Kritiky.cz > Recenze knih > Druhý život pana Roose

Druhý život pana Roose

330619428 757136239304135 6453257595316951531 n
330619428 757136239304135 6453257595316951531 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedna malá otáz­ka: Co bys­te udě­la­li, kdy­bys­te vyhrá­li dva mili­o­ny korun? Že neví­te? Tak zkus­te nahléd­nout do kni­hy Druhý život pana Roose od Hakana Nessera, jež vyda­la Moravská Bastei MOBA, s.r.o.. a nech­te se jím tak tro­chu inspi­ro­vat.

Hlavním hrdi­nou celé­ho pří­bě­hu je Ante Valdemar Roose, jež něko­lik desí­tek let pra­cu­je jako vedou­cí eko­no­mic­ké­ho oddě­le­ní ve fir­mě vyrá­bě­jí­cí ter­mosky. Je podru­hé žena­tý a kaž­dý den vypa­dá úpl­ně stej­ně a ste­re­o­typ­ně. Pokud by se ohlé­dl zpět­ně, zjis­til by, že si život nechal jen tak pro­plout mezi prs­ty, aniž by pro­ti tomu coko­liv udě­lal.

Roose osob­ně nesná­šel jaké­ko­liv změ­ny a radě­ji si uží­val klid a poho­du... ovšem to s nároč­nou a vel­mi spo­le­čen­sky zalo­že­nou man­žel­kou nešlo moc dva­krát dohro­ma­dy. Není tedy divu, že se postu­pem času tito dva lidé navzá­jem odci­zi­li a jejich man­žel­ství ochladlo.

Navíc si Valdemar stá­le čas­tě­ji uvě­do­mu­je, že je tím­to způ­so­bem živo­ta una­ve­ný, a že by rád od vše­ho ute­kl dale­ko pryč, pryč od své­ho dosa­vad­ní­ho živo­ta, pryč od své man­žel­ky a dětí, a to nej­lé­pe někam mimo civi­li­za­ci, pryč do pří­ro­dy, kde by mohl být jen sám s sebou, uží­vat si bla­ho­dár­ný klid, poho­du a hlav­ně se niko­mu nez­po­ví­dat.
Možná i pro­to dost čas­to vzpo­mí­ná na své­ho milo­va­né­ho otce, jež chtěl být vždyc­ky sou­čás­tí pří­ro­dy, odstě­ho­vat se dale­ko od civi­li­za­ce, žít na samo­tě u lesa, bez lidí a hlav­ně bez moder­ních vymo­že­nos­tí dneš­ní doby a vní­mat pře­váž­ně své vlast­ní já. Bohužel toto se již otci nesta­či­lo vypl­nit, neboť když Valdemarovi bylo dva­náct let, spáchal sebe­vraž­du. A prá­vě od této doby Valdemarovi při­pa­dá, že s odcho­dem jedi­né­ho milo­va­né­ho člo­vě­ka ho opus­ti­lo i štěs­tí a jeho život šel takří­ka­jíc do kop­ru.

Štěstěnu však po vzo­ru své­ho otce pokou­šel celič­ký svůj život, a to tím, že sázel v lote­rii pořád stej­ná čís­la, jež kdy­si sázel i jeho otec s nadě­jí, že dří­ve nebo poz­dě­ji to pros­tě vyjde. To však ješ­tě netu­šil, že jeho otec měl sku­teč­ně prav­du. A ouha, jed­no­ho dne se zada­ři­lo a Valdemar po sko­ro pade­sá­ti letech sáze­ní vyhrál dva mili­o­ny švéd­ských korun.
Vzhledem k tomu, že si s man­žel­kou a svý­mi dět­mi již dlou­hou dobu moc nero­zu­měl, se ani nedi­vím, jak nako­nec se svou výhrou  nako­nec nalo­žil. Možná bych v jeho situ­a­ci jed­na­la úpl­ně stej­ně a dou­fa­la, že mě nestih­nou pak podob­né smut­né okol­nos­ti jako Valdemara, jež by mi zabrá­ni­li uží­vat si své­ho tak dlou­ho vytou­že­né­ho snu plný­mi douš­ky.
Pan Roose se nijak nepochlu­bil a o výhře niko­mu nic neřekl, ani svým nej­bliž­ším. Peníze si vybral a šel si pev­ně za svým snem. Svou nud­nou prá­ci ukon­čil a kou­pil si malý domek na samo­tě upro­střed lesa, kde by nebyl nikým rušen a mohl zde odpo­čí­vat a roz­jí­mat o svém živo­tě, mož­ná i tak tro­chu pře­mýš­let o jeho smys­lu.
A aby nikdo z rodi­ny nic nepo­znal, své celo­ži­vot­ní zvy­ky a návy­ky nijak nemě­ní. Stále kaž­dý den odchá­zí ve stej­nou dobu ze své­ho domo­va jako by šel do prá­ce a ve stej­nou dobu se i vra­cí. Ovšem mís­to do prá­ce, jez­dí pota­jí do své­ho milo­va­né­ho domeč­ku upro­střed lesů, kde si uží­vá pod­zi­mu živo­ta. Tedy ale­spoň do doby, než do jeho živo­ta neče­ka­ně vtrh­ne mla­dá žena, dro­go­vě závis­lá Anna Gambonská, v té době na útě­ku z neda­le­ké léčeb­ny, aby obrá­ti­la jeho život vzhů­ru noha­ma.
Jednoho dne se totiž pan Roose už domů nevrá­til, a to po tele­fo­nic­ké hád­ce se svo­jí man­žel­kou. Stalo se snad s ním něco?  Ublížil mu někdo? Kam zmi­zel? Nebo ho snad někdo une­sl, týral a je už dáv­no mrtev? Na všech­ny tyto otáz­ky se bude sna­žit najít odpo­vě­di kri­mi­nál­ní inspek­tor Gunnar Barbarotti, kte­ré­mu v hla­vě bude ješ­tě dlou­ho rezo­no­vat myš­len­ka: Zmizel Valdemar záměr­ně, ane­bo mu k jeho zmi­ze­ní někdo dopo­mohl?
Knihu Druhý život pana Roose jsem si vychut­ná­va­la až do posled­ní strán­ky. Jedná se spí­še o odpo­čin­ko­vé čte­ní, kde chy­bí jaké­ko­liv napě­tí, ale o to více ve váš vyvo­lá­vá vel­ká oče­ká­vá­ní, jak to vlast­ně všech­no nako­nec dopad­ne. Dobře napsa­ná kni­ha, plná dia­lo­gů a někdy neo­če­ká­va­né­ho cho­vá­ní hlav­ní­ho hrdi­ny, roz­hod­ně niko­ho neu­ra­zí, nao­pak donu­tí k hlub­ší­mu zamyš­le­ní, že nový život může­me začít prak­tic­ky kdy­ko­liv, pokud bude­me mít sílu, vůli a vel­kou odva­hu to udě­lat..... a také neod­klá­dat žád­né věci na poz­děj­ší dobu, kdy už to mož­ná niky nestih­ne­me udě­lat....
Nejvíce mě však asi na této kni­ze bavi­lo to, že jsem byla tichým svěd­kem rodí­cí­ho se přá­tel­ství mezi sta­rým mužem a mla­dič­kou dív­kou, to zvlášt­ní pou­to, kte­ré drže­lo pohro­ma­dě dva vel­mi roz­díl­né lidi, jež se navzá­jem dopl­ňo­va­li a rozu­mě­li si i beze slov. Přátelství, jež někdy zna­me­ná mno­hem víc..... 
 
Druhý život pana Roose
Napsal: Hakan Nesser
Překlad: Jaroslav Bojanovský
Vydala: Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Brno, 2020
Vydání prv­ní
Počet stran: 423
ISBN: 978-80-243-9191-5

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný!31. července 2023 Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný! Pokud milujete úsměvné a s nadsázkou napsané historky z běžného života, jež vás nejen rozesmějí, ale i zahřejí na srdci, tak si určitě nenechte ujít knihu s krásně ilustrovanou obálkou od […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Soutěž o "Koučinkové diáře" a "Diáře pro radikální změnu"11. února 2020 Soutěž o "Koučinkové diáře" a "Diáře pro radikální změnu" Ve spolupráci s Mindest Academy vyhlašujeme soutěž o „KOUČINKOVÉ DIÁŘE“ a o „DIÁŘE PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU“. Jedná se o diáře, které nejsou nijak datovány, takže s nimi můžete začít prakticky […] Posted in Soutěže
  • Psí štěstí-pohodová romance3. května 2024 Psí štěstí-pohodová romance Moře, nádherné pláže, šumění vln, hebká psí srst, to vše můžete zažít v novince Petry Schierové s názvem Psí štěstí, vydala ji Grada pod značkou COSMOPOLIS letos v Praze. Tato kniha by vás […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46119 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71760 KB. | 14.07.2024 - 05:58:23