Kritiky.cz > Filmové pojmy > Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny

Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny

rada
rada
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Varys: „Jeho Výsost má mno­ho sta­ros­tí: důvě­řu­je nám s těmi malý­mi, pak může­me uleh­čit náklad.“

Petyr Baelish: „Jsme tu pány malých zále­ži­tos­tí.“

Varys a Lord Baelish k Eddardu Starkovi

Malá rada je pora­den­ská sku­pi­na Krále Sedmi Království a při­pra­vu­je poli­ti­ku na jeho pří­kaz. Je to vnitř­ní (pro­to „malá“), Rada Krále. Členové jsou jme­no­vá­ni Králem a teo­re­tic­ky jím mohou být i odvo­lá­ni dle libos­ti, což ale může zna­me­nat vel­kou poli­tic­kou chy­bu.

Král je hla­vou Rady a bere její dopo­ru­če­ní v potaz, ale není jimi vázán a pou­ze on z nich dělá záko­ny. Pobočník Krále je jeho hlav­ním porad­cem a v jeho nepří­tom­nos­ti Radě před­se­dá. Pokud není král k dis­po­zi­ci, před­se­dá pově­ře­ný Regent.

Rada se schá­zí v Králově Přístavišti, kon­krét­ně v Rudé Baště, tedy stej­né budo­vě, kde je i Železný trůn.

Složení…

Členy pově­řu­je i odvo­lá­vá Král, teo­re­tic­ky čis­tě dle své úva­hy. Prakticky mají ovšem oba akty svo­je násled­ky, na kte­ré musí i on sám brát ohled.

Rada obvykle sestá­vá ze sed­mi nedě­dič­ných pozic (pra­vě­po­dob­ně sym­bo­lic­ky odrá­ží Víru Sedmi). Některé pozi­ce mohou být del­ší dobu neob­sa­ze­né, napří­klad během vál­ky, ale je to nežá­dou­cí stav.

Pobočník Krále: Předsedá Radě v pří­pa­dě krá­lo­vy nepří­tom­nos­ti.

Mistr Války: hlav­ní stra­tég a vojen­ský veli­tel říše. Pravděpodobně vyná­lez Cersei Lannisterové.

Strážce poklad­ny: pán krá­lov­ské­ho pokla­du a hlav­ní účet­ní.

Mistr Našeptávač: vrch­ní zpra­vo­daj­ský porad­ce a hlav­ní špi­on, dohlí­ží na taj­né ope­ra­ce a sprá­vu infor­ma­cí, jak doma tak v zahra­ni­čí.

Mistr Práva: hlav­ní zákon­ný porad­ce, také správ­ce kata­komb Rudé Bašty a veli­tel práv­ní­ho apa­rá­tu.

Mistr Lodí: hlav­ní námoř­ní veli­tel, spa­dá pod něj Královská flo­ti­la a koor­di­nu­je námoř­ní obra­nu.

Lord Velitel Královské Stráže: hlav­ní vojen­ský porad­ce říše, kon­krét­ně v oblas­ti pozem­ské­ho vojen­ství. Zatímco Král osob­ně jme­nu­je rytí­ře Královské Stráže pod­le vlast­ní úva­hy, jed­nou zvo­le­ni, jsou vázá­ni na celý život, kte­rý nelze legál­ně zru­šit. Nicméně Král může degra­do­vat Lorda Velitele na nor­mál­ní­ho čle­na a pový­šit někte­ré­ho jiné­ho (není zná­mo, zda k tomu někdy došlo).

Vrchní Meister: meis­ter spra­vu­je Rudou Baštu a také říši. Je sou­čás­tí Konkláve a Citadely, niko­li Krále. Je to sice kon­tro­verz­ní, ale Král a Pobočník Krále mohou Vrchního Meistera vylou­čit z Malé rady, dokon­ce ho uvěz­nit, ale niko­li odvo­lat. Tím je tato funk­ce uni­kát­ní.

Pokud nemá někte­rou z těch­to pozic Regent nebo nedo­spě­lý Král, jsou zahr­nu­ti v Radě jako krá­lo­ví pro­střed­ní­ci.

Velitel Městské strá­že nemá v Radě pozi­ci, nicmé­ně čas­to zase­dá­ní navště­vu­je a spra­vu­je ostat­ní o sta­vu hlav­ní­ho měs­ta. Janos Slynt zís­kal ofi­ci­ál­ní křes­lo jako odmě­nu za roli během zra­dy a zatče­ní Eddarda Starka, ačko­li byl násled­ně odstra­něn úřa­du­jí­cím Tyrionem Lannisterem.

Rada může dokon­ce při­zvat dal­ší lor­dy, i když tak nezís­ká­va­jí žád­né ofi­ci­ál­ní či stá­lé mís­to.

Seznam čle­nů…

Za vlá­dy Aeryse II. Targaryena:

Pobočník Krále: Tywin Lannister zastá­val tuto pozi­ci dva­cet let, při­čemž držel říši pohro­ma­dě během krá­lo­va ros­tou­cí­ho šílen­ství. Rezignoval na pro­test něko­lik let před kon­cem Aerysovy vlá­dy.

Vrchní Meister: Pycelle

Mistr Našeptávačů: Varys

Lord Velitel Královské Stráže: Ser Gerold Hightower, zná­mý jako Bílý býk.

Za vlá­dy Roberta Baratheona:

Pobočník Krále:

Lord Jon Arryn – dosa­zen při Robertově nástu­pu na trůn, pozi­ci si udr­žel po vět­ši­nu násle­du­jí­cích 17ti let.

Lord Eddard Stark – dosa­zen po Arrynově náh­lé smr­ti, slou­žil během posled­ních měsí­ců Robertovy vlá­dy.

Vrchní Meister: Pycelle

Strážce poklad­ny: Lord Petyr Baelish zná­mý jako „Malíček“.

Mistr Našeptávačů: Varys, zná­mý jako „Pavouk“.

Mistr Práva: Lord Renly Baratheon, Pán Konce Bouře

Mistr Loďstva: Lord Stannis Baratheon, Pán Dračího kame­ne

Tradičně by byl účas­ten i Ser Barristan Selmy jakož­to Lord Velitel Stráže. Protože byl ale čle­nem Stráže během Aerysovy vlá­dy, Robert ho nechtěl zahr­no­vat do stra­te­gic­kých dis­ku­sí, tak­že Rada obvykle zase­da­la bez něj. Nevadilo mu to, pro­to­že poli­ti­ku nikdy neměl rád.

Robert Baratheon byl nechvál­ně znám pro nezá­jem o vlá­du a poli­ti­ku a mís­to zase­dá­ní vlá­dy jedl, pil, lovil a děv­ka­řil. Jeho dva brat­ři zase­da­li v Radě, ale i jim vadi­lo, jak málo jí věno­val pozor­nost. Během 17ti let vlá­dy se na zase­dá­ní obje­vil pou­ze tři­krát.

Za vlá­dy Joffreyho Baratheona:

Královna Regentka Cersei Lannister, krá­lo­va mat­ka

Pobočník krá­le: Tyrion Lannister, úřa­do­val mís­to Tywina Lannistera, své­ho otce

Vrchní Meister: Pycelle – odstra­něn Tyrionem a uvěz­něn v kata­kom­bách Rudé Bašty, Tyrion ale neměl pra­vo­moc ho nahra­dit. Pozice tak byla prázd­ná něko­lik měsí­ců.

Strážce Pokladny: Petyr Baelish

Mistr Nášeptávač: Varys

Mistr Práva: neob­sa­ze­no

Mistr Loďstva: neob­sa­ze­no

Lord Velitel Královské Stráže: Jaime Lannister (v nepří­tom­nos­ti)

Joffrey sám byl při­to­men zříd­ka, když neby­lo zby­tí. Obvykle jeho mís­to zastá­va­la Cersei.

S náro­ky Renlyho a Stannise Baratheonů na Železný trůn byly pozi­ce loďstva a prá­va prázd­né. Cersei a Joffrey buď nena­šli fun­gu­jí­cí náhrad­ní­ky, nebo se tím ani neza­bý­va­li.

Cersei a Joffrey jako prv­ní pově­ři­li Tywina Lannistera funk­cí Pobočníka krá­le. Protože byl jejich otec zane­prázd­něn říze­ním vál­ky v Řekotočí, poslal mís­to sebe Tyriona. Jaimeho mezi­tím zaja­li. Oficiálně měl funk­ci Velitele strá­že, ale funkč­ně obsa­ze­na neby­la.

Po Bitvě na Černovodě se Podočníkem krá­le stal Tywin, Strážcem poklad­ny Tyrion a Vrchní Meister Pycelle byl zno­vu dosa­zen do své funk­ce.

Po smr­ti Joffreyho a nástu­pu Tommena Baratheona na trůn se při­dal Lord Mace Tyrell jako Mistr Loďstva a Princ Oberyn Martell jako Poradce bez urče­ní.

Stav po smr­ti Oberyna Martella a dal­ších udá­los­tech:

Pobočník krá­le: prázd­né

Královna Matka Cersei Lannister

Vrchní Meister: Pycelle

Mistr Loďstva a Strážce poklad­ny: Lord Mace Tyrell

Mistr Našeptávačů: Qyburn

Mistr Práva: prázd­né

Lord Velitel Královské Stráže: Jaime Lannister

Po zatče­ní Cersei vyslal Pycelle havra­na do Casterly Rock a požá­dal Kevana Lannistera o pomoc.

Kevan se ujal role Pobočníka krá­le, Cersei v radě není a jinak se nic nezmě­ni­lo.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97781 s | počet dotazů: 263 | paměť: 74972 KB. | 19.04.2024 - 02:24:29