Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Filmová nadace ocenila ve Varech nejlepší scénáře

Filmová nadace ocenila ve Varech nejlepší scénáře

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

V hlav­ní kate­go­rii sce­náris­tic­ké sou­tě­že FILMOVÉ NADACE za rok 2023 zís­ka­li oce­ně­ní Petr Kolečko, Bohdan Karásek, Václav Hašek a Jan Vejnar. V kate­go­rii Hvězda zítř­ka pro auto­ry do věku 33 let si cenu odnes­li Adam Martinec a Tomáš Hladký. Autoři nej­lep­ších scé­ná­řů vybra­ných výbo­rem nada­ce z obou kate­go­rií obdr­že­li dohro­ma­dy 750 000 Kč. Za 18 let trvá­ní nada­ce pod­po­ři­la už 123 sce­náris­tů část­kou bez­má­la 13,3 mili­o­nu Kč. Slavnostní pře­dá­ní šeků za účas­ti part­ne­rů nada­ce, kte­rý­mi jsou ener­ge­tic­ká fir­ma inno­gy, Barrandov Studio a Česká tele­vi­ze, se usku­teč­ni­lo v prů­bě­hu 57. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary.

Výsledky výběrového řízení FILMOVÉ NADACE v roce 2023

HLAVNÍ KATEGORIE

S LEDEM V SRDCI

Petr Kolečko                                   200 000 Kč

MISTRYNĚ

Bohdan Karásek                           180 000 Kč

SESTRA HANA

Václav Hašek a Jan Vejnar          180 000 Kč

 

KATEGORIE HVĚZDA ZÍTŘKA

MORD

Adam Martinec                            110 000 Kč

PAVLAČ

Tomáš Hladký                               80 000 Kč

 

„Zájem auto­rů v obou kate­go­ri­ích sce­náris­tic­ké sou­tě­že, stej­ně jako kva­li­ta a žánro­vá pes­t­rost vítěz­ných děl potvr­zu­jí smy­sl fun­go­vá­ní nada­ce. Na celou její his­to­rii se nyní lze podí­vat na nových webo­vých strán­kách. Mezi novin­ky letoš­ní­ho fes­ti­va­lu pat­ří Kino FILMOVÉ NADACE, kte­ré jsme spo­leč­ně zalo­ži­li s cílem bilan­co­vat úspěš­né pro­jek­ty nato­če­né pod­le scé­ná­řů oce­ně­ných nada­cí,“ uve­dl Martin Chalupský, před­se­da správ­ní rady FILMOVÉ NADACE a ředi­tel komu­ni­ka­ce inno­gy Česká repub­li­ka.

Členové výbo­ru nada­ce vybí­ra­li ze 111 zasla­ných scé­ná­řů, kte­ré tvo­ři­ly mimo jiné dra­ma­ta, kome­die, pohád­ky nebo detek­tiv­ky. „Je skvě­lé, že se kaž­do­roč­ně obje­vu­jí scé­ná­ře s poten­ci­á­lem jejich brz­ké­ho pře­ve­de­ní do fil­mo­vé podo­by. To pla­tí pře­de­vším o dílech Petra Kolečka o osu­dech čes­kých hoke­jis­tů per­zekvo­va­ných komu­nis­tic­kým reži­mem a Adama Martince s téma­tem ves­nic­ké zabi­jač­ky, o jejichž kopro­du­ko­vá­ní už pro­je­vi­li part­ne­ři nada­ce před­běž­ný zájem. Natáčení pod­le scé­ná­ře Mord by mělo začít ješ­tě letos,“ sdě­li­la Helena Uldrichová, člen­ka správ­ní rady FILMOVÉ NADACE a vedou­cí Filmového cen­t­ra České tele­vi­ze.

Dosud mělo pre­mi­é­ru 18 fil­mů, kte­ré vznik­ly na zákla­dě nada­cí oce­ně­ných scé­ná­řů. V loň­ském roce moh­li divá­ci zhléd­nout dra­ma Běžná selhá­ní a his­to­ric­kou živo­to­pis­nou fres­ku Il Boemo„Světovou pre­mi­é­ru na letoš­ním kar­lo­var­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu, kon­krét­ně 4. čer­ven­ce uve­de­ním v mezi­ná­rod­ní sou­těž­ní sek­ci Proxima, zaži­je sní­mek Brutální vedro. Jde o sty­lo­vé road movie nato­če­né pod­le nada­cí oce­ně­né­ho scé­ná­ře Alberta Hospodářského z roku 2020. V kinech se film divá­kům před­sta­ví v srpnu,“ infor­mo­val Petr Tichý, člen správ­ní rady FILMOVÉ NADACE a gene­rál­ní ředi­tel a před­se­da před­sta­ven­stva Barrandov Studio.

Letošní vítěz­né scé­ná­ře vybral výbor nada­ce ve slo­že­ní Ivo Mathé, Ivo Trajkov, Kristián Suda a Zuzana Kopečková. Přihlášené ano­nym­ní prá­ce stu­do­val výbor něko­lik měsí­ců. „V obou vyhlá­še­ných kate­go­ri­ích jsme se setka­li s pře­kva­pi­vě nápa­di­tý­mi a pro­myš­le­ný­mi pra­ce­mi. I časo­vé a žánro­vé rozpě­tí zůsta­lo podob­ně roz­kro­če­né jako v před­cho­zích letech, neboť nechy­bě­ly lát­ky his­to­ric­ké ani sou­čas­né, sty­lo­vě i zamě­ře­ním vel­mi roz­ma­ni­té. Rozhodování výbo­ru neby­lo nikdy snad­né, avšak vybra­né scé­ná­ře vždy při­ná­še­jí nej­vět­ší pří­slib rea­li­za­ce a svým zpra­co­vá­ním i jis­té­ho občer­stve­ní sou­čas­né dra­ma­tur­gie,“ shr­nul Ivo Mathé, před­se­da výbo­ru nada­ce.

Při pře­dá­vá­ní cen vítězům výbě­ro­vé­ho říze­ní vyhlá­si­la FILMOVÁ NADACE sou­těž pro příští rok. Termín uzá­věr­ky při­hlá­šek je 28. úno­ra 2024. S kon­krét­ním scé­ná­řem se může autor do sou­tě­že při­hlá­sit pou­ze jed­nou, a to i v pří­pa­dě, že od před­cho­zí účas­ti v sou­tě­ži bylo dílo pře­pra­co­vá­no či pře­jme­no­vá­no. Více infor­ma­cí o posky­to­vá­ní nadač­ních pří­spěv­ků i podrob­né pod­mín­ky pro zasí­lá­ní pra­cí jsou dostup­né na www.filmovanadace.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95436 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72020 KB. | 18.04.2024 - 03:32:43