Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Dokumenty nominované na Českého lva jsou ke zhlédnutí na DAFilms.cz

Dokumenty nominované na Českého lva jsou ke zhlédnutí na DAFilms.cz

02 1
02 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tisková zprá­va 1. 3 2017

Na por­tá­lu DAFilms.cz pro­bí­há do 12. břez­na tra­dič­ní stre­a­mo­vá­ní čes­kých doku­men­tár­ních fil­mů nomi­no­va­ných na Českého lva. V rám­ci této akce s podti­tu­lem Český lev doku­men­tár­ní mohou divá­ci zhléd­nout čty­ři z nomi­no­va­ných doku­men­tů za uply­nu­lý rok. Portál zpřístup­nil doku­men­ty Zkáza krá­sou Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny, debut Petry Nesvačilové Zákon Helena, Bratříček Karel od pol­ské reži­sér­ky Krystyny Krauze a film Miroslava Janka Normální autis­tic­ký film. Poplatek za zhléd­nu­tí nomi­no­va­ných sním­ků se pohy­bu­je od 1.99 EUR a 60 % ze zapla­ce­né část­ky jde na pod­po­ru samot­né­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu.

„Tyto čty­ři sil­né autor­ské sním­ky opět stvr­zu­jí výji­meč­né posta­ve­ní doku­men­tár­ní­ho fil­mu v čes­ké kine­ma­to­gra­fii a pře­kva­pu­jí fil­mař­skou růz­no­ro­dostí i schop­nos­tí vtáh­nout divá­ky,“ říká ředi­tel­ka DAFilms.cz Nina Numankadić. Portál se věnu­je popu­la­ri­za­ci a dis­tri­buci čes­kých i zahra­nič­ních doku­men­tár­ních fil­mů a 14 dní s nomi­no­va­ný­mi doku­men­ty na České lvy pořá­dá již pode­vá­té. Do nedě­le 12. břez­na zde bude mož­né zhléd­nout sním­ky tvůr­ců jako jsou Helena Třeštíková a Jakub Hejna, Petra Nesvačilová, Krystyna Krauze a reži­sér Miroslav Janek. Ti nabí­ze­jí ve svých fil­mech oso­bi­tý pohled na čes­kou sou­čas­nost i nedáv­nou minu­lost. Dokumenty je mož­né zhléd­nout za popla­tek od 1.99 EUR, či v rám­ci měsíč­ní­ho před­plat­né­ho. Včetně nomi­no­va­ných sním­ků je na por­tá­lu k vidě­ní dal­ších 1 500 úspěš­ných čes­kých i zahra­nič­ních fil­mů.

O doku­men­tech:

Helena Třeštíková a Jakub Hejna ve Zkáza krá­sou vyu­ži­li jako základ­ní sta­veb­ní mate­ri­ál šesti­ho­di­no­vé inter­view, kte­ré Třeštíková s hereč­kou Lídou Baarovou rea­li­zo­va­la v jejím rakous­kém exi­lu v roce 1995. Pomocí toho­to roz­ho­vo­ru, sestři­hů z Baarové fil­mů a dal­ších archiv­ních mate­ri­á­lů tvůr­ci bez příkras a bul­va­ri­za­ce zachy­cu­jí život­ní pří­běh čes­ké hereč­ky v době její nej­vět­ší slá­vy až po její tra­gic­ký pád.

Portrétní je rov­něž film Bratříček Karel pol­ské doku­men­ta­rist­ky Krystyny Krauze. Jedná se o cit­li­vou výpo­věď o Karlu Krylovi, čes­kém pís­nič­ká­ři, bás­ní­ko­vi a před­sta­vi­te­li pro­ti­re­žim­ní­ho hnu­tí. Krauze nato­či­la sní­mek v česko-polské kopro­duk­ci a otví­rá zde pro mno­hé nezná­mé sku­teč­nos­ti z Krylova živo­ta, jako jsou jeho čas­té návštěvy Polska, blíz­ké vzta­hy s tam­ní­mi muzi­kan­ty, fil­ma­ři a novi­ná­ři.

Do nedáv­né čes­ké minu­los­ti se ve svém debu­tu obra­cí reži­sér­ka a hereč­ka Petra Nesvačilová. V doku­men­tu Zákon Helena pát­rá po sto­pách pore­vo­luč­ní­ho pod­svě­tí a to zejmé­na po sou­vis­los­tech zná­mé kau­zy Berdychova gan­gu. Hlavní prů­vod­ky­ní se jí stá­vá elit­ní poli­cist­ka Helena Kahnová, kte­rá posla­la za mří­že desít­ky Berdychových lidí.

Co nebo spí­še kdo je vlast­ně nor­mál­ní? Dokumentarista Miroslav Janek ve fil­mu Normální autis­tic­ký film před­sta­vu­je svět pěti hlav­ních pro­ta­go­nis­tů – dospí­va­jí­cích dětí s autis­tic­kou poru­chou. Praha divá­ky nabá­dá, aby feno­mén autis­mu pře­sta­li vní­mat jako lékař­skou dia­gnó­zu a poku­si­li se mu poro­zu­mět spí­še jako fas­ci­nu­jí­cí­mu, byť čas­to jen obtíž­ně roz­luš­ti­tel­né­mu způ­so­bu myš­le­ní.

Akce Český lev doku­men­tár­ní pro­bí­há od 27. úno­ra do 12. břez­na. Více infor­ma­cí na por­tá­lu DAFilms.cz O DAFilms.cz Portál DAFilms.cz pat­ří k nej­star­ším webo­vým fil­mo­vým por­tá­lům na svě­tě, byl zalo­žen v roce 2006, ve stej­ném roce jako napří­klad strán­ka Youtube. Jeho poslá­ním je popu­la­ri­zo­vat čes­kou i mezi­ná­rod­ní doku­men­tár­ní kine­ma­to­gra­fii a vytvo­řit uni­kát­ní veřej­ně pří­stup­nou video­té­ku, v níž se dnes nachá­zí přes 1 500 peč­li­vě vybra­ných fil­mo­vých titu­lů.

Na dra­ma­tur­gii por­tá­lu se podí­lí 7 pres­tiž­ních evrop­ských doku­men­tár­ních fes­ti­va­lů. Českým zástup­cem v tom­to sdru­že­ní je MFDF Ji.hlava, kte­rý por­tál před více než dese­ti lety zalo­žil.

Seznam uve­de­ných sním­ků:

Zkáza krá­sou (režie: Helena Třeštíková, Jakub Hejna)

Zákon Helena (režie: Petra Nesvačilová)

Bratříček Karel (režie: Krystyna Krauze) -spe­ci­ál­ní uve­de­ní pou­ze v obdo­bí koná­ní akce

Normální autis­tic­ký film (režie: Miroslav Janek) - spe­ci­ál­ní uve­de­ní pou­ze v obdo­bí koná­ní akce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Grizzly Park (2008)17. prosince 2012 Grizzly Park (2008) Osm mladých lidí vyráží do Grizzly Parku odpracovat veřejně prospěšné práce. Do parku, ve kterém již údajně několik let žádný medvěd nežije. Brzy však na vlastní kůži poznají, jakou […] Posted in Horory
  • Osamělý svobodný muž – 9728. listopadu 2021 Osamělý svobodný muž – 97 Posted in Komiks
  • Bone Eater (2007)22. listopadu 2016 Bone Eater (2007) Pokud nenecháte staré indiánské pohřebiště na pokoji, koledujete si o pěkný malér! Bohužel tentokrát u toho spíš usnete nudou... Poblíž městečka Sweet Water se chystá milionář […] Posted in Horory
  • Výměna manželek – 26.10.201626. října 2016 Výměna manželek – 26.10.2016 V tomto premiérovém díle Výměny manželek uvidíme rodinu ze Šarovy u Bohuslavic, kterou tvoří Radka  (37), Vladan (41) a dcery Sára (6) a Viktorka (2). Na druhé straně se seznámíme s Radkou […] Posted in Reality show
  • Thralls (2005)6. října 2019 Thralls (2005) Lorenzo Lamas coby krutý upír a proti němu skupina jeho sexy nevěstek / otrokyň, které jej chtějí zastavit… Leslie, Roxie, Brigitte, Lean, Buzz a Tanya už dále nechtějí […] Posted in Horory
  • Čím víc žraloků, tím víc Adidas: díl IV5. října 2019 Čím víc žraloků, tím víc Adidas: díl IV Ale zrovna teď je vhodný okamžik na žraločí speciál číslo 2, v pořadí 4. článek na téma nízkorozpočtové odpadní filmy. A pokud by vám filmy nestačili nebo jste si nevybrali, na konci […] Posted in Zajímavosti
  • Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT4. května 2018 Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT Když si John Krasinski poprvé přečetl původní návrh scénáře k Tichému místu od scénáristického dua Bryana Woodse & Scotta Becka (Nightlight), uvědomil si, jak hrozivou trefou do […] Posted in Speciály
  • Cursed (2005)6. ledna 2017 Cursed (2005) Dokáží sourozenci udržet svou proměnu ve vlkodlaka na uzdě? Nebo podlehnou silám zla a rozpoutají v rodném městečku krvavá jatka… Sourozenci Ellie a Jimmy mají při návratu […] Posted in Horory
  • V Cyberpunk 2077 budete řídit vozidla všeho druhu15. října 2020 V Cyberpunk 2077 budete řídit vozidla všeho druhu V Cyberpunk 2077 budete řídit vozidla všeho druhu Posted in Krátké herní aktuality
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka [80%]12. září 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka [80%] Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka http://www.csfd.cz/film/274728-okresni-prebor-posledni-zapas-pepika-hnatka/ http://www.imdb.com/title/tt2210879/ Nevhodný mládeži […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55316 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72108 KB. | 22.04.2024 - 08:29:10