Kritiky.cz > Články > Expendables: Postradatelní 3 - Režie

Expendables: Postradatelní 3 - Režie

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stallone dokon­ce chví­li uva­žo­val, že se vrá­tí za kame­ru jako reži­sér. „První film byl pros­tě expe­ri­ment, kte­rý nám vyšel,“ říká. „A pořád ješ­tě jsem se z toho nevzpa­ma­to­val. Hrál jsem jed­nu z hlav­ních rolí a sou­čas­ně jsem se sna­žil reží­ro­vat čty­ři štá­by najed­nou, tak­že to byl šíle­ný záži­tek.“
Namísto toho tvůr­ci vlo­ži­li svou důvě­ru v reži­sé­ra Patricka Hughese, kte­rý je pře­svěd­čil svou pra­cí na níz­ko­roz­počto­vém fil­mu Red Hill. „Patrickův před­cho­zí film Sylvestera vel­mi sil­ně oslo­vil,“ říká pro­du­cent Kevin King-Templeton. „Připomínalo mu to jeho vlast­ní film Rambo: První krev. Říkali jsme si, uvi­dí­me, co se sta­ne, když tomu klu­ko­vi dáme vět­ší pro­střed­ky a šir­ší obsa­ze­ní. A neby­li jsme zkla­ma­ní.“
„Patrick do naše­ho pro­jek­tu vne­sl neu­vě­ři­tel­nou vita­li­tu a ener­gii,“ dodá­vá Sylvester Stallone. „Hodili jsme ho do vody a on se nade­chl a začal pla­vat. Patrick nato­čil pokra­čo­vá­ní Expendables, kte­ré může fun­go­vat i jako samo­stat­ný film. Celý kon­cept jako by zís­kal nový život. Je to úpl­ně nová vize, nové vykro­če­ní od před­cho­zích dvou sním­ků.“
Patrick Hughes si pro­du­cen­ty zís­kal tím, že jim nabí­dl svou vlast­ní vizi jejich fil­mu. „Sly a Avi rych­le pocho­pi­li, že tenhle mla­dý muž má víc než jenom talent. I když jste talen­to­va­ný, tvá­ří v tvář sedm­nác­ti fil­mo­vým hvězdám se vám můžou roz­kle­pat kole­na. Ale Patrick měl vše ve svých rukou. Všichni ho respek­to­va­li a skvě­le na něj rea­go­va­li,“ říká John Thompson, vedou­cí pro­duk­ce ve spo­leč­nos­ti Millennium Films.
Podle výkon­né­ho pro­du­cen­ta Boaze Davidsona na fil­mu pra­co­va­lo více než tisíc lidí. „To by moh­lo vydě­sit jaké­ho­ko­li reži­sé­ra, ale Patrick měl vše pod kon­t­ro­lou.“
Režírovat vel­ko­roz­počto­vý akč­ní film byl pro Patricka Hughese spl­ně­ný sen. „Byla to pří­le­ži­tost pra­co­vat na osvěd­če­né sérii s neu­vě­ři­tel­ný­mi hvězda­mi, pra­co­vat po boku Sylvestera Stallonea,“ říká Hughes. „A navíc jsem dostal šan­ci pra­co­vat na pří­bě­hu od samých zákla­dů, pro­to­že na začát­ku jsme nemě­li scé­nář, jenom kon­cept. Je to obrov­ský film, kte­rý mi spl­nil spous­tu dět­ských snů.“
Nejtěžším úko­lem pro Patricka Hughese bylo najít pro film ten správ­ný styl. První dva sním­ky byly více zamě­ře­né na drs­nou akci. Tentokrát, jak říká Hughes, se poku­si­li vnést do pří­bě­hu co nej­ví­ce zába­vy a humo­ru.
Už Expendables 2 vnes­li do pří­bě­hu vtip­ný, iro­nic­ký pří­stup, kte­rý zkom­bi­no­val s šíle­ný­mi akč­ní­mi scé­na­mi a nekom­pro­mis­nos­tí, jež z prv­ní­ho sním­ku udě­la­ly spl­ně­ný sen kaž­dé­ho milov­ní­ka fil­mo­vé akce. Stallone toho chtěl v novém pokra­čo­vá­ní roze­hrát ješ­tě víc a vlo­žil svým drs­ňác­kým pro­ta­go­nis­tům do úst celou zápla­vu drzých a neče­ka­ných hlá­šek.
„Šlo o vyvá­že­nost. Alfred Hitchcock řekl, že někte­ré fil­my jsou jako kou­sek živo­ta, a jiné jako kou­sek dor­tu. Náš film je pořád­ný kus dor­tu se slad­kou pole­vou. Vyvážit humor, emo­ci­o­nál­ní půso­bi­vost a akč­nost pří­bě­hu bylo napros­to klí­čo­vé. Expendables se potý­ka­jí s mož­nos­tí, že ztra­tí jed­no­ho čle­na své­ho týmu. Přidali jsme pro vyvá­že­ní posta­vy jako je Galgo v podá­ní Antonia Banderase, kte­ré při­ná­še­jí více humo­ru.“
Hughes také ve fil­mu před­sta­vu­je novou, mlad­ší par­tič­ku Expendables, s jejichž pří­cho­dem vzpla­ne sou­tě­ži­vost mezi sta­rou a mla­dou gar­dou. „Když jsem o tom popr­vé se Slyem hovo­řil, ohro­mi­la mě ta pří­tom­nost navzá­jem pro­po­je­ných témat zau­čo­vá­ní a lou­če­ní. ‚“ říká. „Staří Expendables vědí, že jejich dny jsou sečte­ny. Barney je pro­pouš­tí, pro­to­že nechce, aby zahy­nu­li. Na jejich mís­ta nastu­pu­je mlad­ší tým, ale ješ­tě si muse­jí pro­jít peklem, aby se nau­či­li, co to zna­me­ná být Expendables. Prostřednictvím kon­flik­tů se všich­ni spo­leč­ně učí a stá­va­jí se z nich sku­teč­ní Expendables. Takže je to také tro­chu pří­běh nových začát­ků.“
„Tento film zave­de čle­ny Expendables někam, kde ješ­tě nikdy neby­li,“ dodá­vá. „Barney a jeho sta­rý tým došli k pozná­ní, že jsou mož­ná u kon­ce své ces­ty.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Smrtelné zlo: Probuzení21. dubna 2023 Smrtelné zlo: Probuzení Nový Evil Dead je audiovizuální porno a brutální nekompromisní jízdou. Lee Cronin se teď slušně vyhoupl do první ligy a snad se bude hororů držet, rozhodě má, co nabídnout. Změna […] Posted in Krátké recenze
  • Kick-Ass 2 [40%]31. srpna 2013 Kick-Ass 2 [40%] První dobrodružství superhrdiny z řad normálních lidí bylo poměrně svěží podívanou, která si nebrala s ničím moc servítky a dodala nekompromisní komiksovou adaptaci, která potěšila […] Posted in Filmové recenze
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […] Posted in Filmové recenze
  • Eliza Graves (2014)19. února 2015 Eliza Graves (2014) I v blázinci můžeš potkat tu pravou. Jen je důležité překonat ostych a poprat se s vlastními démony… Na konci 19. století přijíždí mladý doktor Edward do […] Posted in Horory
  • Sedmkrát Martinů na ČT art7. prosince 2015 Sedmkrát Martinů na ČT art Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů dvacátého století by v úterý oslavil sto pětadvacáté narozeniny. Soukromý život i uměleckou tvorbu Bohuslava Martinů připomene divákům po […] Posted in Články
  • Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života...15. ledna 2012 Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života... Žádná zpráva je dobrá zpráva! (Anonym) Nikdy nesledujte zprávy před spaním, jakmile se probudíte nebo během dne. Prožijete tak delší a zdravější život. Pokud mi nevěříte, vzdejte se […] Posted in Domácí rady
  • Ukázka 10. dílu 1. série | House of the Dragon (HBO)17. října 2022 Ukázka 10. dílu 1. série | House of the Dragon (HBO) Posted in Videa
  • Mulan - další zbytečný hraný remake7. září 2020 Mulan - další zbytečný hraný remake Když císař Číny (Jet Li) vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan (Liu Yifei), nejstarší dcera ctěného […] Posted in Filmové recenze
  • Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let16. července 2019 Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let Ve zdravém těle zdravý duch. Opravdu známé rčení, které má pořád své opodstatnění. Dnešní děti se méně hýbou. Venku tráví také mnohem méně času, než tomu bylo dříve. Hrubá motorika, pohyb, […] Posted in Recenze knih
  • Europa Report [55%]27. července 2013 Europa Report [55%] Koncept found-footage filmu je v poslední době poměrně populární. Těch opravdu dobrých snímků na něm založených je ale jen opravdu skromné množství. Monstrum z roku 2008 nebo částečně i […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08483 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72030 KB. | 18.07.2024 - 12:37:18