Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 %

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 %

Depes
Depes
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Za krko­lom­ným názvem nové­ho sním­ku reži­sé­ra Wese Andersona (Život pod vodou, Až vyjde měsíc, Grandhotel Budapešť) se skrý­vá fil­mo­vý povíd­ko­vý por­trét ame­ric­ké­ho fik­tiv­ní­ho maga­zí­nu „The French Dispatch“, kte­rý vychá­zí jako neděl­ní pří­lo­ha novin s názvem „Evening Sun“ ve měs­tě Liberty ve stá­tě Kansas, a něko­li­ka čle­nů jeho zahra­nič­ní redak­ce. Tato redak­ce se nachá­zí v též fik­tiv­ním fran­couz­ském měs­teč­ku Ennui-sur-Blasé (doslo­va „Nuda nad Apatií“, což je patr­ně myš­le­no iro­nic­ky), v důsled­ku čehož film vzdá­vá poctu nejen ame­ric­ké­mu týde­ní­ku The New Yorker, jenž Andersonovi poslou­žil jako zjev­ný předob­raz, ale také Francii v růz­ných eta­pách minu­lé­ho sto­le­tí, a to pro­střed­nic­tvím pří­bě­hů, v nichž bys­te nudu a apa­tii hle­da­li jen stě­ží.

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze
Photo © Searchlight Pictures

 

Celý film má při­tom stej­nou struk­tu­ru jako závě­reč­né čís­lo ono­ho smyš­le­né­ho časo­pi­su, vyda­né u pří­le­ži­tos­ti úmr­tí jeho šéf­re­dak­to­ra, a sestá­va­jí­cí z nekro­lo­gu, krát­ké­ho ces­to­pi­su a tro­ji­ce del­ších, již dří­ve jed­nou pub­li­ko­va­ných člán­ků. Jednotlivé texty/části fil­mu tudíž spo­čí­va­jí v tom­to:

1)  Hbitý úvod vysvět­lu­jí­cí his­to­rii maga­zí­nu a zběž­ně před­sta­vu­jí­cí jeho šéf­re­dak­to­ra (Bill Murray) a také něko­lik redak­to­rů.

2) Cestopisně sty­li­zo­va­né vyprá­vě­ní o své­ráz­ných zákou­tích, nená­pad­ném půva­bu a pro­mě­nách měs­ta Ennui-sur-Blasé v podá­ní redaktora-cyklisty (Owen Wilson).

3)   Přednáška kun­sthis­to­rič­ky (Tilda Swinton), kte­rá v ní líčí pří­běh o obchod­ní­ko­vi s umě­ním (Adrien Brody), jenž se stal agen­tem malí­ře odsou­ze­né­ho na doži­vo­tí za dvoj­ná­sob­nou vraž­du (Benicio Del Toro), jemuž ve věze­ní pra­vi­del­ně pózo­va­la jako model­ka tam­ní bachař­ka (Léa Seydoux).

4)  Reportáž o stu­dent­ských pro­tes­tech, během nichž její autor­ka (Frances McDormand) pro­ži­la krát­ký romá­nek s výraz­ně mlad­ším stu­dent­ským revo­lu­ci­o­ná­řem (Timothée Chalamet), jemuž pomoh­la s psa­ním mani­fes­tu.

5)    Záznam tele­viz­ní talk-show, v níž pozva­ný redak­tor (Jeffrey Wright) zabřed­ne do vyprá­vě­ní o svém zážit­ku z veče­ře s ředi­te­lem měst­ské poli­cie (Mathieu Amalric), kte­rou naru­šil náh­lý únos ředi­te­lo­va bys­tré­ho syn­ka.

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze
Photo © Searchlight Pictures

 

Film Francouzská depe­še Liberty, Kansas Evening Sun je v zása­dě kon­cen­t­rá­tem tra­de­mar­ků, kte­ré jsou zná­my z vět­ši­ny před­cho­zích sním­ků Wese Andersona. Což z něj dělá do znač­né míry film urče­ný pře­de­vším pro jeho fanouš­ky, kte­ří dopo­sud nepře­sta­li obdi­vo­vat jeho peč­li­vě kom­po­no­va­né stře­do­vé kom­po­zi­ce, nápa­di­tě vyšper­ko­va­nou mizanscé­nu, roz­to­mi­lou výpra­vu zahr­nu­jí­cí mode­ly a pas­te­lo­vou retro sty­li­za­ci, jem­ný mini­ma­lis­tic­ký humor a schop­nost pro­tla­čit slav­né a dob­ré her­ce a hereč­ky i do těch nejmen­ších roli­ček (až na hra­ni­ci plýtvá­ní herec­kým poten­ci­á­lem). K tomu si při­čtě­te neu­stá­lé stří­dá­ní barev­né­ho a čer­no­bí­lé­ho fil­mu, plejá­du růz­ných vypra­věč­ských postu­pů a kulo­met­né koša­té dia­lo­gy, při jejichž vní­má­ní (a čte­ní titul­ků) prak­tic­ky nemá­te šan­ci usle­do­vat na plát­ně všech­no a snad­no tak při­jde­te o mno­ho vizu­ál­ních vtíp­ků a detai­lů scho­va­ných ve dru­hém plá­nu mno­hých, tře­ba jen něko­li­kav­te­ři­no­vých zábě­rů (což už je za hra­ni­cí plýtvá­ní).

Pytel se roz­tr­hl i s nara­tiv­ní­mi tech­ni­ka­mi a sty­ly, k nimž se ve fil­mu řadí růz­né fla­shbac­ky a fla­sh­for­war­dy, ani­mo­va­né vsuv­ky vyve­de­né for­mou roz­po­hy­bo­va­né­ho novi­no­vé­ho komik­su, děle­ní a pau­zo­vá­ní obra­zu, uží­vá­ní akč­ních scén či pojí­má­ní kon­krét­ních pasá­ží for­mou před­náš­ky s pre­zen­ta­cí, tele­viz­ní­ho inter­view nebo diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní. Je to vylo­že­ně změť nara­tiv­ních pře­me­tů, mícha­jí­cí páté přes devá­té a mimo­řád­ně zhuš­tě­ná nato­lik, že je poměr­ně nároč­né se na dění v jed­not­li­vých povíd­kách a na jejich posta­vy jak­ko­li emo­ci­o­nál­ně napo­jit. Oproti leckterým star­ším Adersonovým fil­mům tak Francouzská depe­še Liberty, Kansas Evening Sun doká­že okouz­lit prak­tic­ky jen po este­tic­ké strán­ce, díky čemuž je mož­né ji obdi­vo­vat, ale už je těž­ší si ji oprav­du zami­lo­vat.

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze
Photo © Searchlight Pictures

 

Andersonovo mis­trov­ství v zachy­ce­ní krá­sy oka­mži­ku, poe­tic­ké situ­a­ce nebo let­mé­ho záchvě­vu něčí hlu­bo­ké emo­ce si ten­to­krát nelze dosta­teč­ně užít, neb tyto prv­ky jen málo­kdy stih­nou vyznít a dosta­teč­ně zapů­so­bit. Tahounem toho­to pojed­ná­ní o novi­ná­řích, umě­ní, revo­lu­ci, gastro­no­mii, ero­ti­ce a Francii navíc nejsou posta­vy a pří­běh, nýbrž pou­ze jeho vyna­lé­za­vá a kre­a­tiv­ní, leč sebestřed­ně vyzní­va­jí­cí obra­zo­vá slož­ka, kte­rá je sice Andersonovou hlav­ní a výluč­nou devi­zou, ale v tom­to pří­pa­dě záro­veň i pří­či­nou osla­be­ní všech ostat­ních aspek­tů fil­mu. K opa­ko­va­né­mu zhléd­nu­tí sní­mek přes­to jed­no­znač­ně vybí­zí, už jen kvů­li mož­nos­ti detail­ně­ji zkou­mat jed­not­li­vé výje­vy a zábav­né drob­nos­ti v nich.

 


Photo © Searchlight Pictures


Podívejte se na hodnocení Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29219 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72200 KB. | 22.04.2024 - 08:20:30