Kritiky.cz > Recenze knih > Mzdové účetnictví 2021 – praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2021 – praktický průvodce

006
006
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prof. Ing. Václav Vybíral, CSc., půso­bí jako eko­nom, daňo­vý porad­ce a odbor­ník na daňo­vou i mzdo­vou pro­ble­ma­ti­ku. Zde spo­jil síly s JUDr. Janem Přibem, CSc., kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na důcho­do­vé i nemo­cen­ské pojiš­tě­ní a na otáz­ky soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní.

Předmluvě prv­ní z auto­rů uvá­dí, že poptáv­ka po této pub­li­ka­ci i změ­ny záko­nů jsou hlav­ní­mi důvo­dy k její­mu pra­vi­del­né­mu aktu­a­li­zo­va­né­mu vydá­vá­ní. Je urče­na zejmé­na mzdo­vým účet­ním, eko­no­mům, pod­ni­ka­te­lům, mana­že­rům, advo­ká­tům, odbor­ným pra­cov­ní­kům stát­ní sprá­vy a míst­ních samo­správ, per­so­na­lis­tům i poslu­cha­čům na fakul­tách eko­no­mic­ké­ho zamě­ře­ní či dal­ším zájem­cům.

V cel­kem 14 kapi­to­lách je obsa­žen širo­ký okruh infor­ma­cí, od role mzdo­vých účet­ních ve fir­mě, pra­cov­ní­ho prá­va a zaměst­na­nos­ti, mzdo­vé pro­ble­ma­ti­ky a veřej­né­ho zdra­vot­ní­ho pojiš­tě­ní po pojist­né na soci­ál­ní zabez­pe­če­ní, saz­by, odvod a splat­nost pojist­né­ho nebo vymě­řo­va­cí základ a pojist­né OSVČ. Jsou tu popsá­ny rov­něž způ­so­by jeho pla­ce­ní, dále sankč­ní plat­by, důcho­do­vé pojiš­tě­ní, vede­ní pod­kla­do­vé evi­den­ce u zaměst­na­va­te­lů, prak­tic­ké pří­kla­dy na vypl­ňo­vá­ní evi­denč­ních lis­tů důcho­do­vé­ho pojiš­tě­ní s řeše­ním, pod­kla­dy pro sta­no­ve­ní výše důcho­du, nemo­cen­ské pojiš­tě­ní, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří­jmů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, náhra­dy ces­tov­ních výda­jů, zúčto­va­cí vzta­hy k zaměst­nan­cům a insti­tu­cím, stát­ní soci­ál­ní pod­po­ra, dáv­ky stát­ní pomo­ci v hmot­né nou­zi nebo stát­ní soci­ál­ní péče.

Text vychá­zí z nej­no­věj­ší­ho zně­ní Občanského záko­ní­ku, Zákoníku prá­ce, Zákona o veřej­ném zdra­vot­ním pojiš­tě­ní, Zákona o soci­ál­ním pojiš­tě­ní, Zákona o důcho­do­vém pojiš­tě­ní, Zákona č. 563/1991 Sb., o účet­nic­tví, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dal­ších mate­ri­á­lů.

Cílem obou znal­ců bylo usnad­ně­ní ori­en­ta­ce ve slo­ži­tých před­pi­sech a nove­lách. Velmi pří­nos­ný­mi shle­dá­vám vzo­ro­vé pří­kla­dy s řeše­ním, mimo jiné vysvět­le­ní postu­pu výpo­čtu mzdy, zálo­hy na daň, pojist­né­ho a čis­té­ho pří­jmu zaměst­nan­ce. Všechny kapi­to­ly byly aktu­a­li­zo­vá­ny k 1. 1. 2021. Největší roz­sah změn byl rea­li­zo­ván ve 2. kapi­to­le s názvem Pracovní prá­vo a zaměst­na­nost z důvo­du změn v poje­tí dovo­le­né a pře­cho­du na hodi­no­vý sys­tém, v oddí­lech 3 (Mzdová pro­ble­ma­ti­ka) a 8 (Daň z pří­jmu fyzic­kých osob ze závis­lé čin­nos­ti) vli­vem zru­še­ní super­hrubé mzdy, což bylo zahr­nu­to ve výkla­du i v pří­kla­dech. V 11. čás­ti (Státní soci­ál­ní pod­po­ra) se odra­zi­ly změ­ny vyplý­va­jí­cí ze zvý­še­ní život­ní­ho mini­ma, což se pro­mít­lo do dal­ších dávek. Změny nasta­ly také v kapi­to­lách o veřej­ném zdra­vot­ním pojiš­tě­ní, nemo­cen­ském pojiš­tě­ní, náhra­dách ces­tov­ních výda­jů i o dáv­kách stát­ní soci­ál­ní pod­po­ry. Též došlo k aktu­a­li­za­ci pří­loh, jež obsa­hu­jí Mzdový list zaměst­nan­ce, Přihlášku do regis­t­ru zaměst­na­va­te­lů (pro okres­ní sprá­vu soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní), Evidenční list důcho­do­vé­ho pojiš­tě­ní, Přehled o pří­jmech a výda­jích OSVČ i mno­ho dal­ší­ho.

Musím pochvá­lit pří­kla­dy z pra­xe a poznatky auto­rů, zís­ka­né při něko­li­ka­le­té lek­tor­ské čin­nos­ti, sro­zu­mi­tel­nost, gra­fic­kou úpra­vu s vyzna­če­ním nej­dů­le­ži­těj­ších infor­ma­cí, pře­hled­nost a množ­ství tabu­lek. Tento sva­zek se sta­ne nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny odbor­ní­ky i laic­kou veřej­nost.

  • Autoři: Václav Vybíral, Jan Přib
  • Název: Mzdové účet­nic­tví 2021 – prak­tic­ký prů­vod­ce
  • Nakladatel: Grada Publishing, a.s.
  • Datum vydá­ní: 25.03.2021
  • ISBN: 978-80-271-3108-2
  • EAN: 9788027131082
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Počet stran: 472
  • Vazba: paper­back
  • Hodnocení: 99 %

Foto: Mgr. Martina Masaříková & Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20763 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71706 KB. | 14.07.2024 - 18:38:50