Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V Praze se natáčí adaptace párty hry „Vlkodlak“ od Netflixu s Jeanem Reno v hlavní roli

V Praze se natáčí adaptace párty hry „Vlkodlak“ od Netflixu s Jeanem Reno v hlavní roli

Foto:Netflix/Radar Films.
Foto:Netflix/Radar Films.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Praze byla ofi­ci­ál­ně zahá­je­na pro­duk­ce nové fil­mo­vé adap­ta­ce popu­lár­ní fran­couz­ské karet­ní hry Les Loups Garous de Thiercelieux s názvem The Werewolves of Miller Hollow nebo jen Werewolf v ang­lič­ti­ně, jak nedáv­no pro­zra­di­la stre­a­mo­va­cí plat­for­ma Netflix.

Natáčení v čes­ké met­ro­po­li pro­bí­ha­lo v prů­bě­hu uply­nu­lé­ho měsí­ce poté, co fran­couz­ská spo­leč­nost Netflix nový pro­jekt popr­vé ozná­mi­la loni v květ­nu. Ve fil­mu The Werewolves of Miller Hollow hra­jí Jean Reno (Mission: Impossible), Franck Dubosc (Rolling to You), Suzanne Clément (Laurence Anyways), Jonathan Lambert a Grégory Fitoussi (G.I. Joe: The Rise of Cobra).

V Praze se natá­če­lo v Barrandov Studiu i na dal­ších mís­tech v cen­t­ru měs­ta. Soudě pod­le prv­ních zábě­rů, kte­ré sdí­lel Netflix, pro­duk­ce vyu­ží­vá půso­bi­vých kulis stře­do­vě­ké ves­ni­ce, kte­ré byly původ­ně posta­ve­ny pro seri­ál Knightfall sta­ni­ce History Channel ve Studiu Barrandov a nyní jsou vyu­ží­vá­ny pro dal­ší pro­jek­ty.

Podle fran­couz­ských novin Le Parisian, kte­ré hovo­ři­ly s tvůr­ci, má nový film „znač­ný“ roz­po­čet a má být něčím na způ­sob fran­couz­ské ver­ze Jumanji, kde se obje­ví vlkod­la­ci, čaro­děj­ni­ce, lov­ci a dal­ší role z popu­lár­ní hry.

„Mohli jsme tee­nage­ry umís­tit do domu ve sty­lu Vřískotu nebo si před­sta­vit hru na spo­le­čen­ský masa­kr v obý­va­cím poko­ji Haussmannů... [ale] roz­hod­li jsme se nato­čit dob­ro­druž­ný a rodin­ný film s humo­rem a samo­zřej­mě napě­tím,“ uve­dl reži­sér François Uzan.

„Museli jsme respek­to­vat filo­zo­fii hry a potře­bo­va­li jsme zele­nou od jejích vyná­lez­ců.“ Režisér dodal, že vlkod­la­ci nebu­dou vytvo­ře­ni pomo­cí digi­tál­ních efek­tů, ale budou je hrát kaska­dé­ři pří­mo na pla­ce.

Hra Vlkodlaci z Miller Hollow vychá­zí z rus­ké karet­ní hry Mafia z 80. let a popr­vé vyšla ve Francii počát­kem roku 2000 pod názvem Les Loups Garous de Thiercelieux auto­rů Philippa des Pallières a Hervé Marlyho.

Hra Vlkodlaci z Miller Hollow je spo­le­čen­ská dedukč­ní hra, v níž pro­ti sobě sto­jí oby­va­te­lé ves­ni­ce a dal­ší lidé a „vlkod­la­ci“, jejichž iden­ti­ta je před ostat­ní­mi hrá­či skry­ta.

Hra se rych­le sta­la celo­svě­to­vou sen­za­cí a vznik­lo něko­lik jejích ver­zí po celém svě­tě. Mezi ně pat­ří zejmé­na ang­lic­ky vyda­né vari­an­ty Ultimate Werewolf a One Night Ultimate Werewolf, obě navr­že­né Tedem Alspachem a vyda­né spo­leč­nos­tí Bézier Games.

Nová fran­couz­ská pro­duk­ce The Werewolves of Miller Hollow natá­če­ná v Praze nebu­de prv­ní adap­ta­cí této spo­le­čen­ské hry, kte­rá se dosta­ne na fil­mo­vé plát­no. V roce 2021 vzni­kl na zákla­dě stej­né­ho kon­cep­tu film Vlkodlaci uvnitř (Werewolves Within), stej­ně jako série japon­ských fil­mů pod názvem Vlkodlačí hra.

Vlkodlaci z Miller Hollow (Les Loups Garous de Thiercelieux) by se měli na Netflixu před­běž­ně obje­vit kon­cem roku 2024. Oficiální název v ang­lič­ti­ně zatím nebyl potvr­zen.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83004 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72130 KB. | 19.04.2024 - 02:30:22