Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Bolero

Bolero

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Byla znásilněna!A jeli­kož nechtě­la mlčet, muse­la zemřít!Český film inspi­ro­va­ný sku­teč­nou udá­los­tí !

Bolero
O fil­mu:
Scénář napsa­la Markéta Zinnerová, kte­rou při psa­ní asi ani ve snu nena­padlo, co všech­no film způ­so­bí. Kauza, pod­le níž je film nato­čen se ode­hrá­la v roce 1967. Toho roku byla na Slovensku nale­ze­na mrt­vá stu­dent­ka.
Skupina mla­dí­ků a jed­né jejich pří­tel­ky­ně se zmoc­ňo­va­la mla­dých dívek, a nuti­la je ke sku­pi­no­vé­mu sexu. Dívky poté ze stra­chu a stu­du o celé udá­los­ti mlče­ly. Jednou ovšem unes­ly a zná­sil­ni­li stu­dent­ku Mariku Čihanovou, kte­rá roz­hod­ně nechtě­la mlčet. Proto se roz­hod­li, že jí zabi­jí. O tom, kdo se sta­ne vra­hem roz­ho­dl los. Ráno Mariku odvez­li k jeze­ru a uto­pi­li. Tělo poté hodi­li do řeky, v  nadě­ji, že nebu­de nale­ze­no. Svědkyni činu zastra­ši­li a pře­sta­li se schá­zet. Ovšem otec jed­no­ho z nich své­ho syna usvěd­čil, jen­že hned nato mu pomohl zamést sto­py. Policie obje­vi­la důkaz vedou­cí k vra­hům až po něko­li­ka letech. Za tu dobu si někte­ří z pacha­te­lů změ­ni­li identi­tu a zalo­ži­li rodi­ny.
O sku­teč­nos­ti:
Film se inspi­ro­val sku­teč­nou udá­los­tí. 9. čer­ven­ce 1976 byla oprav­du une­se­na, zná­sil­ně­na a zavraž­dě­na stu­dent­ka medi­cí­ny Ludmila Cervanová. O rok poté byl pří­pad odlo­žen. Teprve roku 1981 zatkli poli­cis­té sedm osob z Nitry. Během výslechů se obvi­ně­ní k trest­ným činům při­zna­li. Dnes ovšem tvr­dí, že při­zná­ní uči­ni­li pod psy­chic­kým a fyzic­kým nátla­kem Státní bez­peč­nos­ti. 22. září 1982 soud vyne­sl roz­su­dek a sedm mužů a jed­na žena dosta­li tres­ty od 4 do 24 let věze­ní. Roku 1990 soud České a Slovenské repub­li­ky roz­su­dek zru­šil a pří­pad vrá­til k opě­tov­né­mu pro­jed­ná­ní. Obžalovaní byli pro­puš­tě­ni na svo­bo­du. 12.listopadu 2003 ústav­ní soud SR při­znal obža­lo­va­ným odškod­ně­ní ve výši 2,3 mili­o­nu. 20.ledna 2004 vyne­sl kraj­ský soud v Bratislavě nový roz­su­dek, v němž šes­ti mužům z nit­ry, kte­ří se údaj­ně měli na smr­ti 19-ti leté stu­dent­ky podí­let, udě­lil tres­ty od 3 do 13 let. Obžalovaní se odvo­la­li k Nejvyššímu sou­du SR. Aktéři zlo­či­nu, kte­ří se ve fil­mu Bolero pozna­li, se sna­ži­li vymá­hat ‚po kopro­du­cen­to­vi fil­mu – České tele­vi­zi, mno­ha­mi­li­o­no­vé odškod­ně­ní a veřej­nou omlu­vu. Tvrdí, že film ovliv­nil celé vyšet­řo­vá­ní pří­pa­du. Scénáristka Markéta Zinnerová ovšem dob­ře ví, že se během psa­ní scé­ná­ře nese­tka­la s žád­ným z  obvi­ně­ných ani s rodi­nou obě­ti. Napsala pří­běh vel­mi vol­ně na moti­vy teh­dej­ší udá­los­ti!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,45068 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72178 KB. | 18.05.2024 - 05:00:04