Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Duna: Část druhá: Léa Seydoux označila tuto českou klasiku za svůj nejoblíbenější film z dětství

Duna: Část druhá: Léa Seydoux označila tuto českou klasiku za svůj nejoblíbenější film z dětství

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Duna: Část dru­há i více než měsíc po uve­de­ní do kin stá­le domi­nu­je celo­svě­to­vé­mu žeb­říč­ku tržeb a její cel­ko­vé celo­svě­to­vé trž­by se blí­ží 700 mili­o­nům dola­rů (16,4 mili­ar­dy korun). Vzhledem k pře­kva­pi­vě malé­mu počtu let­ních bloc­kbus­te­rů na letoš­ním pro­gra­mu se film Denise Villeneuva prav­dě­po­dob­ně sta­ne jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů roku 2024.

Na pre­mi­é­ře fil­mu ve Francii měl osob­nost soci­ál­ních sítí Étienne Ça mož­nost vyzpo­ví­dat někte­ré z hvězd Duny: Část 2 a polo­žil jed­nu kon­krét­ní otáz­ku, kte­rá vzbu­di­la vel­ký zájem: Jaký byl váš nej­ob­lí­be­něj­ší film v dět­ství?

Timothée Chalamet, kte­rý hra­je hlav­ní­ho hrdi­nu Paula Atreida, nabí­dl pixa­rov­skou kla­si­ku Příšerky, s.r.o.; Austin Butler, kte­rý hra­je ráz­né­ho anta­go­nis­tu Feyda-Rautha Harkonnena, jme­no­val oblí­be­ný film kaž­dé­ho dítě­te, wes­tern Sergia Leoneho Hodný, zlý a ošk­li­vý (a byl ozna­čen za domýš­li­vé­ho fil­ma­ře).

Léa Seydoux, kte­rá si ve fil­mu Duna zahrá­la Margot Fenringovou: Část 2, si vybra­la film, kte­rý bude rezo­no­vat pro ty, kte­ří se nachá­ze­jí v celé Evropě, a zejmé­na v České repub­li­ce: vánoč­ní kla­si­ku Tři oříš­ky pro Popelku z roku 1973.

@daetienneEt vous ? C’était quoi votre film préfé­ré petit ? 🎤 Avec le cast de Dune 2 !♬ son ori­gi­nal - Etienne

Seydoux se naro­di­la a vyrost­la v Paříži, kde je čes­ká kla­si­ka zná­má pod názvem Tři přá­ní pro Popelku. Přestože je popu­lár­ní zejmé­na ve střed­ní Evropě a skan­di­náv­ských zemích (v Norsku vzni­kl rema­ke z roku 2021), čes­ká pohád­ka o Popelce má zjev­ně trva­lou obli­bu na celém kon­ti­nen­tu.

Film Tři oříš­ky pro Popelku v režii Václava Vorlíčka s Libuší Šafránkovou v titul­ní roli je adap­ta­cí čes­ké­ho zpra­co­vá­ní kla­sic­ké legen­dy o Popelce od čes­ké autor­ky Boženy Němcové.

Díky neza­po­me­nu­tel­né zim­ní atmo­sfé­ře, kos­týmům osca­ro­vé­ho Theodora Pištěka (Amadeus) a kla­sic­ké­mu soun­d­trac­ku Karla Svobody včet­ně ústřed­ní zněl­ky nazpí­va­né Karlem Gottem jsou Tři oříš­ky pro Popelku jed­ním z nej­tr­va­le­ji oblí­be­ných čes­kých fil­mů vůbec a vánoč­ní stá­li­cí nejen v České repub­li­ce, ale v celé Evropě.

Seydoux hrá­la v někte­rých z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších fil­mů 21. sto­le­tí. Jako vychá­ze­jí­cí hvězda v polo­vi­ně roku 2000, kdy nato­či­la fil­my Poslední milen­ka pro Catherine Breillat a O vál­ce pro Bertranda Bonella, pro­ra­zi­la u ang­lic­ky mlu­ví­cí­ho pub­li­ka poté, co ji Quentin Tarantino obsa­dil do malé, ale neza­po­me­nu­tel­né role ve fil­mu Inglourious Basterds.

Na ten­to film navá­za­la spo­lu­pra­cí s reži­sé­rem Ridleym Scottem na Robinu Hoodovi, Woody Allenem na Půlnoci v Paříži, Wesem Andersonem na Grandhotelu Budapešť a po boku Toma Cruise ve fil­mu Mission:
V roce 2006 se obje­vi­la ve fran­couz­sky mlu­ve­ném dra­ma­tu Modrá je nej­tep­lej­ší barva, kde poda­la jeden ze svých nej­u­zná­va­něj­ších výko­nů.

V posled­ní době si Seydoux zahrá­la po boku Daniela Craiga v posled­ních dvou bon­dov­kách Spectre a Není čas zemřít. Zatímco dal­ší pokra­čo­vá­ní Duny zatím reži­sér Villeneuve ani spo­leč­nost Legendary Entertainment nepo­tvr­di­li, prá­ce na scé­ná­ři údaj­ně zača­ly. Očekávejte, že Margot Fenringová Seydouxová bude mít příš­tě výraz­něj­ší roli.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53484 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72384 KB. | 28.05.2024 - 08:26:40