Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film Ridleyho Scotta „Napoleon“ rekonstruuje slavnou českou bitvu u Slavkova

Film Ridleyho Scotta „Napoleon“ rekonstruuje slavnou českou bitvu u Slavkova

Foto: FALCON a.s.
Foto: FALCON a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Právě byl zve­řej­něn trai­ler k oče­ká­va­né­mu fil­mu Ridleyho Scotta Napoleon s Joaquinem Phoenixem v hlav­ní roli slav­né­ho fran­couz­ské­ho voje­vůd­ce. Milovníci his­to­rie jis­tě pozna­jí někte­ré ze slav­ných bitev, kte­ré film zno­vu ztvár­ňu­je, a jed­na z nich se ode­hrá­vá i na úze­mí dneš­ní České repub­li­ky.

Bitvy, kte­ré jsou k vidě­ní v celém trai­le­ru k fil­mu Napoleon, zahr­nu­jí oblé­há­ní Toulonu v roce 1793, bitvu u pyra­mid v roce 1798 a posled­ní střet fran­couz­ské­ho voje­vůd­ce v bitvě u Waterloo v roce 1815. Trailer však vrcho­lí jed­ním z jeho nej­vět­ších vítěz­ství: bitvou u Slavkova v roce 1805, k níž došlo na Moravě začát­kem pro­sin­ce.

Bitva u Slavkova se ode­hrá­la asi 10 kilo­me­t­rů již­ně od Brna, mezi morav­skou met­ro­po­lí a měs­tem Slavkov (dnes Slavkov u Brna). Jednu z nej­vý­znam­něj­ších bitev napo­le­on­ských válek sved­ly fran­couz­ské síly, kte­ré měly během bitvy pře­va­hu a znač­nou počet­ní pře­va­hu, ale nako­nec z ní vyšly vítěz­ně.

Scény z fil­mu Napoleon ode­hrá­va­jí­cí se během bitvy u Slavkova může­te v novém trai­le­ru zahléd­nout při­bliž­ně od času 2:08. Zahrnují drob­ný, ale roz­ho­du­jí­cí inci­dent ke kon­ci bitvy, kdy se spo­je­nec­ká voj­ska boju­jí­cí pro­ti Francouzům roz­padla a rus­ké plu­ky ustu­po­va­ly smě­rem k Vídni a přes zamrz­lé ryb­ní­ky.

Francouzská armá­da buši­la do zamrz­lé­ho teré­nu pal­bou z děl, pro­lo­mi­la led a donu­ti­la ustu­pu­jí­cí voj­ska vstou­pit do ledo­vé vody. Odhaduje se, že během inci­den­tu zahy­nu­lo 200 až 2 000 Rusů, ačko­li mno­ho z nich se zachrá­ni­lo díky nyní již vítěz­ným Francouzům. V upou­táv­ce je vidět Napoleonův Phoenix, jak dává roz­kaz k pal­bě z děl.

Pozdější pra­me­ny tvr­dí, že Napoleonovo líče­ní toho­to inci­den­tu bylo znač­ně pře­hna­né, ale car Alexandr I. potvr­dil, že k němu došlo. Přesto se jed­na­lo pou­ze o krát­kou část cel­ko­vé bitvy, kte­rá byla uvá­dě­na jako tak­tic­ké mis­trov­ské dílo a rych­le ukon­či­la vál­ku tře­tí koa­li­ce.

Bitva u Slavkova je jed­nou z nej­slav­něj­ších vojen­ských bitev, kte­ré se kdy ode­hrá­ly na čes­kém úze­mí. Území, kde se bitva ode­hrá­la, je chrá­ně­nou národ­ní památ­ko­vou zónou. Každoročně zde his­to­rič­tí her­ci rekon­stru­u­jí bitvu u zám­ku ve Slavkově u Brna.

V Scottově fil­mu Napoleon se sice bitva u Slavkova obje­vu­je, nena­tá­če­lo se však na auten­tic­kém mís­tě. Produkce Napoleona pro­bí­ha­la z vel­ké čás­ti na loka­cích po celé Anglii.

Kromě Phoenixe si v Napoleonovi zahrá­li Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Ben Miles, Ludivine Sagnier, Matthew Needham a Youssef Kerkour. Kromě Napoleonovy vojen­ské kari­é­ry film mapu­je jeho pro­měn­li­vý vztah s císa­řov­nou Joséphine (hra­je ji Kirby). Scénář napsal David Scarpa (Všechny pra­chy svě­ta).

Napoleon vstou­pí do kin po celé České repub­li­ce 23. lis­to­pa­du, poz­dě­ji se dosta­ne i na Apple TV.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51438 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71595 KB. | 23.06.2024 - 03:49:16