Kritiky.cz > Recenze knih > Hilda se vrací - 95 %

Hilda se vrací - 95 %

HildaSeVraci
HildaSeVraci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knize „Hilda“ jsem dal plný počet, ale u dru­hé­ho dílu jdu tro­chu dolů. Ten důvod je v pod­sta­tě jen jeden jedi­ný - na kni­ze „Hilda“ se mi nesmír­ně líbi­lo, že se děj ode­hrá­val v horách, v pod­sta­tě na samo­tě, což je pro­stře­dí, kte­ré je pro mě zají­ma­vé, navíc i s tím, co do něj Luke Pearson při­dal. On vytvo­řil nesmír­ně zají­ma­vý, sko­ro až myto­lo­gic­ký svět, v něm jako hlav­ní posta­va vystu­pu­je malá hol­ka, jejíž jmé­no je v názvu. V tom pro­stře­dí všech­no vypa­da­lo tak zvlášt­ně nere­ál­ně, ale při­tom krás­ně. Bylo to vzdá­le­né od naší rea­li­ty, jiné. Tohle pořád do jis­té míry pla­tí i o kni­ze „Hilda se vra­cí“, ale ta už je zasa­ze­na do měst­ské­ho pro­stře­dí, kte­ré dle mého ději tro­chu ublí­ži­lo. Ale tohle je sku­teč­ně jen sub­jek­tiv­ní pohled na pří­běh.

I když bych byl radě­ji, kdy­by se Hilda vrá­ti­la zpát­ky do divo­či­ny, do hor, k obrům, Luke Pearson pro ni při­pra­vil dob­ro­druž­ství ve měs­tě, kte­ré je na prv­ní pohled jiným svě­tem, svě­tem, kte­rý není tak pří­jem­ný, ale­spoň ne ve chví­li, kdy jsou Hilda a její mat­ka ve měs­tě jen chví­li. První pří­běh v kni­ze se jme­nu­je „Hilda a pta­čí slav­nost“ a je o tom, že se Hilda s mat­kou pře­stě­ho­va­ly do měs­ta a muse­jí si zvyk­nout na nový život. Pro Hildu je to hod­ně těž­ké, pro­to­že už ji mat­ka nechce pouš­tět tolik ven. Matka měs­to pova­žu­je za nebez­peč­né. Když už ji pus­tí s kama­rá­dy, uvě­do­mu­je si Hilda, jak se liší od ostat­ních a jak to, co oni pova­žu­jí za zábav­né, je pro ni neza­jí­ma­vé ane­bo dokon­ce špat­né.

Luke Pearson vyu­ží­vá dál svou fan­ta­zii i své kres­líř­ské schop­nos­ti k tomu, aby měs­to vykres­lil dosta­teč­ně chytla­vě a jedi­neč­ně. I jeden pohled na sochu, kte­rá se ve měs­tě nachá­zí, vám dá vědět, že tohle je tro­chu jiné mís­to. Ale jsou to i dal­ší pane­ly, kde vidí­te měs­to roz­kres­le­né. Mimochodem, u měs­ta jsem měl pocit, že ho má Jeff nakres­le­né sku­teč­ně celé, zná kaž­dou jeho uli­ci a pros­tě nás nechá měs­tem pro­chá­zet. Je to poklid­né měs­teč­ko, ale dějí se zde zvlášt­ní věci. A krás­ná pta­čí slav­nost je jenom jed­nou z nich. Ty dal­ší se odha­lu­jí v pří­bě­hu dru­hém, nazva­ném „Hilda a čer­ný pes“.

„Hilda a čer­ný pes“ má v sobě něco fogla­rov­ské­ho. Já vím, že to mož­ná zní div­ně, ale sku­teč­ně tomu tak je. Ten prv­ní důvod je v tom, že se Hilda dává k vrab­čá­kům, tedy skau­tům. Ten dru­hý důvod je v tom, že se Luke Pearson nebo­jí horo­ro­vý názna­ků a klid­ně je do pří­bě­hu vklá­dá a skvě­le to fun­gu­je. I když finá­le roz­hod­ně horo­ro­vé není, jsou zde scé­ny, kte­ré jsou v tomhle ohle­du vyda­ře­né. Luke Pearson ví, jak má kres­lit stí­ny, jak pane­ly zmen­šit nebo zvět­šit, když je potře­ba, Je auto­rem, kte­rý ovlá­dá komik­so­vé médi­um, ale k tomu je ješ­tě scho­pen vytvá­řet ori­gi­nál­ní pří­běhy.

Hildin svět je nato­lik uni­kát­ní a nád­her­ný, že vás dove­de pře­kva­pit i při něko­li­ke­rém čte­ní, kdy pak může­te jen sle­do­vat a vychut­ná­vat si jem­né nuan­ce kres­by, nád­her­ná pano­ra­ma­ta, ale i nápa­di­té detai­ly.  Jestli nemá­te děti, poz­dě­ji se ke kni­ze vrá­tí­te, až je bude­te mít, a vaše děti z ní budou une­se­ny stej­ně jako vy. Nakladatelství Paseka při­nes­lo na čes­ký trh komiks, o němž jsme netu­ši­li, že zde chy­bí. Ale chy­běl. Přineslo sem komiks, kte­rý má tak krás­nou fan­ta­zii, že se chce­te do strá­nek doslo­va pro­pad­nout a pro­ží­vat pří­běhy pří­mo ved­le Hildy. Díky Lukově kresbě se vám to vel­kou měrou daří.
Komiks „Hilda se vra­cí“ vyda­lo nakla­da­tel­ství Paseka, u kte­ré­ho může­te komiks zakou­pit se sle­vou.


Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2016. Původně vyšlo jako kni­hy „Hilda and the Bird Parade“ a „Hilda and the Black Hound“ v letech 2013 a 2014. České vydá­ní má 112 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.
Scénář: Luke Pearson
Kresba: Luke Pearson

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera7. října 2020 Limonádový Joe aneb Koňská opera V Trigger Whisky Saloonu, který stojí v malém městečku Stetson City kdesi na Divokém západě, se strhne rvačka. Majitel podniku Doug Badman (Rudolf Deyl ml.) uklidní rozvášněné pistolníky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rodné domy slavných7. dubna 2021 Rodné domy slavných Padesát tři domů, v nichž se narodili spisovatelé, hudebníci, vynálezci, herci a další slavní Češi představuje novinář Radek Laudin čtenářům v knize Rodné domy slavných. Přibližuje čtebářm […] Posted in Recenze knih
  • Hellboy - Recenze - 80%11. dubna 2019 Hellboy - Recenze - 80% Král je mrtev, ať žije král! Tentokrát ale ten pekelný. Hellboy se konečně vrací na plátna kin. U nás dokonce od 15 let přístupný, což mu rozhodně pomůže na rozdíl od zahraničí. Hellboy […] Posted in Filmové recenze
  • Spořič obrazovky8. ledna 2019 Spořič obrazovky Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • #DP205: Simpsonovi: Čarodějnický speciál #6: Příběhy ze záhrobí14. června 2023 #DP205: Simpsonovi: Čarodějnický speciál #6: Příběhy ze záhrobí  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: RůzníKresba: RůzníAmerický seriál Simpsonovi snad nemusím nijak představovat. Populární animák, který se ve světě těší veliké oblibě, si během […] Posted in Recenze komiksů
  • Velryba - Oscarový výkon Brendana Frasera2. února 2023 Velryba - Oscarový výkon Brendana Frasera Lidé jsou úžasní. Tento nakažlivý optimismus je superschopností Charlieho (Brendan Fraser). Téměř tří set kilový osamělý učitel vidí v lidech jen dobro, zároveň se snaží najít cestu zpět […] Posted in Filmové recenze
  • Al morir la Matinee (2020)2. ledna 2021 Al morir la Matinee (2020) Exotická a poctivá pocta 80tkám a giallu z Urugaye a dost možná neoficiální remake výborné Angustie z 80.let.Takhle čistokrevný slasher tu nebyl snad 2 roky, takže Red Screening si […] Posted in Krátké recenze
  • Villmark 2 (2015)25. září 2017 Villmark 2 (2015) Staré sanatorium stojící uprostřed temných lesů skrývá děsivé tajemství, pro které nebudou mít pochopení nejen ústřední postavy, ale i většina příznivců prvního dílu… Pětice […] Posted in Horory
  • Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.)26. října 2003 Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.) Nechci nijak fušovat filmařům do práce, ale pokud mě paměť neklame, domnívám se, že jednou ze zásad, které se jakékoli sequely (tj. pokračování) snaží dodržovat, je stálé herecké obsazení. […] Posted in Filmové recenze
  • The Matrix Resurrections9. ledna 2022 The Matrix Resurrections Poslední Matrix bych nepopsal jako totální katastrofu. Od tohoto filmu jsem neměl vysoká očekávání, takže mě mohl pouze překvapit a musím říci, že některé pasáže filmu mě příjemně […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22177 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72073 KB. | 13.04.2024 - 06:23:52