Kritiky.cz > Horory > Victor Frankenstein (2015)

Victor Frankenstein (2015)

rp Victor Frankenstein 28201529.jpg
rp Victor Frankenstein 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další z mno­ha adap­ta­cí o poko­ře­ní smr­ti, oživlém mon­st­ru a blá­ho­vém věd­ci...
Bezejmenný hrbáč pra­cu­je v cir­ku­se jako „šašek v manéži“ a musí neu­stá­le sná­šet poni­žo­vá­ní ze stra­ny maji­te­le i ostat­ních zaměst­nan­ců. Jeho taj­nou lás­kou je artist­ka Lorelei. Při jed­nom před­sta­ve­ní dojde k neho­dě a je to prá­vě on kdo dív­ce spo­leč­ně s nezná­mým mužem zachrá­ní život. Jeho dal­ší záli­bou je totiž čte­ní lékař­ských knih. Cizinec se mu před­sta­ví jako vědec Victor Frankenstein a nabíd­ne mu spo­lu­prá­ci. To se však ani za mák nelí­bí maji­te­li cir­ku­su, kte­rý hrbá­če sprás­ká a uvrh­ne do kle­ce. Victor mu však pomů­že a tak mezi obě­ma muži vznik­ne sil­né přá­tel­ské pou­to. Nejprve dá hrbá­čo­vi jmé­no Igor, pomů­že mu zba­vit se jeho hrbu, kte­rý tvo­řil pod­kož­ní hnis a spo­leč­ně se vrh­nou do zvrh­lých vědec­kých poku­sů. Proč zvrh­lých? Frankenstein je posed­lý doká­zat, že se dá pře­ko­nat smrt a zno­vu oži­vit, co již jed­nou zemře­lo. V hla­vě se mu zro­dí nebez­peč­ná myš­len­ka v podo­bě oži­ve­ní mrt­vé­ho člo­vě­ka. Igor je však stá­le více pře­svěd­čen, že to není správ­né a Victor se pomá­tl na rozu­mu. Navíc je jim v patách inspek­tor Turpin, kte­rý tou­ží oba dostat za mří­že…

Český název: Viktor Frankenstein
Režie: Paul McGuigan
Rok výro­by: 2015
Délka: 110 min
Země: USA
Hrají:
James McAvoy...(Victor Frankenstein)
Daniel Radcliffe...(Igor)
Jessica Brown Findlay...(Lorelei)
Andrew Scott...(inspektor Turpin)
Freddie Fox...(Finnegan)
Spencer Wilding...(Nathaniel / Prometheus)
...a dal­ší
Dnes již nesmr­tel­ný pří­běh o Frankensteinovi a jeho mon­st­ru zna­jí snad všich­ni. A to pře­de­vším díky nespočtu fil­mo­vých či diva­del­ních adap­ta­cí. Neznám snad niko­ho, kdo by nevě­děl o co že se jed­ná. Poslední dobou však i já zastá­vám názor, že už je zřej­mě napros­to zby­teč­né, pořád natá­čet dal­ší a dal­ší fil­my s již znač­ně vyčpě­lou záplet­kou, zvláš­tě když vět­ši­na těch novo­do­bých kous­ků za moc nesto­jí a děla­jí spí­še ostu­du, sta­rým kla­si­kám. Sice se najde spous­ta reži­sé­rů (scé­náris­tů), kte­ří se sna­ží oko­ře­nit děj vlast­ní myš­len­kou, ale vět­ši­nou z toho vzejde jen prach spros­tý blá­bol a abso­lut­ní ztrá­ta času.
No a tady to není jiné. Prvních čty­ři­cet minut jsem doslo­va usí­nal nudou a nebýt pasá­že s opi­cí a akč­ně­ji poja­tým kon­cem, tak jsem tomu nej­spíš rov­nou vle­pil ODPAD. Nikdy jsem nebyl vel­kým obdi­vo­va­te­lem Daniela Radcliffa a celá ta sága o Harry „Poserovi“ šla abso­lut­ně mimo mou malič­kost. Nechci nějak sni­žo­vat jeho herec­ké kva­li­ty, ale pro mě urči­tě nebyl žád­ným tahou­nem toho fil­mu. Spíš se mi od prv­ních minut dost zpro­ti­vil a nebýt vyši­nu­té­ho Jamese McAvoye, šlo by to do kytek i po herec­ké strán­ce. No a Jessica Brown Findlay? Tak ta tu byla jen do počtu a mno­hem více mě okouz­li­la svý­mi domá­cí­mi fot­ka­mi, kte­ré se dosta­ly na inter­net, než svým herec­kým nadá­ním.
Vytlačení jebá­ku na zádech, ani Igorův hrud­ní­ček lehce pokry­tí chmý­řím na mě moc vel­ký dojem neu­dě­lal. Stejně tak znač­ně ste­ril­ní atmo­sfé­ra či filo­zo­fic­ké tla­chá­ní v rám­ci dia­lo­gů. Já se těšil na horo­ro­vou atmo­sfé­ru a vystup­ňo­va­né napě­tí, ale této kom­bi­na­ce se mi tu dostá­va­lo jen po oprav­du malých dáv­kách. Tvůrci měli štěs­tí, že se tu obje­vi­la ona oživlá opi­ce ale­spoň čás­teč­ně se jí poda­ři­lo mě pro­bu­dit z polo­spán­ku. Závěr však byl doce­la vyda­ře­ný. Kdyby se v podob­ném duchu nesl celý film, byl bych nad­mí­ru spo­ko­je­ný.
Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36446 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71836 KB. | 23.07.2024 - 13:42:58