Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Guy Ritchie a Henry Cavill proti nacistům

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Guy Ritchie a Henry Cavill proti nacistům

Photo @ Lionsgate
Photo @ Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Guy Ritchie je veli­ce zane­prázd­ně­ný člo­věk. Loni vyšly hned dva jeho fil­my, nejdří­ve Operace Fortune: Ruse de guerre s Jasonem Stathamem a Aubrey Plaza a brzy poté The Covenant vede­ný Jakem Gyllenhaalem, letos pak nepr­ve seri­ál Gentlemeni (kte­rý pro­du­ko­val a čás­teč­ně reží­ro­val) ze stej­né­ho svě­ta jako jeho stej­no­jmen­ný film, a nyní tenhle film. A aby toho neby­lo málo, Ritchie má nabi­to a na příští leden už má nato­če­ný film In the Grey s Henrym Cavillem, Jakem Gyllenhaalem a Eizou González, a k tomu rov­nou točí sní­mek Fountain of Youth, ve kte­rém si sou­ro­zen­ce zahra­jí Natalie Portman a John Krasinski a po jejich boku se obje­ví (opět) Eiza González. Vraťme se ale k téma­tu - The Ministry of Ungentlemanly Warfare je film vol­ně inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi udá­lost­mi, ve kte­rém dá Winston Churchill dohro­ma­dy oddíl spe­ci­ál­ních vojá­ků a pošle je na neo­fi­ci­ál­ní a nebez­peč­nou misi na úze­mí nacis­tů. V hlav­ních rolích se obje­vu­jí Henry Cavill (Muž z oce­li, Zaklínač), Eiza González (Baby Driver, Godzilla vs. Kong) a Alan Ritchson (Reacher, Hunger Games).

Film má doce­la zají­ma­vou pre­mi­su - fil­my o v pod­sta­tě sebe­vra­žed­ných oddí­lech nejsou žád­ná novin­ka, ale zají­ma­vé je to díky tomu, že se něco tako­vé­ho oprav­du sta­lo, že tito lidé exis­to­va­li, že byl do akce zapo­jen Winston Churchill, a že u toho byl i teh­dej­ší člen roz­věd­ky Ian Fleming, kte­rý měl údaj­ně svou iko­nic­kou posta­vu Jamese Bonda čás­teč­ně zalo­žit prá­vě na muži, kte­ré­ho zde ztvár­ňu­je Henry Cavill. Trailery navíc vypa­da­ly slib­ně a nav­na­zo­va­ly na zábav­nou jízdu plnou ener­gie a kose­ní nacis­tů. o to vět­ší je to asi ško­da, že film tak úpl­ně nedo­pa­dl. Rozhodně není špat­ný, vůbec nejde o něja­kou kata­stro­fu, ale bohu­žel mu něco chy­bí. Děj je roz­dě­len a dvě lin­ky, kte­ré se na kon­ci spo­jí. První je ta akč­ní, kde se Cavill, Ritchson a spol. pro­bí­je­jí skrz zápo­rá­ky, a ta dru­há je více ori­en­to­va­ná na špi­o­náž a infil­tra­ci a sle­du­je­me v ní Eizu González a Babse Olusanmokuna (Duna, Rozhněvaný muž). Hodně kri­ti­ků si stě­žo­va­lo, že infil­trač­ní lin­ka je nud­ná, a že se pořád chtě­li vrá­tit k té akč­ní, ale jí osob­ně jsem to měl nao­pak. Ačkoliv jsou Cavill a jeho ban­da sym­pa­tič­tí chláp­ci, bohu­žel mě jejich posta­vy nenadchly. Nikdo z nich vlast­ně nedo­sta­ne žád­ný pořád­ný osob­ní pří­běh, jejich posta­vy se nijak nevy­ví­je­jí, před­lo­ha Jamese Bonda je jed­no­di­men­zi­o­nál­ní prk­no, a cel­kem rych­le je jas­né, že jsou tyto posta­vy vlast­ně nedo­tknu­tel­né a divák nepo­ci­ťu­je žád­né nebez­pe­čí nebo napě­tí. A tako­vé posta­vy mohou v akč­ních fil­mech fun­go­vat, pokud film jejich jed­no­du­chost vyna­hra­dí něja­kou super akcí, zají­ma­vým způ­so­bem nasní­ma­ný­mi boji, či ori­gi­nál­ní­mi zabi­tí­mi nepřá­tel atd. Bohužel v prv­ních dvou tře­ti­nách fil­mu se nic tako­vé­ho neko­ná, akce je tak nějak suchá, a i když občas nabí­zí vtip­né momen­ty a sle­do­vat Alana Ritchsona bojo­vat s lukem či nožem je zába­va, cel­ko­vě je doce­la jed­no­tvár­ná. Henry Cavill je navíc tak tro­chu herec­ké prk­no, a je sice vidět, že si to uží­vá a role mu sed­ne, ale nejde o nijak úžas­ný výkon, a ostat­ní čle­no­vé jeho týmu na tom nejsou o moc lépe. Naproti tomu infil­trač­ní lin­ka má co do sebe. Marjorie Stewart, kte­rou hra­je González, je na pomě­ry toho­to scé­ná­ře vel­mi dob­ře napsa­ná posta­va, a mimo to ji navíc hereč­ka zahrá­la výbor­ně a jde o bez­peč­ně nej­lep­ší výkon fil­mu. Zde se také obje­vu­je hlav­ní anta­go­nis­ta pří­bě­hu Heinrich Luhr, kte­ré­ho děsi­vě ztvár­nil dal­ší high­li­ght fil­mu, Til Schweiger (Hanebný pan­char­ti, Jan Žižka). Třetí tře­ti­na fil­mu naštěs­tí celek doce­la zahra­ňu­je, lin­ky se spo­ju­jí, a dochá­zí k výraz­né­mu zlep­še­ní. Akce je najed­nou zábav­něj­ší a lépe nato­če­ná, hud­ba (kte­rá byla už tak celou dobu fajn) začne děj vel­mi půso­bi­vě dopl­ňo­vat, a závě­reč­ná kon­fron­ta­ce je skvě­le vybu­do­va­ná a na jed­nič­ku v ní fun­gu­je gra­da­ce. Díky zasa­ze­ní děje v noci také výbuchy a stře­ly půso­bí o něco efekt­ně­ji.

Jinak vlast­ně nemám s fil­mem žád­né vel­ké pro­blémy, kro­mě těch dvou hlav­ních - sla­bě napsa­né posta­vy a z vět­ší čás­ti zkla­mavší akce. Celkově mám ale na film názor více pozi­tiv­ní. Jde vlast­ně o tako­vé Hanebné pan­char­ty z Wishe, kte­ří doká­žou zaba­vit, ale vylo­že­ně nijak nena­dchnou.

Hodnocení: 65 %


Podívejte se na hodnocení The Ministry of Ungentlemanly Warfare na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07484 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71574 KB. | 21.06.2024 - 20:25:46