Kritiky.cz > Recenze knih > Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality

Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Venuše zná tisíc způ­sobů, jak sko­ta­čit, ale nej­jed­no­duš­ší a nejmé­ně namá­ha­vý je, když leží v před­klo­nu na pra­vém boku.“

Předmluva toho­to pod­nět­né­ho svaz­ku začí­ná slo­vy „Je to kni­ha, kte­rou nese­že­ne­te.“ Ano, před lety to cel­kem pla­ti­lo, dnes už se situ­a­ce naštěs­tí změ­ni­la. Svého času jsem těch­to svaz­ků měl doma asi šest v růz­ných sta­vech. Nakonec jsem si nechal jeden pro čest­né mís­to v knihov­ně a zby­tek pus­til do svě­ta.

Trvalo ale něko­lik let, než jsem ji pře­če­tl sku­teč­ně celou a nevy­hle­dá­val jen čis­tě popis­né pasá­že.

Na prv­ní pohled jde o lite­ra­tu­ru pod pul­to­vou, o běž­nou por­no­gra­fii, kte­rá kolu­je v dis­krét­ních pře­ba­lech a scho­vá­vá se v zásuv­kách noč­ních stol­ků. Příběh je jed­no­du­chý – mla­dá Francouzka Emanuela při­lé­tá do Bangkoku za svým man­že­lem, kte­rý zde půso­bí jako inže­nýr. Formou je kni­ha auto­bi­o­gra­fie, pro­to­že hlav­ní hrdin­ka líčí své zku­še­nos­ti a vlast­ně osob­ní pří­běh.

V míst­ní růz­no­ro­dé spo­leč­nos­ti navá­že čet­né milost­né vzta­hy s jedin­ci i sku­pi­na­mi obé­ho pohla­ví, neza­ne­dbá­vá žád­ný věk ani národ­nost. Pokud by román skon­čil u toho­to mode­lu, nepře­kro­čí svůj úzce vyme­ze­ný sek­tor. To ovšem není pří­pad Emanuely. Román je totiž hlav­ně pří­bě­hem zau­čo­va­cím. Emanuela pod vede­ním ital­ské­ho prů­vod­ce Maria a ješ­tě něko­lik spí­še epi­zod­ních postav, nachá­zí nové způ­so­by rozko­še, jak těles­né, tak dušev­ní. Líčí svou ces­tu za roz­sáh­lej­ším a hlub­ším pozná­ním sexu­a­li­ty vlast­ní i cizí, sexu­a­li­ty jako poci­tu vlast­ní­ho těla i jako pro­ce­su, kte­rý se ode­hrá­vá mezi dvě­ma a více jedin­ci.

„Otče náš jenž jsi na nebe­sích, zůstaň tam a my zůsta­ne­me tady na zemi, kte­rá je někdy tak krás­ná se svý­mi roč­ní­mi obdo­bí­mi, s ply­nou­cí­mi léty, se svý­mi bláz­ni­vý­mi dív­ka­mi…“

Líčí doslo­va svůj výcvik od zaběh­nu­tých rutin a pou­ta­jí­cích vnitř­ních pra­vi­del nau­če­ných evrop­skou kul­tu­rou, kte­rá muse­la pře­ko­nat, aby se dosta­la k hlub­ší­mu vědo­mé­mu i meta­fy­zic­ké­mu pro­žit­ku sexu (slo­vo meta­fy­zic­ké­mu zde vůbec není pře­há­ně­ním). Její ces­ta je ces­tou oso­by, kte­rá se dopra­co­vá­vá roz­liš­ný­mi stez­ka­mi k pozná­ní, že sex není cílem, ale nástro­jem.

Emanuela postu­pu­je z pros­té bio­sfé­ry, kte­rá má na sta­ros­ti těles­né uspo­ko­je­ní, přes noo­sfé­ru (uspo­ko­je­ní vědo­mí) až k ero­sfé­ře, vesmí­ru totál­ní lás­ky a ničím neo­me­ze­né rozko­še. Ta je ale mož­ná pou­ze vyvá­že­ním člo­vě­ka ve sfé­rách před­chá­ze­jí­cích.

Nová morál­ka, kte­rou obje­ví, ji čás­teč­ně uza­vře před svě­tem, kte­rý před­tím zna­la, ale na dru­hou stra­nu jí nabíd­ne dosta­tek mož­nos­tí, jak se dále roz­ví­jet v tom, co zjis­ti­la nejen o novém exo­tic­kém svě­tě, ale hlav­ně o sobě samé. Morálka ero­tis­mu je líče­na trpě­li­vým Mariem v mono­lo­zích, dia­lo­zích i komen­tá­řích sexu­ál­ní­ho dění oko­lo.

Čtenáři hle­da­jí­cí si pou­ze ero­tic­ký obsah, tyto pasá­že zřej­mě pře­sko­čí, ovšem i popis samot­né­ho sexu je podán jazy­kem nato­lik kva­lit­ním, že nijak nestr­há­vá kva­li­tu okol­ní­ho tex­tu. Ovšem tyto pasá­že bude mož­ná časem pře­ska­ko­vat ten, koho nao­pak zaujme myš­len­ko­vé posel­ství svaz­ku.

Podobně, jako je hlub­ší pocho­pe­ní klí­čo­vých svaz­ků o osob­ním roz­vo­ji vyhra­ze­no pou­ze úzké sku­pin­ce lidí v rám­ci svě­ta, ani ten­to sva­zek plně neo­ce­ní kaž­dý čte­nář.

Kniha obsa­hu­je dva díly – Emanuela a Antipanna. Existuje ješ­tě tře­tí díl a dru­há kni­ha, Emanuelina slun­ce. I v nich se Emanuela drží morál­ky ero­tis­mu, pro kte­rou si vytvo­ři­la i popě­vek:

„Musím milo­vat milo­vat milo­vat. Když milu­ju, sdí­lím se, když se sdí­lím, zpí­vám.“

 roz­po­či­ta­dlo Emanuely, mé sest­ry moř­ské pan­ny

PS: Nedávno si u mě šplh­lo nakla­da­tel­ství Argo, pro­to­že tuto kni­hu opět po letech vyda­lo.

Základ: ero­tic­ký román popi­su­jí­cí pří­ho­dy mla­dé Francouzky v Bagkoku

Navíc:

 • alter­na­tiv­ní filo­so­fie poje­tí vzta­hů odliš­ná od evrop­ské­ho pohle­du
 • vel­mi kva­lit­ní jazyk
 • čitel­né víc­krát
 • sva­zek k zamyš­le­ní

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek19. prosince 2012 Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek Klíčení je přirozená věc, která je na počátku veškerého snažení rostliny o samotné rozmnožování. Pokud se chcete pěstováním rostlin zabývat, pak budete potřebovat kvalitní semena na […] Posted in Domácí rady
 • Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-(20. prosince 2018 Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-( Florence Foster Jenkins je bohatá a krásná žena. Žije se svým manželem St. Clairem Bayfieldem spokojený a šťastný život v New Yorku ve 40. letech 20. století. Díky svému bohatství, které […] Posted in Retro filmové recenze
 • Yadhtrib (2008)25. prosince 2011 Yadhtrib (2008) Párty démon vás dovede přivést k šílenství. Pořádně si rozmyslete zda ho skutečně chcete vyvolat, aby trochu oživil vaše oslavy! Matt slaví doma narozeniny se svými přáteli. Celkem […] Posted in Horory
 • Imawa no Kuni no Alice (2020) (seriál)11. prosince 2020 Imawa no Kuni no Alice (2020) (seriál) Výborná záležitost, kde Netflix opět boduje a pro Japonsko je Alice in Borderland nejspíš událost dekády.Jumanji meets Cube meets Escape Room meets Battle Royale!!Alice in Borderland je […] Posted in Krátké recenze
 • Mikrob a Gasoil - 60 %24. května 2016 Mikrob a Gasoil - 60 % Čtrnáctiletý Daniel prožívá všední dny doma i ve škole bez velkého zájmu. Život ho nebaví a běžné legrácky spolužáků mu nepřijdou nijak duchaplné. Je trochu jiný než ostatní a svou […] Posted in Filmové recenze
 • Grind HouseAuto zabiják7. března 2007 Grind HouseAuto zabiják Grind House: Auto zabiják 1.3.2007 recenze Přečteno: 136 krát […] Posted in Recenze
 • American Truck Simulator - Kalifornie7. března 2022 American Truck Simulator - Kalifornie Kalifornie má jedny z nejznámějších mostů v historii a známé po celém světě; od mostu Golden Gate po most v zálivu. Věděli jste ale, že stát má více než 25 000 silničních mostů? V našem […] Posted in Herní aktuality
 • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […] Posted in Recenze knih
 • Zaklínač1. listopadu 2019 Zaklínač 20. prosince na službě Netflix bude mít premiéru osmidílný seriál Zaklínač. V hlavní roli se objeví hvězda filmů o Supermanovi Henry Cavill. https://youtu.be/ndl1W4ltcmg   Posted in Trailery
 • KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971)3. října 2014 KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971) Pochází z Roudnice nad Labem. Při studiu na pražské DAMU (absolvovala Katedru alternativního a loutkového divadla) hostovala v Divadle Na zábradlí. V roce 1996 získala angažmá v Dejvickém […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31046 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71656 KB. | 18.06.2024 - 10:30:21