Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Filmové premiéry v dubnu

Filmové premiéry v dubnu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V dub­nu nás čeká mno­ho zají­ma­vých fil­mů. T. Gilliam, J. Depp, Samuraj a samo­zřej­mě dru­hý díl tou­žeb­ně oče­ká­vá­né­ho fil­mu Kill Bill.

01. 04. 04 Riskni to s Polly
Ben Stiller (Fotr je lotr), Jennifer Aniston (Božský Bruce), Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Hank Azaria a Alec Baldwin vystu­pu­jí ve sním­ku spo­leč­nos­ti Universal Pictures a Jersey Films. Je to skvě­lá kome­die, kte­rou napsal scé­náris­ta a reži­sér John Hamburg (Fotr je lotr). Producenty jsou Danny DeVito, Michael Shamberg a Stacey Sher.
Stiller před­sta­vu­je Reubena Feffera, kte­rý pra­cu­je pro nej­vět­ší život­ní pojiš­ťov­nu, kde je hvězd­ným porad­cem pro ana­lý­zu rizik. Z titu­lu své prá­ce také ve svém sou­kro­mém živo­tě nerad ris­ku­je, přes­ně ví, jak je kte­rá čin­nost ris­kant­ní. Jeho doko­na­lé plá­ny pro život a lás­ku však náh­le zma­ří jeho nevěs­ta (Messing) během roman­tic­kých líbá­nek: opus­tí ho kvů­li sva­lov­ci, instruk­to­ro­vi potá­pě­ní (Azaria). Reuben je otře­sen, poní­žen a stih­nou ho akut­ní pro­blémy se zaží­vá­ním. Rozhodne se, že napříš­tě musí plá­no­vat svůj život mno­hem peč­li­vě­ji. Ale pří­le­ži­tost­né setká­ní s pří­tel­ky­ní z mlá­dí jmé­nem Polly (Aniston), kte­rá je Reubenovým pra­vým opa­kem a tou­ží po dob­ro­druž­ství, ho nao­pak uvrh­ne do kolo­to­če, tvo­ře­né­ho spor­tem, koře­ně­ný­mi pokr­my, fret­ka­mi, tan­cem sal­sa a živo­tem pro jedi­ný oka­mžik.
01. 04. 04 * M I S T Ř I 
Mistři jsou film o ilu­zích. Film o lidech, kte­ří po něčem tou­ží, milu­jí se a pod­vá­dě­jí a občas uvě­ří nesmys­lům. Hospodský Karel věří, že má hos­po­du a milu­jí­cí ženu Zdenu. Ta věří, že ji milu­je auto­bu­sák Milan, kte­rý se už vidí na lin­ce k moři. Josef věří, že má kama­rá­dy a není Cikán. Spolu s Karlem věří míst­ní­mu alko­ho­li­ko­vi Bohoušovi, že svý­mi vize­mi spa­sí jejich finanč­ní situ­a­ci. Zatímco živo­tem zkla­ma­ný Jarda už nevě­ří vůbec niče­mu. To však niko­mu z nich nebrá­ní upnout všech­ny své nadě­je na urput­né boje naší hoke­jo­vé repre­zen­ta­ce na mis­trov­ství svě­ta, což nej­lé­pe vysti­hu­je prá­vě při­jíž­dě­jí­cí cha­tař Pavelec slo­vy: „Fandit si musí­me sami, Švédové nám fan­dit nebu­dou“.
01. 04. 04 Samuraj
Japonsko, 19. sto­le­tí. Zatoichi je sle­pý pout­ník, kte­rý si na živo­by­tí vydě­lá­vá masá­že­mi a hazard­ní­mi hra­mi. Avšak za jeho skrom­ným zevnějš­kem se skrý­vá schop­nost ovlá­dat meč s tako­vou přes­nos­tí a citem, že žád­ný pro­tiv­ník nemá šan­ci ho udo­lat.
Na svo­jí pou­ti se dosta­ne do malé­ho měs­teč­ka v horách, kte­ré tero­ri­zu­je sku­pi­na bojov­ní­ků v čele s nemi­lo­srd­ným Ginzem.
Zatoichi jako váš­ni­vý hazard­ní hráč vyu­ži­je pří­le­ži­tost a zku­sí štěs­tí. V prů­bě­hu hry se sezná­mí s dvě­mi Gejšami. Které jsou stej­ně nebez­peč­ně jako jsou krás­né. Do měs­ta při­šly s jedi­ným úmyslem- pomstít smrt svých rodi­čů, kte­rou má na svě­do­mí Ginzo. Zatoichi se sta­ne jejich ochrán­cem a spo­lu­bo­jov­ní­kem.
01. 04. 04 Dogville
01. 04. 04 Padlé ženy
01. 04. 04 Dům bláznů
01. 04. 04 Ruská archa
01. 04. 04 Syn nevěs­ty
01. 04. 04 Bodysong
01. 04. 04 Strašidelný dům
Obchodníka s nemo­vi­tost­mi Jima Everse (EDDIE MURPHY) a jeho ženu Saru jed­né noci pro­bu­dí tele­fo­nát od maji­te­le luxus­ní vily Edwarda Graceyho, kte­rý chce své síd­lo pro­dat. Jim se Sarou cítí, že se při­blí­žil nej­lep­ší obchod v jejich kari­é­ře, a spo­lu se svý­mi dět­mi se ihned vydá­va­jí na návště­vu odlehlé­ho domu.
Rodinu však ve sta­ré vile uvěz­ní prud­ká bou­ře, kte­rá je nechá napo­spas výstřed­ní­mu Graceymu, jeho tajem­né­mu slu­ho­vi Ramsleymu a celé řadě dal­ších vel­mi zvlášt­ních oby­va­tel domu. Jim se Graceyho duchař­ským his­tor­kám o stra­ši­dlech nej­pr­ve vysmí­vá – ale jen do chví­le, kdy odkry­je tajem­ství vily a zjis­tí, že jeho ženu Saru pojí se stra­ši­del­nou minu­los­tí domu neče­ka­né sou­vis­los­ti.
08. 04. 04 Cokoliv
Jerry Falk (Biggs) je začí­na­jí­cí komik, kte­rý se bez­hla­vě zami­lo­val do neu­ro­tic­ké Amandy (Ricci). Dívka jeho poci­ty opě­tu­je. Vzápětí se ale obje­vu­je pro­blém jenž Amanda má. Problém pova­hy sexu­ál­ní - pro­mis­ku­i­ta. V tu chví­li vstu­pu­je do děje v roli odbor­ní­ka a zachrán­ce Dobel (Allen), Jerryho men­tor, ale naneštěs­tí pro Jerryho také para­no­ik všech para­no­i­ků…….
08. 04. 04 Umučení Krista
Passion je film o posled­ních dva­nác­ti hodi­nách živo­ta Ježíše z Nazareta. Film začí­ná v zahra­dě Getsemanské, kam se Ježíš ode­šel mod­lit po Poslední veče­ři. Ježíš odo­lá­vá Satanovým svo­dům. Následkem zra­dy Jidáše Iškariotského je Ježíš zatčen a odve­den zpát­ky do měs­ta Jeruzaléma, kde ho vůd­co­vé fari­zeů obvi­ní z rou­há­ní a vyne­sou nad ním roz­su­dek smr­ti.
Ježíš je před­ve­den před Piláta, řím­ské­ho mís­to­dr­ží­cí­ho v Palestině, kte­rý si vyslech­ne obvi­ně­ní vzne­se­ná fari­zei pro­ti Ježíšovi. Pilát pocho­pí, že se jed­ná o poli­tic­ký spor, a pře­dá zále­ži­tost krá­li Herodovi. Herodes vrá­tí Ježíše Pilátovi, a ten před­lo­ží lidu vol­bu, zda má pro­pus­tit Ježíše nebo zlo­čin­ce Barabáše. Lid roz­hod­ne, že pro­puš­těn má být Barabáš a Ježíš má být odsou­zen.
Ježíš je pře­dán řím­ským vojá­kům a zbi­čo­ván. Ježíš, ztý­rán k nepo­zná­ní, je opět před­ve­den před Piláta, a ten ho uká­že lidu, jako kdy­by chtěl říct: „Nestačilo už to?“ Nestačí to. Pilát si nad celým dile­ma­tem myje ruce a naří­dí svým lidem, aby kona­li tak, jak si to pře­je lid.
Ježíš na sebe bere svůj kříž a musí ho nést celým Jeruzalémem až na vrchol Golgoty. Na Golgotě je Ježíš při­bit na kříž a pro­ží­vá posled­ní poku­še­ní - strach z toho, že ho jeho Otec opus­til. Svůj strach pře­ko­ná, pohléd­ne na Marii, svou sva­tou mat­ku, a řek­ně něco, co doká­že plně pocho­pit jen ona: „Dokonáno jest.“ Pak umí­rá se slo­vy: „Otče, do Tvých rukou ode­vzdá­vám své­ho ducha.“
V oka­mži­ku jeho smr­ti se země otřás­la.
08. 04. 04 Čínská odys­sea
V dobách čín­ské dynastie Ming jsou si před­ur­če­ni dva sou­ro­ze­nec­ké páry. Ale osud kla­de jejich spo­leč­né­mu štěs­tí do ces­ty řadu pře­ká­žek. První pár je uro­ze­ný, z vyš­ší spo­leč­nos­ti – jed­ná se o mla­dé­ho císa­ře a jeho sest­ru Wushuang, kte­ří žijí ve stís­ně­ném pro­stře­dí císař­ské­ho plá­ce pod přís­ným dozo­rem jejich mat­ky, císa­řov­ny Dowager. Druhý pár pochá­zí z niž­ších vrs­tev – tulák Li Yilong, pře­zdí­va­ný také Král Tyran díky tomu, jak ohro­žo­val v mlá­dí měs­to Meilong, a jeho sest­ra Phoenix, kte­rá vede v Meilongu restau­ra­ci. Oba císař­ští sou­ro­zen­ci se jed­no­ho dne odhod­la­jí k útě­ku, avšak princ je dopa­den, tak­že se poda­ří uprch­nout jen jeho sestře, kte­rá se uchý­lí do Meilongu, kde potká­vá za poně­kud výstřed­ních okol­nos­tí - pře­vle­če­na za muže - svou život­ní lás­ku, což zapří­či­ní řadu zmat­ků, nedo­ro­zu­mě­ní a kom­pli­ka­cí. Princezna je totiž vzá­pě­tí po pří­cho­du do měs­ta okra­de­na a náho­dou nara­zí na tulá­ka Tyrana, kte­rý prá­vě hle­dá nápad­ní­ka pro svou sest­ru, jeli­kož si ji pro bra­t­ro­vu špat­nou pověst nechce nikdo ve měs­tě vzít. A tak pozve hla­do­vou Wushuang v muž­ském pře­vle­ku na veče­ři. Sestra Phoenix se sku­teč­ně do nové/ho/ příchozí/ho/ zami­lu­je, není však sama – i její­ho bra­t­ra totiž neznámý/neznámá z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů při­ta­hu­je. Genderové role jsou obrá­ce­né, tříd­ní roz­dí­ly je obtíž­né zakrýt a roz­díl­né iden­ti­ty vzdo­ru­jí svým sku­teč­ným tou­hám. Zápletka se ješ­tě zkom­pli­ku­je, když do podiv­né­ho troj­ú­hel­ní­ku vstou­pí mla­dý princ, kte­rý dostal od mat­ky povo­le­ní jít hle­dat do svě­ta svou sest­ru a zami­lu­je se do Ah Longovy sest­ry… Teprve zásah čín­ské bohy­ně vrá­tí všech­ny na správ­nou ces­tu, ale je už pří­liš poz­dě na to, aby se zaho­ji­ly všech­ny rány vznik­lé nedo­ro­zu­mě­ním a odlou­če­ním.
15. 04. 04 Petr Pan
Ve starém domě upro­střed Londýna vyprá­ví malá Wendy Darling kaž­dou noc svým bra­t­rům kou­zel­né pohád­ky o šer­míř­ských sou­bo­jích, úžas­ných dob­ro­druž­stvích a hrů­zostraš­ném kapi­tá­no­vi Hookovi. Děti se ale samy sta­nou hrdi­ny ješ­tě dale­ko vět­ší­ho dob­ro­druž­ství, když do jejich poko­je jed­né noci vlét­ne Petr Pan a zave­de je skr­ze roz­zá­ře­nou noč­ní oblo­hu až do kou­zel­né Země Nezemě. Wendy a její brat­ři si začí­na­jí spo­lu s Petrem Panem a Ztracenými chlap­ci uží­vat nový život, ve kte­rém nepla­tí žád­ná pra­vi­dla dospě­lých. Během dob­ro­druž­ných stře­tů s nebez­peč­ný­mi pirá­ty, zákeř­ný­mi moř­ský­mi pan­na­mi, obrov­ským kro­ko­dý­lem a hrůz­ným kapi­tá­nem Hookem pozná­va­jí, co v nich ve sku­teč­nos­ti je. Konflikt Petra Pana a kapi­tá­na Hooka se mezi­tím blí­ží k roz­ho­du­jí­cí­mu sou­bo­ji.
15. 04. 04 Tajemné okno
Přestože ví, že by měl sedět u počí­ta­če a psát dal­ší kni­hu nebo ale­spoň na chví­li vylézt ze své sta­ré cha­ty a pro­jít se se svým psem oko­lo jeze­ra, úspěš­ný spi­so­va­tel Mort Rainey (Johnny Depp) vyspá­vá až 16 hodin den­ně na svém oblí­be­ném kana­pi. Je upro­střed bolest­né­ho roz­vo­du a všech­ny okol­nos­ti, kte­ré roz­chod dopro­vá­ze­jí, se stá­va­jí čím dál tím více nepří­jem­ný­mi. Celá zále­ži­tost vysá­vá jeho ener­gii i kre­a­tiv­ní poten­ci­ál a Mort je donu­cen čelit obzvláš­tě těž­ké­mu tvůr­čí­mu blo­ku, kte­rý mu brá­ní dát dohro­ma­dy byť jed­no­du­chou větu.
Když už se zdá, že se nemů­že stát nic hor­ší­ho, obje­ví se na pra­hu jeho bou­dy psy­cho­tic­ký cizi­nec John Shooter (John Turturro), obvi­ní Raineyho z toho, že ukra­dl jeho pří­běh, a poža­du­je po něm náhra­du. Přes všech­ny Raineyho poku­sy o usmí­ře­ní se Shooter stá­vá stá­le více neod­byt­ným a agre­siv­ním. Svým vyši­nu­tým smys­lem pro spra­ve­dl­nost omlou­vá vše – včet­ně pří­pad­né chlad­no­krev­né vraž­dy.
Rainey, kte­rý je zata­žen do zbě­si­lé hry na koč­ku a myš, poma­lu zjiš­ťu­je, že v něm dří­má mno­hem více maza­nos­ti a odhod­lá­ní, než si kdy mys­lel. Nakonec si uvě­do­mí, že nezdol­ný Shooter jej mož­ná zná lépe než on sám.
15. 04. 04 Ztracen v La Mancha
Strhující doku­ment o brit­ském reži­sé­ro­vi Terry Gilliamovi a jed­nom nepo­da­ře­ném pro­jek­tu.
Zkuste si před­sta­vit ty nej­hor­ší noč­ní můry, kvů­li kte­rým se kaž­dý fil­mo­vý reži­sér budí v poste­li se smr­tel­ným potem na čele. A zaruču-jeme, že to pořád bude jen dese­ti­na toho, co kaž­dý den pro­ží­val u nás vel­mi oblí­be­ný tvůr-ce - jedi­ný zao­ce­án­ský „mon­ty­py­tho­no­vec“, ale také autor fil­mů jako BRAZIL, KRÁL RYBÁŘ nebo12 OPIC.
Dvěma kanad­ským doku­men­ta­ris­tům se poda­ři­lo nato­čit fas­ci­nu­jí­cí doku­ment o mož­ných i nemož­ných kata­stro­fách, kte­ré pro­vá­ze­ly pou­hých 6 dní natá­če­ní Gilliamova vysně­né­ho pro­jek­tu MUŽ, KTERÝ ZABIL DON QUIJOTA, v němž měli hlav­ní role ztvár­nit Johnny Depp a Jean Rochefort. Přes počá­teč­ní hrů­zu jakou vyvo­lá­vá neu­vě­ři­tel­ná sou­hra náhod a nehod pro­vá­ze­jí­cích od počát­ku celý pro­jekt, se Gilliamovy útra­py stá­va­jí postu­pem času směš­ně komic­ké. Takovému množ­ství neštěs­tí se už nedá nic víc než smát.
Snímek ZTRACEN V LA MANCHA podá­vá tragi­ko­mic­ký pohled na odvrá­ce­nou strán­ku fil­mo­vé­ho prů­mys­lu.
15. 04. 04 Šílený ran­de
15. 04. 04 * C H O K I N G H A Z A R D
Motel Halali je ide­ál­ní mís­to.
Na samo­tě, hlu­bo­ko v lesích, kro­mě per­so­ná­lu sem neza­blou­dí živá duše, jak je rok uhe­rák dlou­hý.
Přesně to správ­né pro­stře­dí pro víken­do­vý kurs dok­to­ra Reiniše, kurs, kte­rý je určen lidem hle­da­jí­cím smy­sl živo­ta. Čili to pra­vé pro Hanušovou, Křenovcovou, Lefnerovou v závě­su s Nedobylem a konec­kon­ců i pro Vernera. Ne tak úpl­ně to pra­vé pro Měchuru, ale to teď nebu­de­me roz­patlá­vat. Důležité je, že se účast­ní­ci kur­su dozví něco o tom, jak žít. A také něco o tom, jak pře­žít. Z hlu­bo­kých lesů, voní­cích jeh­li­čím, hni­lo­bou a krví, se totiž vyno­ří zom­bie mys­liv­ci. Oči pod­li­té krví, loví osla­be­né kusy. A naši hrdi­no­vé pro­ti nim sto­jí sami, bez mož­nos­ti záchra­ny zven­čí, pro­to­že se nachá­ze­jí na tom nej­o­puš­tě­něj­ším, nej­od­leh­lej­ším mís­tě na Křivoklátsku.
Na samo­tě, hlu­bo­ko v lesích, kro­mě per­so­ná­lu tam neza­blou­dí živá duše, jak je rok uhe­rák dlou­hý.
Motel Halali je ide­ál­ní mís­to.
15. 04. 04 Zloděj živo­tů
22. 04. 04 Kill Bill 2
Svatební obřad býva­lé člen­ky Komanda zmi­jí – zabi­já­ků, Černé Mamby, změ­nil její pomstych­ti­vý ex-milenec Bill s býva­lý­mi kum­pá­ny v krva­vý masa­kr. Těhotná Nevěsta však kul­ku vpá­le­nou do hla­vy pře­ži­la: po čtyřech letech strá­ve­ných v kóma­tu pro­cit­la a vyda­la se na ces­tu pomsty. Už zlik­vi­do­va­la prv­ní dvě polož­ky na svém sezna­mu smr­ti – O-Ren Ishii zva­nou Korálovec a Vernitu Green – Smrtonoše. Zbývá jí však zabít ješ­tě Elle Driver pře­zdí­va­nou Kalifornský hor­ský had, Budda zva­né­ho Chřestýš a samo­zřej­mě býva­lé­ho šéfa, milen­ce a otce její­ho dítě­te - Billa. Ti tři však už vědí, co jim hro­zí - a mys­lí si, že jsou na to při­pra­ve­ni.
Druhá část mis­trov­ské­ho akč­ní­ho hitu Quentina Tarantina (prv­ní měla v čes­kých kinech pre­mi­é­ru loni v říj­nu) líčí dal­ší osu­dy odhod­la­né Nevěsty a vyvr­cho­le­ní její pomsty. Ve str­hu­jí­cím pří­bě­hu, vyprá­vě­ném – jak je zvy­kem reži­sé­ra Gaunerů ( Reservoir Dogs ), Pulp Fiction – his­to­rek z pod­svě­tí a Jackie Brownové - na přeskáč­ku, se však vra­cí­me i do minu­los­ti. Zbývá toho ješ­tě spous­tu dopo­vě­dět: Co se vlast­ně sta­lo v kos­te­le v texaském El Pasu? A proč se to sta­lo? Jak to bylo s var­ha­ní­kem, kte­ré­ho hra­je Tarantinův oblí­be­ný herec Samuel L. Jackson? Žije sku­teč­ně dce­ra, již Nevěsta pova­žo­va­la za mrt­vou a o jejíž exis­ten­ci se ve finá­le prv­ní­ho fil­mu dozví­me od Billa? Jakým výcvi­kem pro­šla hrdin­ka v Japonsku? A jak se vlast­ně ve sku­teč­nos­ti jme­nu­je?
Ale pře­de­vším: doká­že Nevěsta napl­nit svou krva­vou pomstu tak, jak si naplá­no­va­la?
22. 04. 04 Scooby-Doo 2: Nespoutané pří­še­ry
29. 04. 04 Dvanáct do tuc­tu

Rodinná kome­die o počet­né rodi­ně spor­tov­ní­ho tre­né­ra Toma Bakera, kte­rý je navzdo­ry ame­ric­kým rodin­ným sta­tis­ti­kám, pod­le nichž na jed­nu rodi­nu při­pa­dá 1,87 dítě­te, otcem 12 synů a dcer. Jeho žena Kate je nejen chá­pa­vou man­žel­kou a milu­jí­cí mat­kou, kte­rá rutin­ně řeší kaž­do­den­ní chod domác­nos­ti i rados­ti a stras­ti rato­les­tí, ale doká­že se i sama pro­sa­dit jako spi­so­va­tel­ka. Trable rodi­ny Bakerových začne, když Kate dosta­ne dopis, že pres­tiž­ní nakla­da­tel­ství vydá její kni­hu a zve ji na pro­mo­ti­on akci do New Yorku. Ve stej­né době se hla­vě rodi­ny Tomovi Bakerovi spl­ní celo­ži­vot­ní sen - má tré­no­vat uni­ver­zit­ní muž­stvo a rodi­na se kvů­li jeho zaměst­ná­ní musí pře­stě­ho­vat, což se dětem veli­ce nelí­bí. Kate odjíž­dí na tur­né a Tom Baker je jedi­ný, na kom je udr­žo­vat domác­nost v cho­du, řešit den­ní por­ci rodin­ných tra­b­lů a navíc se před­vést v novém mís­tě v tom nej­lep­ším svět­le. Nezbývá, než se obrá­tit o pomoc k nej­star­ší dce­ři Noře, kte­rá už opus­ti­la rodin­né hnízdo a odstě­ho­va­la se do Chicaga, aby žila vlast­ní samo­stat­ný život.
Snímek Dvanáct do tuc­tu pat­ří mezi ty rodin­né kome­die, v nichž kro­mě situ­ač­ní­ho humo­ru vzni­ka­jí­cí­ho z běž­né­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta vel­ké domác­nos­ti, v níž žijí dospě­lí, malé i takřka dospě­lé děti, se kla­de důraz i na soudrž­nost a lás­ku, kte­rá pomá­há pře­kle­nout i těž­ká obdo­bí, kte­rý­mi musí čas od času pro­jít kaž­dá rodi­na.
29. 04. 04 * S I L N Ý K A F E
29. 04. 04 Ohnivý oce­án
Kovboj Frank T. Hopkins (VIGGO MORTENSEN) byl kdy­si žijí­cí legen­dou, ale dny jeho slá­vy jsou dáv­no sečte­ny – se svým věr­ným koněm Hidalgem se stal vydě­děn­cem ve vlast­ní zemi. Když je ale jako prv­ní Američan v his­to­rii pozván k účas­ti ve vyčer­pá­va­jí­cím, 3 000 mil dlou­hém závo­dě napříč nelí­tost­nou kra­ji­nou Arabské pouš­tě, má zno­vu šan­ci doká­zat, co v něm ve sku­teč­nos­ti je. Závod, během kte­ré­ho se poku­sí o nemož­né, se však sta­ne nejen zále­ži­tos­tí hrdos­ti a cti, ale také bojem o pře­ži­tí.
29. 04. 04 Intermission
11 veskr­ze ori­gi­nál­ních lid­ských osu­dů vzá­jem­ně se pro­plé­ta­jí­cích v jed­né měst­ské čtvr­ti irské­ho Dublinu. Kriminálník Lehiff (Colin Farrell – S.W.A.T., Telefonní bud­ka ) se při­pra­vu­je na svou posled­ní čer­nou prá­cič­ku. V jeho sto­pách neú­nav­ně slí­dí podi­vín­ský detek­tiv Jerry (Colm Meaney – Blueberry), obdi­vu­jí­cí neo­hro­že­né hrdi­ny z ame­ric­kých akč­ních seri­á­lů a kelt­skou myto­lo­gii. Je tady taky John, kte­rý praští s otro­či­nou v super­mar­ke­tu, aby se při­dal k Lehiffovu týmu. Potřebuje totiž zís­kat pení­ze a tudíž i lás­ku Deirdre, kte­rá toho času žije u jis­té­ho Sama, zaměst­nan­ce ban­ky, kte­rou se John a Lehiff chys­ta­jí pře­pad­nout. Do ces­ty se jim snad může posta­vit pou­ze zhr­ze­ná a odkopnu­tá Samova man­žel­ka, míst­ní neme­sis, 8 letý klu­či­na, krá­tí­cí si čas háze­ním šutrů do oken zrov­na pro­jíž­dě­ních vozi­del a jed­ná nepo­zor­ná ovce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46569 s | počet dotazů: 277 | paměť: 72380 KB. | 22.05.2024 - 03:10:45