Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Napoleon Ridleyho Scotta

Napoleon Ridleyho Scotta

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Epické dra­ma zachy­cu­je život fran­couz­ské­ho císa­ře Napoleona Bonaparte (Joaquin Phoenix), jeho vze­stup k moci a vztah k život­ní lás­ce Josephine (Vanessa Kirby), a uka­zu­je jeho vizi­o­nář­ské vojen­ské a poli­tic­ké tak­ti­ky na poza­dí nejdy­na­mič­těj­ších bitev­ních scén jaké kdy byly nato­če­ny...

Když se řek­ne his­to­ric­ký vel­ko­film, málo­kte­rý fil­mař své deká­dy s nimi bude spo­jo­ván tak jako prá­vě Ridley Scott. Po svém režij­ním debu­tu Soupeři (pojed­ná­va­jí­cí o dvou vojá­cích napo­le­on­ské armá­dy) zasa­ze­ném do  19. sto­le­tí sice v jeho kari­é­ře došlo na sci-fi (Vetřelec, Blade Runner, Marťan), kri­mi­nál­ní sním­ky (Thelma a Louise, Americký gan­gs­ter) nebo melod­ra­ma­ta (Dobrý roč­ník), mimo to jde ovšem v jeho kari­é­ře zachy­tit sním­ky jako 1492: Dobytí ráje, Gladiátor, Království nebes­ké či Poslední sou­boj. Jestli je poté s něčím Scott nedo­mys­li­tel­ně spja­tý, je to prá­vě Francie. Jeho zmí­ně­ní Soupeři, Dobrý roč­ník a Poslední sou­boj, jeho kon­tro­verz­ní poje­tí Robina Hooda s Russelem Crowem, mimo jiné také fakt, že aktu­ál­ním byd­liš­těm Scotta je Francie. A málo­kte­rá osob­nost je s Francií spja­tá tak jako jmé­no Napoleona Bonaparteho. Fascinován jeho ces­tou z niko­ho k vlá­dě nad vším, si Scott zvo­lil prá­vě sní­mek Napoleon jako svůj dal­ší film. Na roz­díl od tako­vé­ho Stanleyho Kubricka poté Scott sní­mek o  fran­couz­ském voje­vůd­ci a císa­ři zvlá­dl rea­li­zo­vat, kdy se po Gladiátorovi navíc opět stře­tl s Joaquinem Phoenixem. Ridley Scott se při­tom nikdy neta­jil tím, že při svých fil­mech nut­ně nedbá čis­tě na his­to­rii a čas­to se tak dostá­vá do spo­rů s his­to­ri­ky. A Napoleon zce­la jis­tě bude dal­ší pří­pad, kte­rý v kru­hu děje­pis­ců a his­to­ri­ků vyvo­lá men­ší vár­ku kon­tro­ver­zí.

Napoleon
Photo © Columbia Pictures

Těsně před pre­mi­é­rou se na inter­ne­tu obje­vil ano­nym­ní komen­tář popi­su­jí­cí poje­tí toho­to fil­mu:

„Napoleon je v tom­to fil­mu soci­o­pa­tic­ký incel, kte­rý se z důvo­du vzte­ků vychá­ze­jí­cích z nevě­ry jeho man­žel­ky a její neschop­nos­ti počít potom­ka, roz­hod­ne hodit své frustra­ce na zby­tek svě­ta svým dobý­vá­ním a maso­vý­mi vraž­da­mi.“

 A přes­ně ten­to ano­nym­ní komen­tář přes­ně do jis­té míry ztě­les­ňu­je poje­tí toho­to fil­mu. Film sice před­sta­ví 6 z Bonaparteho 81 pro­ži­tých bitev, nej­dů­le­ži­těj­ším prv­kem ovšem zůstá­vá prá­vě vztah mezi ním a jeho osu­do­vou Josefínou. Zjednodušeně řeče­no jsou tři posled­ní slo­va Bonaparteho (Francie, armá­da.... Josefína) tím, co dohro­ma­dy utvá­ří Scottova Napoleona. Ne náho­dou si Scott zvo­lil Phoenixe do role Bonaparteho po zhléd­nu­tí jeho výko­nu ve fil­mu Joker. Phoenix se svý­mi herec­ký­mi výko­ny nikdy neta­jil, že zvlád­ne uhrát mno­ho růz­ných poloh, kdy v kaž­dé z nich doká­že půso­bit věro­hod­ně. Jeho Napoleon tak zvlá­dá být cha­risma­tic­kým vůd­cem, poše­ti­le zami­lo­va­ným bláznem, děsi­vou bytos­tí s nevy­zpy­ta­tel­ný­mi výbuchy vzte­ku, mani­pu­la­tiv­ním poli­ti­kem.

Napoleon
Photo © Columbia Pictures

Scottova novin­ka si divá­ka snad­no zís­ká už na samot­ném počát­ku, kdy samot­ným fil­mem začí­ná dozvu­ky svr­že­ní Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty a nadá­le pro­bí­ha­jí­cí Velkou fran­couz­skou revo­lu­cí. Už v jed­nom roz­ho­vo­ru se Scott nebál při­rov­nat Napoleona k Adolfu Hitlerovi či Josefu Stalinovi,  z fil­mu samot­né­ho ovšem Napoleon vychá­zí spí­še jako anti­hr­di­na. Cílevědomý, schop­ný mani­pu­la­cí a schop­ný někdy jít vylo­že­ně za hra­nu, přes­to s morál­ní­mi aspek­ty, kte­ré jeho posta­vu děla­jí tak tro­chu méně čer­no­bí­lou. Jedna min­ce fil­mu Napoleona pre­zen­tu­je jako cíle­vě­do­mé­ho patri­o­ta, kte­rý si růz­né činy obha­ju­je svou lás­kou k Francii, nadá­le ovšem může být ter­čem debat úva­ha nad tím, zda Napoleon či navá­zal či zako­pal myš­len­ky Velké fran­couz­ské revo­lu­ce. Ta dru­há část min­ce poté Napoleona v pod­sta­tě pre­zen­tu­je jako muže pod pan­toflem, kte­rý part­ner­ské pro­blémy řešil dobý­vá­ním. Film poté v závě­ru pře­de­vším upo­zor­ňu­je na to, že Napoleonovo vojen­ská kari­é­ra stá­lo život přes 3 mili­o­ny lidí, prá­vě bitev­ní scé­ny jis­tě budou na sebe po uve­de­ní fil­mu str­há­vat nej­vět­ší pozor­nost.

Už ofi­ci­ál­ní text dis­tri­bu­to­ra se nebál tyto scé­ny ozna­čit za jed­ny z nej­ví­ce dyna­mic­kých bitev­ních scén jaké kdy byly nato­če­ny.“ A 85-letý Scott nezkla­mal. Bitva u Slavkova či osud­ná Bitva u Waterloo strh­nou zmí­ně­nou dyna­mič­nos­tí, pře­hled­nos­tí a pře­de­vším poci­tem, že se sle­du­je něco sku­teč­ně str­hu­jí­cí­ho a vel­ko­le­pé­ho. Film při­tom mohl vznik­nout díky spo­lu­prá­ci stu­dia Sony a Apple TV+, kte­ré se do fil­mu nebá­lo inves­to­vat něja­kých 130-200 mili­o­nů dola­rů. Po Scorseseho Zabijácích roz­kvet­lé­ho měsí­ce jde tak o dal­ší inves­ti­ci Apple TV+ do fil­mu režij­ní­ho veli­ká­na, i v tom­to pří­pa­dě poté mohl vznik­nout film, kte­rý si tako­vou inves­ti­ci obhá­jí.

Napoleon
Photo © Columbia Pictures

Napoleon je poté dal­ší „obě­tí“ Scottova fil­mu, kte­rý v kinech dosta­ne pou­ze zkrá­ce­nou ver­zi (158 minut), aby se násled­ně film dočkal režij­ní ver­ze (ta bude v pří­pa­dě Napoleona čítat 270 minut). Nejdůležitější ovšem je ten pocit, že nic zásad­ní­ho nechy­bí. Napoleonův pří­běh je tak v krat­ší ver­zi vyprá­věn zdán­li­vě s výraz­ný­mi časo­vý­mi sko­ky (v jis­tých letech se zce­la jis­tě pro­dlou­že­ná ver­ze zdr­ží o hod­ně déle), záro­veň ovšem nechy­bí funkč­ní pří­běh, kte­rý by fun­go­val pou­ze v pří­pa­dě doplň­ku (tak tro­chu si to říká o srov­ná­ní s kino­ver­zí tri­lo­gie Pán prs­te­nů vs. pro­dlou­že­né ver­zi všech tří fil­mů). Film totiž sku­teč­ně doká­že pro­dat Napoleona jako bytost. Možná poje­tím, kte­ré opět vyvo­lá vlnu nevo­le u odbor­ných his­to­ri­ků (a Ridley je opět s rados­tí pošle někam), ovšem for­mou, kte­rá v závě­ru vyvo­lá pocit, že se nějak kom­plex­ně odvy­prá­věl pří­běh jed­no­ho z nej­le­gen­dár­něj­ších voje­vůd­ců. Scott rea­li­zo­val his­to­ric­kou mozai­ku, ve kte­ré není moc těž­ké se ori­en­to­vat, přes sna­hu popsat pří­liš mno­ho se v tom abso­lut­ně neztrá­cí a pře­de­vším se v jis­tých momen­tech Napoleon neče­ka­ně zábav­ný a Phoenix doká­že chví­le­mi pro­je­vit i svůj kome­di­ál­ní talent, kte­rý dělá Napoleona ješ­tě zají­ma­věj­ším.

I díky inves­ti­ci Apple TV+ se navíc na Napoleona dívá krás­ně skr­ze výpra­vu, kos­týmy i efek­tiv­ní kame­ru Dariuse Wolskiho (Scott opět neo­do­lá­vá růz­ným detai­lům, kte­ré záži­tek děla­jí ješ­tě inte­ziv­něj­ším). Ridley Scott je pořád tak tro­chu nená­pad­ný a přes­to výteč­ný vypra­věč, kte­rý by už vlast­ně tech­nic­ky měl prá­vo na to být tak tro­chu sta­ro­mód­ní, přes­to tomu roz­hod­ně nejde napro­ti. Mnozí pocho­pi­tel­ně budou snad­no naří­kat, že je pohá­ně­ní mys­li váleč­né­ho génia fil­mem sve­de­no na pro­blémy v lás­ce, to ovšem Napoleonovi v tom­to podá­ní dodá­vá jis­tou lid­skost, kte­ré jde v leh­ké for­mě jít napro­ti. Mnoho infor­ma­cí nese­dí k dobo­vým důka­zům (pře­de­vším pasá­ži dopro­vá­ze­jí­cí úvod­ní titul­ky by Napoleon vůbec neměl být pří­to­men), Scott již ovšem něko­li­krát nazna­čil, že mu na 100% his­to­ric­ké přes­nos­ti nezá­le­ží a sna­ží se pou­ze dodat, co nej­ví­ce str­hu­jí­cí záži­tek i přes fakt, že něco více půso­bí sty­lo­vě, aniž by to odpo­ví­da­lo rea­li­tě. Berte nebo nech­te být! Scott si ovšem po Posledním sou­bo­ji vybral dal­ší sil­nou chvil­ku a dodal jeden ze svých nej­lep­ších fil­mů ve své kari­é­ře.

Napoleon
Photo © Columbia Pictures

Ridley Scott ani ten­to­krát nena­to­čil film, kte­rý by se měl pouš­tět ve ško­lách, pro­to­že je 100% his­to­ric­ky přes­ný. Natočil ovšem str­hu­jí­cí epic­ký vel­ko­film o Francii, armá­dě, ale pře­de­vším lás­ce. Ridley Scott si mož­ná mno­hé svou dekon­struk­cí Bonaparteho zne­přá­te­lí, výsle­dek ovšem vyvo­lá­vá tak sil­ný proud emo­cí, že si Scott své kro­ky doká­že obhá­jit. 85-letý nená­pad­ný a přes­to výteč­ný vypra­věč ani ten­to­krát nešel niko­mu napro­ti, výsle­dek je poté str­hu­jí­cí tako­vým způ­so­bem, že snad­no vyvo­lá nadě­ji, že to s Gladiátorem 2 za rok dopad­ne dob­ře. Scotta totiž tvůr­čí elán oči­vid­ně pořád neo­pouš­tí...

Verdikt: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Napoleon (2023) – Recenze – 60 %27. listopadu 2023 Napoleon (2023) – Recenze – 60 % Film Napoleon natočil režisér Ridley Scott podle scénáře Davida Scarpa, s nímž momentálně spolupracuje i na pokračování populárního Gladiátora. Napoleon je skutečným historickým […] Posted in Filmové recenze
  • Film Ridleyho Scotta "Napoleon" rekonstruuje slavnou českou bitvu u Slavkova12. července 2023 Film Ridleyho Scotta "Napoleon" rekonstruuje slavnou českou bitvu u Slavkova Právě byl zveřejněn trailer k očekávanému filmu Ridleyho Scotta Napoleon s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli slavného francouzského vojevůdce. Milovníci historie jistě poznají některé ze […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti4. června 2021 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Především je to velký vypravěč, fantasta a filmový režisér, který pro uskutečnění svých filmových představ a nápadů hledá stále nové náměty a jedním z nich je i příběh dětí ze sirotčince, […] Posted in Retro filmové recenze
  • House of the Dragon - The Red Dragon and the Gold (S02E04)9. července 2024 House of the Dragon - The Red Dragon and the Gold (S02E04) Není od věci, když nedůležitější díly tohoto seriálu režíruje zkušený režisér. Tím nejnadanějším v celé franšíze Hra o trůny/Rod draka je Alan Taylor. Alan Taylor opravdu díl povznesl […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Hořící mlýn (S02E03)1. července 2024 Rod Draka - Hořící mlýn (S02E03) Jak se říká, tak dlouho se bude chodit se džbánem pro vodu, až se časem ucho utrhne. Třetí díl je zdárným příkladem, že se umělé prodlužování seriálu, bez akčních části, trocha bitev a […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45882 s | počet dotazů: 276 | paměť: 72063 KB. | 23.07.2024 - 16:38:22