Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Enola Holmes 2: Mladší sestra Sherlocka se vrací s novým případem

Enola Holmes 2: Mladší sestra Sherlocka se vrací s novým případem

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 2,67 z 5)
Loading...

Millie Bobby Brown se po dvou letech vra­cí jako Enola Holmes, mlad­ší sest­ra Sherlocka Holmese, v novém dob­ro­druž­ství na Netflixu. Jak se tedy pokra­čo­vá­ní poved­lo?

Upřímně jsem to neče­kal, ale osob­ně si mys­lím, že jde o výraz­né zlep­še­ní opro­ti jed­nič­ce. První díl byl pro Enolu jakým­si ori­gin sto­ry, a tím byli tvůr­ci tro­chu svá­zá­ni - muse­li před­sta­vit všech­ny posta­vy a jejich minu­lost i vzta­hy, svět, do něhož je pří­běh zasa­zen, a navíc vel­ká část fil­mu byla věno­vá­na tomu, jak Enola hle­dá svo­jí mat­ku. V pod­sta­tě tedy šlo spí­še o rodin­ný pří­běh a samot­né vyšet­řo­vá­ní vlast­ně hrá­lo dru­hé hous­le. V tom­to sním­ku už však tvůr­ci tato ome­ze­ní nema­jí, a tak zde Enola vyšet­řu­je svůj prv­ní pří­pad bez něja­kých rodin­ných vazeb, a její detek­tiv­ní schop­nos­ti tak mají vět­ší šan­ci vyplout na povrch. Zároveň je zde Enola o něco sebe­jis­těj­ší, zku­še­něj­ší a sou­stře­dě­něj­ší, a díky tomu na mě tak­to půso­bí i celý film. Harry Bradbeer se opět posa­dil na reži­sér­ské křes­lo a díky tomu si film zacho­val styl z jed­nič­ky, jen také o něco jis­těj­ší a pev­něj­ší.

Prohlédněte si naše SEO služ­by!

Millie Bobby Brown je u Netflixu asi hod­ně oblí­be­ná, po mega­hi­to­vém seri­á­lu Stranger Things a obou dílech Enoly Holmes totiž aktu­ál­ně pro tuto plat­for­mu natá­čí sci-fi vel­ko­film The Electric State s bra­t­ry Russoovými. A upřím­ně není divu. V roli této mla­dé detek­tiv­ky je veli­ce sym­pa­tic­ká, krás­ně doká­že balan­co­vat mezi polo­hou dív­ky zmí­ta­né emo­ce­mi a city, a polo­hou mla­dé a inte­lek­tu­ál­ně uva­žu­jí­cí ženy, kte­rá se zní postup­ně stá­vá.

Vrací se také Henry Cavill (Muž z oce­li, Zaklínač) jakož­to samot­ný Sherlock Holmes, a jsem vel­mi rád, že ten­to­krát dostal více pro­sto­ru a je mno­hem důle­ži­těj­ší sou­čás­tí pří­bě­hu. Máme zde vět­ší pří­le­ži­tost vidět ho nejen jako star­ší­ho bra­t­ra, ale hlav­ně jako ono­ho geni­ál­ní­ho detek­ti­va. Je veli­ce dob­ře, že v této sérii neu­dě­la­li z Sherlocka něja­ké­ho ňou­mu, jen aby Enola nemu­se­la být v jeho stí­nu. Ne, Sherlock je zde plno­hod­not­ným Sherlockem a je cel­kem zají­ma­vé pozo­ro­vat roz­díl mezi ním a Enolou - Enola je vyso­ce inte­li­gent­ní, je však rela­tiv­ně nezku­še­ná, a od ostří­le­né­ho Sherlocka se mno­hé nau­čí. Zároveň je však po lid­ské strán­ce mno­hem emo­ci­o­nál­něj­ší než on, a tak pro změ­nu může Sherlocka učit být ote­vře­něj­ší a vře­lej­ší

Komplexní SEO sprá­va pro vaše onli­ne pod­ni­ká­ní!

Svou roli mla­dé­ho lor­da Tewkesburyho, Enolina skoro-přítele si zopa­ku­je Louis Patridge (Paddington 2Medicejové). Roli má sice o něco men­ší, než v jed­nič­ce, ovšem opět je veli­ce důle­ži­tou sou­čás­tí pří­bě­hu, a hlav­ní je, že má s Millie Bobby Brown funkč­ní che­mii a zábav­né momen­ty. Nevrací se nao­pak Sam Claflin (Hunger GamesNež jsem tě pozna­la) coby nej­star­ší bra­tr Mycroft Holmes, kte­rý byl sice v prv­ním díle dob­rý, zce­la upřím­ně už by zde pro něj ale asi neby­lo mís­to. v pří­pad­né troj­ce ho ovšem rád opět uvi­dím. A koneč­ně ten­to výčet hlav­ních postav uza­ví­rá „nová­ček“ David Thewlis (série Harry PotterFargo), kte­rý sice nemá na obra­zov­ce tolik pro­sto­ru, oči­vid­ně si však roli uží­vá a je pří­jem­ným pří­růst­kem pro tuto sérii.

Co se samot­né záplet­ky fil­mu týče, při­šla mi mno­hem zají­ma­věj­ší než v prv­ním díle, a její pro­po­je­ní s jed­nou sku­teč­nou udá­los­tí z té doby bylo veli­ce pří­jem­né a upřím­ně zají­ma­vé. Působí i tro­chu dospě­le­ji, nejde zde jen o hle­dá­ní mat­ky a odha­lo­vá­ní kon­spi­ra­ce; dojde zde na váž­něj­ší téma­ta (i když podá­na dosti pří­stup­ně pro cílo­vé mlad­ší pub­li­kum) i na něja­ké ty vraž­dy a krev. Film má o něco sviž­něj­ší tem­po než před­cho­zí díl, a tak i přes o tro­chu del­ší sto­páž poci­to­vě ute­če rych­le­ji a osob­ně jsem se u něho více bavil.

Enola Holmes 2 je tedy ve zkrat­ce pří­jem­ná oddychov­ka, kte­rá je sice asi míře­na pře­váž­ně na mlad­ší divá­ky, ovšem dospě­lé­mu divá­ko­vi v žád­ném pří­pa­dě neu­blí­ží. Oproti jed­nič­ce jde o zlep­še­ní prak­tic­ky ve všech smě­rech a já budu s nad­še­ním oče­ká­vat pří­pad­né pokra­čo­vá­ní.

Objevte sílu lin­kbu­il­din­gu!

75 %

SPOILEROVÁ ČÁST:

Film koneč­ně před­sta­vu­je dvě klí­čo­vé posta­vy kaž­dé­ho Sherlockova uni­ver­za - dok­to­ra Watsona a Moriartyho. Dr. Watson se obje­vu­je vlast­ně jen v jakési poti­tul­ko­vé scé­ně (ano, už i Sherlock Holmes se vydal po vzo­ru Marvelovek), a nehra­je­ho nikdo jiný než Himesh Patel, zná­mý z fil­mů Yesterday či Tenet. Osobně si mys­lím, že jde o veli­ce solid­ní vol­bu a mys­lím, že s Henrym Cavillem utvo­ří skvě­lé duo.

No a teď Moriarty - zde mám tro­chu pro­blém. Ne, nejde o to, že posta­vu hra­je žena (Sharon Duncan-Brewster) - nao­pak to pova­žu­ji za neče­ka­ný zvrat v kon­tex­tu toho­to fil­mu, a neotře­pa­né poje­tí této posta­vy. Problém mám s cha­rak­te­ri­za­cí této posta­vy - do jis­té míry totiž pova­žu­ji její činy za ospra­ve­dl­ni­tel­né, respek­ti­ve ale­spoň za pocho­pi­tel­né, a to je chy­ba. Normálně mám tako­vé­to posta­vy vlast­ně rád, ovšem Moriarty tako­vý není. Moriarty je nelí­tost­ný zvrá­ce­ný génius bez špet­ky nadě­je na vykou­pe­ní, kte­rý vyu­ží­vá své­ho inte­lek­tu ke koná­ní zla, to je celá poin­ta této posta­vy. Zde však dělá to, co dělá, pro­to­že jí ublí­ži­la spo­leč­nost, a ačko­liv jsou její meto­dy extrém­ní, její motiv je rela­tiv­ně pocho­pi­tel­ný. Zároveň také Moriarty tra­dič­ně Sherlocka obdi­vu­je a pova­žu­je jej za sobě rov­né­ho. Zde však o něm mlu­ví s pohr­dá­ním a pova­žu­je jeho schop­nos­ti za pod­řad­né opro­ti těm svým. A když Moriartymu sebe­re­te prá­vě ty dvě jeho vlast­nos­ti, kte­ré z něho děla­jí Moriartyho, to, co vám zby­de, již Moriarty pros­tě není. Doufám, že to v příš­tím díle tvůr­ci nějak napra­ví.

Technická SEO ana­lý­zy pro lep­ší orga­nic­kou návštěv­nost!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Enola Holmes

  • Enola Holmes 2: Mladší sestra Sherlocka se vrací s novým případem

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71322 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72358 KB. | 24.05.2024 - 02:29:50