Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Úžasný Mauric - Mauric je kocour ulice

Úžasný Mauric - Mauric je kocour ulice

Photo © KMBO
Photo © KMBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Všemi mast­mi maza­ný, pořád­ně pro­hna­ný a jako kaž­dá správ­ná kočka mys­lí pře­de­vším na sebe. Jednoho dne ovšem zni­če­ho­nic zjis­tí, že začí­ná mít lid­ské myš­len­ky a dokon­ce že oprav­du mlu­ví. A není sám. Krysy z míst­ní­ho kla­nu jsou na tom stej­ně, zača­ly mlu­vit, být inte­li­gent­ní a zají­mat se o vzdě­lá­ní. Prý sežra­ly něco ze sklád­ky u magic­ké uni­ver­zi­ty. Mauric a kry­sy vytvo­ří podi­vu­hod­né přá­tel­ství a do par­ty při­be­rou ješ­tě lid­ské­ho klu­ka Karlíka, kte­rý je chyt­rý sice jen při­mě­ře­ně, ale zato umí hrát na píš­ťa­lu. Společně pak cho­dí od měs­ta k měs­tu, vyro­bí tam kry­sí pohro­mu, kluk se dá najmout jako kry­sař a všich­ni nako­nec shráb­nou odmě­nu. Teď ovšem dora­zi­li do měs­ta, kde něco nehra­je. Zavání to tu spik­nu­tím nejen na zemi, ale i pod ní. V pod­ze­mí se totiž ukrý­vá pořád­ně děsi­vé a zlo­věst­né tajem­ství....

Spisovatel Terry Pratchett za sebou nechal tuč­ný odkaz, kon­krét­ně v podo­bě svě­ta Zeměplochy. Fiktivní fan­ta­sy svět ode­hrá­va­jí­cí se ve svě­tě leží­cím na hřbe­tě vesmír­né žel­vy je slo­žen z 41 romá­nů, pří­běhy ze svě­ta Zeměplochy jsou poté spí­še paro­dií na kla­sic­ké fan­ta­sy pří­běhy, nechy­bí jim sati­ric­ké pod­tó­ny, záro­veň bylo neby­lo těž­ké říci, že dost romá­nů ze svě­ta Zeměplochy  vlast­ně není pro děti. Výjimku ovšem v tom­to pří­pa­dě tvo­ří mimo jiné román Úžasný Mauric a jeho vzdě­la­ní hlo­dav­ci. 28. kni­ha ze svě­ta Zeměplochy byla prv­ním poku­sem Pratchetta o to před­sta­vit svět Zeměplochy mlad­ším divá­kům, poe­ti­ka Pratchettova sty­lu a záko­ni­tos­ti svě­ta ovšem zůsta­ly nepo­změ­ně­né. 7 let po Pratchettově smr­ti poté dochá­zí na ani­mo­va­nou adap­ta­ci v režii Tobyho Genkela, o scé­nář se poté posta­ral Terry Rossio, nejen sce­náris­ta prv­ních čtyř dílů Pirátů z Karibiku, ale také drži­tel nomi­na­ce na Oscara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný scé­nář k adap­ta­ci Shreka.  Shrek byl v roce 2001 men­ší ani­mo­va­nou revo­lu­cí, má podob­né ambi­ce adap­ta­ce Úžasného Maurice?

the amazing maurice
Photo © KMBO

Hned na začá­tek by bylo ide­ál­ní ukon­čit kapi­to­lu srov­ná­vá­ní se Shrekem a ujas­nit si situ­a­ci. Filmový Shrek je kniž­ní před­lo­ze Williama Steiga pra­má­lo věr­ný, ve stu­diu DreamWorks Animation na sklon­ku 20. a 21. sto­le­tí vsa­di­ly pře­de­vším na uta­ho­vá­ní si z kla­sic­kých pohá­dek i slav­ných fil­mů, zdán­li­vě tedy jde o ten styl, kte­rý by mohl Rossiovi v rám­ci adap­to­vá­ní Úžasného Maurice sed­nout. Na roz­díl od zmí­ně­né­ho Shreka je ovšem fil­mo­vý Úžasný Mauric kniž­ní před­lo­ze výraz­ně věr­ný, kdy je adap­ta­ce sice ve výsled­ku ješ­tě více uhla­ze­ná pro dět­ské pub­li­kum, nechy­bí ovšem vystih­nu­tí Pratchettovo poe­ti­ky, čer­pá­ní z těch nej­zá­bav­něj­ších ele­men­tů před­lo­hy, a v souč­tu i pár úsměv­ných dodat­ků. Filmový Úžasný Mauric je pro dět­ské divá­ky stej­ně jako před­lo­ha o pozná­ní  vděč­něj­ší, než vět­ši­na tvor­by Pratchetta, přes­to je nut­né si uvě­do­mit, že i v Úžasném Mauricovi se pra­cu­je s moti­vy, kte­ré si zvlád­nou vychut­nat pře­de­vším star­ší divá­ci. Jako v pří­pa­dě původ­ní­ho Shreka tak jde vlast­ně o ide­ál­ní návštěv­nic­ký kom­pro­mis, kdy se mají poten­ci­ál bavit dět­ští i dospě­lí divá­ci.

Pracuje se tu s titul­ním hrdi­nou, kte­rý si musí pro­jít něja­kým cha­rak­ter­ním vývo­jem, soci­ál­ním utla­čo­vá­ní krys i oči­vid­ným uta­ho­vá­ním si ze žán­ro­vých klišé. Celé je to mož­ná pře­ci jen vděč­něj­ší, ne zas tak inte­lek­tu­ál­ně obo­ha­cu­jí­cí, záro­veň jde ovšem o roz­hod­ně uspo­ko­ji­vou adap­ta­ci, mini­mál­ně sku­teč­ně o zdár­né kom­pro­mis­ní adap­to­vá­ní. Celé to začne úsměv­ným hudeb­ním čís­lem, men­ší expo­zi­cí, násled­ně hlav­ní výpra­vou, kdy je v cen­t­ru mimo titul­ní­ho kocou­ra i sku­pi­na myš, kte­rá se pojme­no­va­la po kou­zel­ných jíd­lech, kte­ré sněd­la a daro­va­la jim tak schop­nos­ti,  dvo­ji­ce mla­dých poten­ci­o­nál­ních hrd­li­ček i záhad­ný Myší král. Samotný Úžasný Mauric jde vlast­ně vní­mat jako poten­ci­o­nál­ní ide­ál­ní vkro­če­ní do svě­ta Zeměplochy, pře­de­vším díky fak­tu, že ten­to pří­běh sám nakous­ne poten­ci­ál dal­ších pří­bě­hů, kdy jen jen na skla­dě se obá­vat, že by v rám­ci podob­né ani­mo­va­né for­my muse­lo dojít na nut­né vykas­t­ro­vá­ní a tím i ztrá­tu kouz­la ostat­ních děl jako Barva kou­zel či Muži ve zbra­ni.

the amazing maurice
Photo © KMBO

Vypravěče má fil­mo­vá adap­ta­ce dva, kon­krét­ně titul­ní­ho kocou­ra a děv­če Zlomyslena, kte­rá je posed­lá pří­běhy. V kon­tex­tu vyprá­vě­ní půso­bí ke kra­pet zvlášt­ní­mu bou­rá­ní čtvr­té zdi, upo­za­dě­ný pří­běh o krá­líč­ko­vi z původ­ní kni­hy má poté ve fil­mo­vé adap­ta­ci kra­pet šir­ší význam, kdy je i tato men­ší změ­na na pová­že­nou. Předloha je poté jis­tě v jis­tých odvět­vích roz­hod­ně odváž­něj­ší, opět to celé jde ruku v ruce se sna­hou o to udě­lat Úžasného Maurice pro dět­ské­ho divá­ka ješ­tě vděč­něj­ší podí­va­nou, tím ovšem mizí kouz­lo i ješ­tě výraz­něj­ší sati­ric­ké pod­tex­ty původ­ní kni­hy. I ve sna­ze být objek­tiv­ní a začít fil­mo­vou adap­ta­ci samot­nou o sobě, je těž­ké zba­vit se poci­tu, že fil­mo­vý Úžasný Mauric pořád pra­cu­je se zají­ma­vý­mi načrt­nu­tý­mi moti­vy, do vel­ké míry je ovšem zaha­zu­je. Dojde ovšem ale­spoň na stě­žej­ní kon­fron­ta­ci s nej­lep­ší posta­vou z celé Zeměplochy, kte­rá defi­ni­tiv­ně utvr­dí Mauricův cha­rak­ter­ní pře­rod. A ten­to kon­krét­ní cha­rak­ter si titul nej­lep­ší posta­vy Zeměplochy při svém nástu­pu obhá­jí i zde.

Výsledný ani­mák je pořád zába­va, pře­kva­pí ale­spoň jis­tou for­mou čer­né­ho humo­ru, Mauric i myš­ky jsou dosta­teč­ně zábav­né posta­vy, stej­ně tak je sama o sobě obstoj­ná ani­ma­ce, tedy spí­še v pří­pa­dě zví­řat a nad­při­ro­ze­ných bytos­tí, samot­ní lidé do vel­ké míry půso­bí kra­pet gene­ric­kým a zamě­ni­tel­ným způ­so­bem. V rám­ci ani­ma­ce se tu roz­hod­ně neko­pe ta nej­vyš­ší mož­ná liga, v souč­tu se na to ovšem pořád hez­ky dívá a pár zábav­ných vizu­ál­ních nápa­dů též nechy­bí. Výsledná záplet­ka fil­mu je poté sice opro­ti kni­ze do jis­té míry smrš­tě­na a zjed­no­du­še­na, přes­to se dá v souč­tu říci, že hlav­ní posel­ství spo­je­ná se soci­ál­ním útla­kem, silou dob­ré vůle i dru­hých šan­cí jsou pře­ne­se­na. Rossio sice za psa­cím sto­lem nedo­stál oče­ká­vá­ním, přes­to je výsled­kem důstoj­ná adap­ta­ce, kte­rá z kni­hy čer­pá ty nej­lep­ší kusy.

the amazing maurice
Photo © KMBO

Svět Zeměplochy by si na stří­br­ném plát­ně roz­hod­ně šan­ci zaslou­žil, z pocho­pi­tel­ných důvo­dů ovšem dochá­zí k deba­tám, zda je vlast­ně adap­to­vá­ní romá­nů Terryho Pratchetta mož­né za důstoj­ných pod­mí­nek. Animovaný Úžasný Mauric doka­zu­je, že to jde, nevy­hnu­tel­ně ovšem s kom­pro­mi­sy. Výsledkem je tak důstoj­ná adap­ta­ce, kte­rá sati­ric­ké zákla­dy i vyspě­lej­ší Pratchettův pří­stup k vyprá­vě­ní úpl­ně nepo­strá­dá, s kom­pro­mi­sy ovšem při­chá­zí i jis­té vyprchá­vá­ní kouz­la původ­ní kni­hy. Kdyby si měl ovšem člo­věk hrát na médi­um, sám Pratchett by nej­spíš oko při­mhou­řil a byl spo­ko­je­ný....

PS: Český dabing je pove­de­ný, Martin Stránský do hlav­ní role dává nesku­teč­né množ­ství ener­gie. Největším pro­blé­mem čes­ké­ho dabin­gu tak ve finá­le logic­ky je, že v něm neza­zní hla­sy Hugha Laurieho, Emilie Clarke nebo Davida Tennanta.


Podívejte se na hodnocení Úžasný Mauric na Kinoboxu.

Verdikt: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29333 s | počet dotazů: 275 | paměť: 72181 KB. | 24.04.2024 - 17:42:48