Kritiky.cz > Články > Expendables: Postradatelní 3 - AKCE!

Expendables: Postradatelní 3 - AKCE!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kromě toho, že tvůr­ci roz­ší­ři­li ansám­bl, odli­ši­li tře­tí díl Expendables i tím, že v akč­ních scé­nách zru­ši­li veš­ke­rá ome­ze­ní. „Kromě pří­bě­hu je pro mě akce tím nej­dů­le­ži­těj­ším,“ říká pro­du­cent Avi Lerner. „Akce máme spous­tu, víc než v prv­ních dvou fil­mech, pro­to­že tak to naši divá­ci chtě­jí.“
Právě pro­to tvůr­ci mezi sebou při­ví­ta­li Dana Bradleyho, jed­no­ho z nej­u­zná­va­něj­ších pomoc­ných reži­sé­rů v Hollywoodu, kte­rý reží­ro­val dru­hý štáb. „Bylo to sko­ro jako bychom natá­če­li simul­tán­ně dva celo­ve­čer­ní fil­my,“ říká Weldon. „Dan je špič­ko­vým pomoc­ným reži­sé­rem už mno­ho let. Takovému člo­vě­ku musí­te poskyt­nout vyni­ka­jí­cí vlast­ní štáb, jinak jenom plýtvá­te jeho časem.“
Dan Bradley ve spo­lu­prá­ci s Allenem Hallem, osca­ro­vým spe­ci­a­lis­tou na zvlášt­ní efek­ty, a J. J. Perrym, jed­ním z nej­lep­ších koor­di­ná­to­rů akčínch scén, vytvo­ři­li skvě­lé scé­ny, kte­ré doka­zu­jí, že počí­ta­čo­vé efek­ty nejsou pro sou­čas­ný film jedi­ným řeše­ním.
„Jednou z věcí, kte­rou od nás divá­ci oče­ká­va­jí, je str­hu­jí­cí akce, jakou před­tím ješ­tě nevi­dě­li, nato­če­ná bez pomo­ci tri­ků či počí­ta­čo­vých efek­tů,“ říká Constantine. „Dan Bradley, náš reži­sér dru­hé­ho štá­bu, nato­čil situ­a­ce, z nichž mra­zí, a zasa­dil do nich naše fil­mo­vé hvězdy. Jsou to pros­tě hvězdy a kaska­dé­ři, kte­ří před kame­rou pro­vá­dě­jí neu­vě­ři­tel­né věci. Je to náš dosud nej­vět­ší film.“
Herci Bradleymu plně důvě­řo­va­li a vědě­li, že i při natá­če­ní zdán­li­vě smr­tí­cích scén jsou s ním v bez­pe­čí. „Pomocný štáb a kaska­dé­ři byli úžas­ní,“ říká Dolph Lundgren. „Poslali nás pří­mo doprostřed roz­je­té akce. Myslím, že divá­kům se bude líbit, že kdy­ko­li něco vybuch­ne nebo nákla­ďák sje­de z úte­su, my jsme v tu chví­li sku­teč­ně byli uvnitř.“
Koordinátor akč­ních scén J. J. Perry říká, že to byl nej­vel­ko­le­pěj­ší scé­nář, se kte­rým kdy pra­co­val. „Jako by to byly tři fil­my v jed­nom,“ odha­du­je. „Dělám jenom na akč­ních fil­mech, ve kte­rých sil­ní chla­pi mlá­tí jiné sil­né chla­py a všu­de jsou výbuchy a lidi se stří­le­jí do obli­če­je. A přes­ně o tom jsou celí Expendables, tak­že jsem se cítil jako doma.“
Vrcholná finál­ní scé­na, kte­ré tvůr­ci říka­jí pros­tě „blok,“ se natá­če­la na roz­lehlém pro­stran­ství plném zkrou­ce­ných kovo­vých tra­verz a beto­no­vé suti, kte­ré kdy­si býva­lo bul­har­skou oce­lár­nou. „Byla to napros­to úžas­ná loka­ce,“ říká Stallone. „V tak vel­kém měřít­ku jsem něco podob­né­ho ješ­tě nevi­děl. Ani si neu­vě­do­mu­je­me, že něco tak šíle­ně vel­ké­ho může exis­to­vat. Je to teď dost zchát­ra­lé, což bylo pro náš film prá­vě skvě­lé. Vypadalo to tam jako Armageddon.“
V oné scé­ně se ode­hrá­vá dlou­hý, kre­a­tiv­ní, peč­li­vě roze­hra­ný non­stop masa­kr, jak říká J. J. Perry: „Všichli mla­dí Expendables byli zaja­ti jako rukojmí a Sly je musí se svým sta­rým týmem zachrá­nit. Je to vel­ká stří­leč­ka s heli­kop­té­ra­mi, tan­ky a tisí­ci vojá­ky.“
I sám Sylvester Stallone se nyní za fil­mem ohlí­ží s jis­tým úža­sem: „Je to jedi­ná prá­ce na svě­tě, kte­rá trvá tak krát­kou dobu, a když to skon­čí, když se pře­vlék­ne­te a vrá­tí­te se do nor­mál­ní­ho živo­ta, víte, že už nikdy se nemů­že­te vrá­tit a zažít to zno­vu. Nikdy nemů­že­te už podru­hé pro­žít ty chví­le na natá­če­ní. Ale všech­no to máme ve fil­mu. To je na tom ta nád­he­ra.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62696 s | počet dotazů: 264 | paměť: 69475 KB. | 05.12.2023 - 07:33:12