí

Je to bída! Během měsí­ce 8/2012 byla vymyš­le­na tako­vá sou­těž, kdy jste moh­li Vy jako fanouš­ci FILM CZ vymys­let jiný vtip­ný popi­sek (komen­tář) k uve­řej­ně­né­mu obráz­ku na FACEBOOKu vzta­hu­jí­cí se... Read more »

Tom Hardy

Od drog a alko­ho­lu ušel brit­ský herec Tom Hardy vel­ký kus ces­ty. Stal se jed­ním z nej­žá­da­něj­ších holly­wo­od­ských her­ců a momen­tál­ně ve fil­mu Temný rytíř povstal sto­jí pro­ti Batmanovi coby fana­tic­ký tero­ris­ta... Read more »

Zatímco spíš / Mientras duermes - 85 %

Šťastný? To je přes­ně můj pro­blém. Že nemůžu být šťast­ný. Nikdy jsem nebyl. Nedokážeš si před­sta­vit, jaké to je, pro­bu­dit se kaž­dý den bez moti­va­ce. To úsi­lí, kte­ré mě... Read more »

Dočkáme se Krotitelů duchů 3?

Připravte klac­ky! Připraveny! Nažhavte je! Nažhaveny! Ztopořte je! Ztopořeny! Ukažte tý prehis­to­ric­ký srač­ce, jak do toho umí­me šláp­nout. Krotitelé duchů - the­me song O pokra­čo­vá­ní s titu­lem Ghostbursters 3 se mlu­ví... Read more »

Past sklapne o půlnoci - 55 %

Tak jsem se vrá­til po něja­ké (krát­ké) době opět k ame­ric­ké­mu agen­to­vi FBI Jerry Cottenovi. Hodlám tuto star­ší sérii dokon­čit až ke koneč­né­mu devá­té­mu dílu, tak­že se máte na co těšit... Read more »

[REC]³ Génesis - 60 %

Krvavá svat­ba s hro­ma­dou zom­bí­ků a nasra­nou nevěs­tou, kte­rá hle­dá s moto­ro­vou pilou v ruce na honos­ném pan­ství své­ho novo­man­že­la oble­če­né­ho do stře­do­vě­ké­ho brně­ní. Jatka, krev, ori­gi­na­li­ta, paro­die. Třetí díl z doce­la úspěš­né horo­ro­vé série... Read more »

Na vlásku šťastně až navěky – 70 %

Krátkometrážní doda­tek začí­ná tam, kde původ­ní pohád­ka od Disneyho skon­či­la. V krá­lov­ství panu­je slav­nos­tí nála­da před vel­kým oka­mži­kem, kdy do sňat­ku man­žel­ské­ho mají vstou­pit prin­cez­na Locika a býva­lý zboj­ník Flynn. Nevěsta... Read more »

Operace stodolarový gang - 65 %

Druhý z  řady němec­kých fil­mů o slav­ném agen­tu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysí­la­la TV NOVA s čes­kým dabin­gem pod názvem Operace sto­do­lo­ra­vý gang, ofi­ci­ál­ní název zní spí­še Noc v Manhattanu.... Read more »

Vražedné pouzdro na housle - 65 %

Jerry Cotton popr­vé v akci. Tentokrát sem se zamě­řil na jeho prv­ní nasa­ze­ní v tele­vi­zi z roku 1965, kdy byl sní­mek ješ­tě nato­čen v čer­no­bí­lém for­má­tu. Přináším tedy recen­zi na Vražedné pouz­dro na... Read more »

Dynamit v zeleném – 60 %

Tak jsem si při­po­mněl svo­je mlá­dí, kdy ješ­tě v Československé tele­vi­zi frče­ly fil­my s Jerrym Cottonem a o agen­to­vi 007 s povo­le­ním zabí­jet sem neměl ani poně­tí. Tato srd­cov­ka ze 70. let sice, jak sem... Read more »

The Cabin in the Woods – 45 %

Nový ame­ric­ký horor s fes­ti­va­lo­vým názvem Chata v horách si již sice odbyl svo­ji svě­to­vou pre­mi­é­ru v dub­nu toho­to roku, zato v Čechách není vůbec jis­té, zda­li se do kin vůbec dosta­ne. Už... Read more »

Cirque du Soleil: Worlds Away jako film a ve 3D.

Světoznámý zábav­ný pod­nik Cirque du Soleil, nebo-li Sluneční cir­kus, se dočká plno­hod­not­né­ho fil­mu, ne doku­men­tár­ní­ho, a plně ve 3D. Produkovat jej bude zná­mý reži­sér Titaniku a Avatara James Cameron; scé­ná­ře a režie... Read more »

Střípky k nové Disneyovce - Sněhová královna alias Frozen

Nové adap­ta­ce slav­né pohád­ky z pera Hanse Christiana Andersena se zhos­ti­lo fil­mo­vé stu­dio Walta Disneyho Animation, kte­ré už jed­nu Sněhovou krá­lov­nu v roce 1957 nato­či­lo, ten­to­krát však bude sní­mek zce­la digi­tál­ní... Read more »

Světová premiéra Rock Of Ages dnes večer na Očku.

Úplně zdar­ma nabíd­ne hudeb­ní tele­vi­ze Očko ke zhléd­nu­tí film Rock of Ages, kte­rý má dnes večer svě­to­vou pre­mi­é­ru. Film může­te sle­do­vat od 17:30 hodin na webo­vém por­tá­lu www.ocko.tv. Premiéra... Read more »

Arnold se vrací i k Terminátorovi

Arnold Schwarzenegger se pro­za­tím vykaš­lal na kan­di­da­tu­ru na pre­zi­den­ta USA, a radě­ji točí s vete­rá­nem Stallonem jeden fil­mo­vý pro­jekt za dru­hým. Je to už něja­ký ten pátek, kdy se býva­lý kul­tu­ris­ta... Read more »
Stránka načtena za 3,33216 s | počet dotazů: 199 | paměť: 48473 KB. | 24.02.2024 - 21:30:48