Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Karlovarský filmový festival zahájí oscarový herec Russell Crowe

Karlovarský filmový festival zahájí oscarový herec Russell Crowe

IMG 4176
IMG 4176
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

První prázd­ni­no­vý týden bude tra­dič­ně pat­řit všem milov­ní­kům kva­lit­ních fil­mů a dob­ré zába­vy. Klidné lázeň­ské měs­to se na devět dní, tedy od 30.Června do 8.Července pro­mě­ní v rejiš­tě fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů, fil­mo­vých nad­šen­ců a lov­ců celebrit. Po čer­ve­ném kober­ci před hote­lem Thermal se během fes­ti­va­lu pro­jde řada her­ců a reži­sé­rů, od čes­kých po ty celo­svě­to­vě zná­mé. Loni napří­klad měl na fes­ti­va­lu sil­nou fanouš­kov­skou základ­nu Geoffrey Rush a také Johnny Depp, kte­rý zde uve­dl film Minamata a letos se divá­kům před­sta­ví zno­vu, ten­to­krát v tra­dič­ní fil­mo­vé zněl­ce od reži­sé­ra Ivana Zachariáše. Letošní 57. roč­ník MFF Karlovy Vary odstar­tu­je na začát­ku hned vel­ká fil­mo­vá hvězda, osca­ro­vý herec Russell Crowe.

Letos budou před hote­lem Thermal popr­vé dva zaha­jo­va­cí kon­cer­ty v rám­ci slav­nost­ní­ho zahá­je­ní, kte­ré budou opět pro veřej­nost zdar­ma. Nejprve vystou­pí v 19 hodin zná­má brit­ská kape­la Morcheeba v autor­ském slo­že­ní Skye Edwardsová a Ross Godfrey. Kapela jenž se pro­sla­vi­la napří­klad hity „The Sea“ a „Rome Wasn’t Built In A Day“ již v České repub­li­ce něko­li­krát vystu­po­va­la, naroz­díl od kape­ly Indoor Garden Party v čele s her­cem a reži­sé­rem Russellem Crowem, kte­rý se fes­ti­va­lo­vým fanouškům před­sta­ví v pozi­ci hudeb­ní­ka svým večer­ním vystou­pe­ním ve 22:45.

U nás je zná­mý pře­de­vším jako herec, ale svo­jí hudeb­ní kari­é­ru začal roz­ví­jet už v 80 letech, kdy nahrál prv­ní sin­gl s názvem „I Want To Be Like Marlon Brando“. Poté byl čle­nem rocko­vé for­ma­ce, Thirty Odd Foot of Grunts a poz­dě­ji také kape­ly The Ordinary Fear of God, ve kte­ré začal spo­lu­prá­ci s kanad­ským hudeb­ní­kem Alanem Doylem. Od roku 2009 spo­lu zača­li Crowe a Doyle pořá­dat kon­cer­ty sku­pi­ny Indoor Garden Party a v roce 2017 vyda­li album The Musikal, se kte­rým se dva­krát dosta­li na prv­ní mís­to žeb­říč­ku iTunes a Amazonu ve Velké Británii.

Ale zpět k fil­mo­vým udá­los­tem, kte­rou odstar­tu­je sobot­ní zaha­jo­va­cí cere­mo­ni­ál, během kte­ré­ho Russell Crowe zís­ká Křišťálový gló­bus za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Herec pochá­zí z novozéland­ské­ho Wellingtonu, od dět­ství ale žije v Austrálii, kde začal od šes­ti let vystu­po­vat v tele­vi­zi a diva­dle. V roce 1989 zís­kal roli v aus­tral­ském fil­mu The Crossing (1990) a poté násle­do­val Důkaz (1991) a nebo Roomper Stomper (1992), kdy za tyto dva posled­ní jme­no­va­né zís­kal 2 ceny Australské fil­mo­vé aka­de­mie – za výkon ve ved­lej­ší roli ve sním­ku Důkaz a poté cenu pro nej­lep­ší­ho her­ce za film Roomper Stomper.

Dosud si zahrál ve více jak pade­sá­ti fil­mech a vystří­dal nespo­čet fil­mo­vých rolí od poli­cis­ty Buda Whitea v osca­ro­vém sním­ku L. A. - Přísně taj­né (1997), zaměst­nan­ce tabá­ko­vé­ho prů­mys­lu ve fil­mu Insider: Muž, kte­rý věděl pří­liš (1999), za roli byl popr­vé nomi­no­ván na Oskara a Zlatý Glóbus, geni­ál­ní­ho mate­ma­ti­ka (Čistá duše), boxe­ra Jamese J. Braddocka (Těžká váha), vina­ře (Dobrý roč­ník), Robina Hooda, ředi­te­le tele­vi­ze (seri­ál Nejsilnější hlas), agre­siv­ní­ho řidi­če (Vyšinutý), boha Zeuse (Thor: Láska jako hrom). Na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu osob­ně uve­de his­to­ric­ký vel­ko­film z roku 2003 - Petera Weira Master a Commander: Odvrácená stra­na svě­ta, kte­rý zís­kal 2 Oskary a herec, ve kte­rém ztvár­nil námoř­ní­ho kapi­tá­na Jacka Aubreyho, co se svo­jí lodí míří pří­mo do napo­le­on­ské bitvy. Za roli byl nomi­no­va­ný na Zlatý Glóbus.

Největší úspěch v herec­ké kari­é­ře zís­kal za his­to­ric­ké dra­ma Gladiátor (2000), kdy za hlav­ní roli řím­ské­ho gene­rá­la Maxima obdr­žel Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli a o rok poz­dě­ji zís­kal oce­ně­ní Zlatý Glóbus a cenu BAFTA pro nej­lep­ší­ho her­ce ve fil­mu Čistá duše (2001), kde hrál psy­chic­ky nemoc­né­ho geni­ál­ní­ho mate­ma­ti­ka Rona Howarda. Další Zlatý Glóbus zís­kal za hlav­ní roli v seri­á­lu Nejsilnější hlas (2019), kde pro­šel doko­na­lou pro­mě­nou v roli zakla­da­te­le Fox News Rogera Ailesova, kte­rý čelí obvi­ně­ní ze sexu­ál­ní­ho obtě­žo­vá­ní žen.

A jeli­kož zatou­žil posta­vit se také za kame­ru, nato­čil váleč­né dra­ma The Water Diviner (2014) a thriller Poker Face (2022) ve kte­rých se obsa­dil do hlav­ních rolí a vypla­ti­lo se mu to, pro­to­že hned s prv­ním režij­ním debu­tem, kde hrál far­má­ře Joshua Connora, co jede pát­rat do Konstantinopole po svých třech ztra­ce­ných synech jenž naru­ko­va­li do vál­ky, zís­kal výroč­ní cenu Australské fil­mo­vé aka­de­mie pro nej­lep­ší film. Letos v Dubnu jeho výkon moh­li oce­nit také divá­ci v čes­kých kinech, kdy byl uve­den horor Papežův vymí­tač, ve kte­rém hra­je otce Gabriela Amortha, jenž se sna­ží posta­vit zlu. Russell Crowe je mno­ho­stran­ně zalo­že­ný, krom pod­po­ry něko­li­ka cha­ri­ta­tiv­ních pro­jek­tů, je také od roku 2006 maji­te­lem ragby­o­vé­ho klu­bu The South Sydney Rabbitohs v Austrálii.

Každoročně se na fes­ti­va­lu během slav­nost­ní­ho zakon­če­ní oce­ňu­jí také čes­ký her­ci, loni jim byl Boleslav Polívka a letos Cenu pre­zi­den­ta MFF pře­vez­me z rukou Jiřího Bartošky dlou­ho­le­tá hereč­ka a stá­li­ce čes­ké­ho fil­mu Daniela Kolářová. Své dět­ství pro­ži­la prá­vě v Karlových Varech, kde její mamin­ka pra­co­va­la v kar­lo­var­ském měst­ském diva­dle jako účet­ní a tak už jako malá pozná­va­la diva­del­ní svět. Herečka má na svém kon­tě přes úcty­hod­ných sto rolí od tele­viz­ních až po ty fil­mo­vé. V 70. a 80. letech pat­ři­la mezi nej­ob­sa­zo­va­něj­ší hereč­ky a její herec­ký um zna­jí všech­ny gene­ra­ce od nejmen­ších po pamět­ní­ky. Je zná­má také role­mi diva­del­ní­mi. V roce 1971 nastou­pi­la na mno­ho let do angaž­má Divadla na Vinohradech, kde hrá­la napří­klad v insce­na­cích Loupežník, Hamlet, Drobečky z per­ní­ku nebo Hořké slzy Petry von Kantové a za roli v insce­na­ci U cíle v Divadle Komedie zís­ka­la v roce 2004 Cenu Alfréda Radoka. V sou­čas­né době vystu­pu­je v praž­ských diva­dlech Studio Dva, Divadlo MANA a Divadlo Viola.

Co se týče fil­mu, tak v prv­ní fil­mo­vou roli hrá­la ve dva­ce­ti jed­na letech během stu­dia DAMU kdy zís­ka­la nabíd­ku na posta­vu Bohunky ve fil­mu Soukromá vichři­ce (1967) reži­sé­ra Hynka Bočana, kte­rý ji točil pod­le romá­nu Vladimíra Párala a ona tam hrá­la po boku her­ce Pavla Landovského a Josefa Somra. O dva roky poz­dě­ji se ve fil­mu Slasti otce vlas­ti, popr­vé setka­la s budou­cím herec­kým part­ne­rem Jaromírem Hanzlíkem, se kte­rým se spo­lu obje­vi­li v řadě fil­mů. Hráli spo­lu napří­klad man­že­lé v oblí­be­ném sit­ko­mu Taková nor­mál­ní rodin­ka, v muzi­ká­lu Noc na Karlštejně, ale také v let­ní roman­ci Léto s Kovbojem, Setkání v Červenci. Dalším jejím herec­kým part­ne­rem se stal Zdeněk Svěrák se kte­rým si zahrá­li man­žel­ský pár v kome­di­ích Na samo­tě u lesa, Vratné láhve a Betlémské svět­lo. Za roli ve fil­mu reži­sé­ra Jana Svěráka Vratné láhve (2007), kde hrá­la used­lou man­žel­ku, byla za hlav­ní žen­ský výkon nomi­no­vá­na na Českého lva, kte­ré­ho zís­ka­la ale až dva roky poz­dě­ji za ved­lej­ší roli ve fil­mu Kawasakiho růže, reži­sé­ra Jana Hřebejka. Za moder­ní pře­pra­co­vá­ní Erbenovy bala­dy Polednice (2016) byla nomi­no­vá­na za ved­lej­ší roli šíle­né sou­sed­ky Mrázové.

Po účin­ko­vá­ní v něko­li­ka seri­á­lech napří­klad Nemocnice na kra­ji měs­ta, Žena za pul­tem, My všich­ni ško­lou povin­ní, Život je ples, zís­ka­la roli také v novém seri­á­lu Zlatá labuť zasa­ze­ném do 30. a 40. let. Na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu bude k její poctě uve­de­na kome­die Kulový blesk (1978) o výmě­ně bytů, ve kte­rém s loni zesnu­lým Josefem Abrhámem hrá­li man­že­lé Knotkovi. Herečka film řadí mezi své oblí­be­né a z toho důvo­du si ho do pro­gra­mu také vybra­la.

Na fes­ti­va­lu se kaž­do­roč­ně uvá­dí také čes­ký nově zrestau­ro­va­ný film a tím letoš­ním bude sní­mek reži­sé­ra Evalda Schorma Každý den odva­hu (1964), pat­ří­cí k zásad­ním fil­mům čes­ko­slo­ven­ské nové vlny, kte­rý se ote­vře­ně dotkl hrou­tí­cích se ide­á­lů a roz­trp­če­nos­ti gene­ra­ce, jež se cíti­la „pod­ve­de­na his­to­rií“. V hlav­ní roli herec Jan Kačer před­sta­vu­je stroj­ní­ho děl­ní­ka, co po vítěz­ství komu­nis­tů v roce 1948 díky své anga­žo­va­nos­ti stra­ně dosá­hl kari­ér­ní­ho růstu, kte­rý ale záhy stří­dá kru­té vystříz­li­vě­ní, jenž má dopad jak na pra­cov­ní život, tak i ten osob­ní.

V retrospek­ti­vě fes­ti­val také při­po­me­ne 11 fil­mů japon­ské­ho reži­sé­ra Jasuzo Masumury (1924-1986), kte­rý se svý­mi main­stre­a­mo­vý­mi fil­my byl ozna­čo­ván za reži­sé­ra jenž bořil hra­ni­ce mezi fil­mo­vým umě­ním a komer­cí. Ve svých fil­mech zpra­co­val nad­ča­so­vá téma­ta např. o kon­zum­ní kul­tu­ře, svě­tě celebrit či žen­ské sexu­a­li­tě. K vidě­ní bude také jeho nej­ú­spěš­něj­ší film Rudý anděl (1966), ve kte­rém dává naje­vo svůj pro­ti­vá­leč­ný postoj.

Letos pro­gra­mo­vý tým vybí­ral téměř z 2000 při­hlá­še­ných fil­mů, ze kte­rých do hlav­ní­ho pro­gra­mu vybra­li 31nových fil­mů. Celkově se jich ale během fes­ti­va­lu pro­mí­tá kolem 200, s dvě­ma či tře­mi ter­mí­ny uve­de­ní. Většina z nich zaru­ču­je kva­lit­ní výběr od dra­ma­tur­gic­ké­ho týmu, ale také fes­ti­va­lo­vé fron­ty a shá­ně­ní vstu­pe­nek, což je kaž­do­roč­ní pra­vi­del­nost, kte­rá už do Varů pros­tě pat­ří. Na dru­hou stra­nu sehnat lís­tek na svě­to­vou pre­mi­é­ru s dele­ga­cí a být prv­ním kri­ti­kem, kte­rý svým potles­kem dává naje­vo hod­no­ce­ní fil­mu ner­vóz­ní­mu reži­sé­ro­vi, je pros­tě záži­tek.

Kinosálů je během fes­ti­va­lu ote­vře­no něko­lik, mezi kte­rý­mi pen­dlu­je bez­plat­ný fes­ti­va­lo­vý auto­bus. Můj osob­ní tip je kupo­vat spí­še líst­ky do Velkého kina v hote­lu Thermal, nejen, že v něm hra­jí sou­těž­ní fil­my, ale také ty, u kte­rých se pro jejich kva­li­tu před­po­klá­dá, že o ně bude vět­ší zájem. Určitě by jste nemě­li vyne­chat ani pra­vi­del­né KVIFF TALKS , kte­ré se kona­jí v 1 pat­ře hote­lu a je to setká­ní s reži­sé­ry, her­ci, osob­nost­mi, kte­ří poví­da­jí o své tvor­bě a také odpo­ví­da­jí fanouškům na otáz­ky, ale pozor, deba­ta je pou­ze v ang­lic­kém jazy­ce. Je také dob­ré se zají­mat o dopro­vod­ný pro­gram, napří­klad ten nej­blíž bude z boku Thermalu, v nové tzv. šes­té kolo­ná­dě, v KVIFF TV, kde se kona­jí roz­ho­vo­ry s tvůr­ci a osob­nost­mi. Besedy, fil­mo­vé dele­ga­ce k novým čes­kým fil­mům se kona­jí také v Domě České tele­vi­ze na Divadelním náměs­tí a tak men­ší pro­cház­ka po shléd­nu­tí něko­li­ka fil­mů neuško­dí. Během dopro­vod­né­ho pro­gra­mu se kona­jí také růz­né výsta­vy, napří­klad v Galerii umě­ní, ver­ni­sá­že, auto­gra­mi­á­dy a dal­ší bese­dy s tvůr­ci na růz­ných mís­tech lázeň­ské­ho cen­t­ra. Všechny infor­ma­ce o akci, stej­ně jako pře­hled fil­mů jsou uve­de­ný na vyle­pe­ných pla­ká­tech a také fil­mo­vém kata­lo­gu. Doporučuji kou­pit ten vel­ký kata­log, kde jsou jed­not­li­vé fil­my detail­ně roze­psá­ny. A pro­to­že je fes­ti­val živý orga­nis­mus, občas jsou pro­gra­mo­vé změ­ny, napří­klad při­da­né pro­jek­ce či kul­tur­ní akce, deba­ty. Všechny změ­ny býva­jí uve­de­ny u hlav­ních pokla­den, či se může­te doptat u info kout­ku v hote­lu Thermal.

V hlav­ní sou­tě­ži, letos bude 11 fil­mů, 9 ve svě­to­vé pre­mi­é­ře, z toho také 2 v čes­ko - slo­ven­ské kopro­duk­ci a 2 v mezi­ná­rod­ní pre­mi­é­ře. Prvním je detek­tiv­ní dra­ma Úsvit, reži­sé­ra Matěje Chlupáčka, ve kte­ré se těhot­ná lékař­ka (Eliška Křenková), nespo­ko­jí s postu­pem vyšet­řo­vá­ní mrt­vé­ho těla novo­ro­zen­ce. A tím dru­hým je film Citlivý člo­věk a reži­sér Tomáš Klein jej nato­čil pod­le romá­nu Jáchyma Topola. Tématem fil­mu je kon­flikt syna a otce na poza­dí road movie. V hlav­ní roli s Davidem Prachařem a Tatianou Dykovou Vilhelmovou. Za shléd­nu­tí bude urči­tě také stát bul­har­sko - němec­ký film Blažiny lek­ce, ve kte­rém se reži­sér Stephan Komandarev věnu­je nad­ča­so­vé­mu téma­tu a to je zra­ni­tel­nost seni­o­rů, kte­rá čas­to ply­ne z jejich bez­mez­né důvě­ři­vos­ti. Hlavní posta­vou fil­mu je sedm­de­sá­ti­le­tá Blaga, býva­lá uči­tel­ka, kte­rou pod­vod­ní­ci při­pra­ví o všech­ny úspo­ry a ona ač se vždy drže­la pev­ných morál­ních zásad, začne se jim pod tíhou okol­nos­tí vzda­lo­vat. Dalším zají­ma­vým fil­mem bude kopro­dukč­ní sní­mek Hypnóza, jenž popi­su­je, co se může stát, pokud pod hypnó­zou člo­věk ztra­tí zábra­ny, což se sta­lo hrdin­ce Vere, kte­rá se jen chtě­la odvyk­nout kou­ře­ní. Americká jem­ně posmut­ně­lá kome­die Fremont bude o mla­dé afghán­ské imi­grant­ce Dunii, jenž boju­je s nespa­vos­tí, poci­ty osa­mě­los­ti a pomo­cí tera­pe­u­ta se sna­ží svůj osob­ní život dát do pořád­ku. Kanadský arto­vý thriller Red rooms vyprá­ví pro změ­nu o nebez­peč­né při­taž­li­vos­ti zla, kdy hrdin­ka fil­mu Kelly - Anne sle­du­je soud­ní pro­ces s bru­tál­ním vra­hem tří nezle­ti­lých dívek, ale mís­to opo­vr­že­ním, vidí v muži fas­ci­na­ci a obdiv.

V hlav­ní poro­tě, kte­rá roz­hod­ne o vítěz­ném sním­ku letos zased­ne tuniská pro­du­cent­ka Dora Bouchoucha, dra­ma­turg fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Sundance John Nein, irský herec Barry Ward kte­rý se brzy obje­ví v novém fil­mu That They May Face The Rising Sun a v dra­ma­tu Clean Sweep, reži­sér Olmo Omerzu jenž v roce 2018 zís­kal ve Varech cenu za režii fil­mu Všechno bude a hereč­ka Patricia Clarkson, kte­rá ve Varech v roce 2019 byla hos­tem a také lau­re­át­kou kar­lo­var­ské­ho Křišťálového gló­bu za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé­mu fil­mu.

A když už jsme u toho oce­ně­ní a pře­dá­vá­ní Křišťálového gló­bu, víte o tom, že skle­ně­ná cena ze sklár­ny Moser, ztvár­ňu­jí­cí žen­skou silu­e­tu je vytvo­ře­ná pod­le ide­ál­ní posta­vy Emy Černákové - 2.vicemiss ČR 2001. Původně byla cena ve tva­ru kar­lo­var­ské oplat­ky, kte­rá byla umís­tě­na v kra­bi­ci od fil­mu, ale jeli­kož ucho­pe­ní ceny bylo neprak­tic­ké, tak se vede­ní fes­ti­va­lu roz­hod­lo v roce 2001 pro změ­nu tva­ru, kte­rou navr­hl foto­graf Tono Stano, kte­ré­mu více­miss stá­la mode­lem.
Kompletní fes­ti­va­lo­vý pro­gram najde­te zde : www.kviff.com

Text: ALZE, Foto: ALZE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21676 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72013 KB. | 21.02.2024 - 09:40:30