Kritiky.cz > Zajímavosti > For Honor – tipy & triky

For Honor – tipy & triky

For Honor
For Honor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

For Honor se – i přes své stá­ří – sta­bil­ně drží na nej­vyš­ších příč­kách sou­bo­jo­vých onli­no­vek. Nabízí totiž tak pro­maka­ný sou­bo­jo­vý sys­tém, že se mu v onli­nu (a ostat­ně i v sin­glepla­ye­ru) vyrov­ná jen málo­kte­rá sou­čas­ná hra. Autoři navíc neu­stá­le dodá­va­jí dal­ší con­tent for­mou nových DLC. Abyste se v něm lépe zori­en­to­va­li, při­ná­ší­me vám pro For Honor něko­lik tipů a tri­ků.

Pokud jste o For Honor ješ­tě nesly­še­li, věz­te, že jde o fan­ta­sy rubač­ku vidě­nou z pohle­du tře­tí oso­by, kte­rá kla­de pře­de­vším důraz na kom­plex­ní pro­maka­ný sou­bo­jo­vý sys­tém Art of Battle, kte­rý pod­le mno­ha hrá­čů i recen­zen­tů pat­ří mezi vůbec nej­lep­ší, jaké můžou sou­čas­né hry nabíd­nout. Více o samot­né hře For Honor se dočte­te, když klik­ne­te zde.

For Honor singleplayer, a především multiplayer v onlinu

For Honor nabíd­ne hned 5 sin­glepla­ye­ro­vých kam­pa­ní, kte­ré sice poskyt­nou téměř plno­hod­not­ný her­ní záži­tek, ale v zása­dě slou­ží spí­še jako roz­sáh­lý tuto­rial, kte­rý vás sezná­mí a pro­ve­de posta­va­mi kaž­dé z pěti hra­tel­ných frak­cí.

Tip: Zvolte si už v sin­glepla­ye­ru nej­těž­ší obtíž­nost – těž­ko na cvi­čiš­ti, leh­ko na (mul­tipla­ye­ro­vém) bojiš­ti.

Proč je tuto­rial důle­ži­tý? Zmíněný sou­bo­jo­vý sys­tém je sice geni­ál­ní, ale na jeho zvlád­nu­tí je zapo­tře­bí mno­ho hodin pra­xe, asi tak na úrov­ni soul­so­vek (her ala Dark Souls). Největší zají­ma­vos­tí je asi mož­nost smě­ro­vat vaše úto­ky do 3 hlav­ních smě­rů – sesho­ra, zle­va a zpra­va. A dále vylep­šo­vá­ní způ­so­bu boje ve sty­lu „fata­lit“ ze série MK, tedy spe­ci­ál­ních feas­tů, kte­ré umož­ňu­jí quick-healy, air-borne sup­port atp.

Všechna pra­xe se vám boha­tě zúro­čí v mul­tipla­ye­ru, ve kte­rém spo­čí­vá hlav­ní síla For Honor. Na výběr máte 5 růz­ných onli­ne módů:

 • Duel – sou­boj typu „jeden na jed­no­ho“.

Tip: Hodí se i jako pokro­či­lej­ší for­ma tuto­ri­a­lu (lid­ští pro­tiv­ní­ci jsou pře­ci jen mno­hem méně před­ví­da­tel­ní než boti; AI není ve For Honor na kdo­ví­ja­ké výji­meč­né úrov­ni).

 • 2´2 – sou­boj dvou dvou­člen­ných týmů (last-man-standing).
 • 4´4 – sou­boj dvou čtyř­člen­ných týmů (last-man-standing, vč. mož­nos­ti respa­w­nu a reži­mu CtF).
 • Skirmish – kla­sic­ké „všich­ni pro­ti všem“.
 • Dominion – nej­kom­plex­něj­ší, nej­stra­te­gič­těj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší mód, jakési CtF. Týmy 4 hrá­čů obsa­zu­jí 2 stra­te­gic­ké body a posou­va­jí pomy­sl­nou „váleč­nou linii“.

Tip: v bitev­ní vřa­vě Dominionu počí­tej­te se znač­ným cha­o­sem a fri­en­dly damage – komu­ni­ka­ce a koor­di­na­ce je napros­tý základ!

For Honor Tier List aneb za koho hrát?

V posled­ním buil­du For Honor je cel­kem 29 uni­kát­ních postav s vlast­ní­mi doved­nost­mi a bojo­vý­mi sty­ly. Abyste se v nich lépe vyzna­li, při­ná­ší­me vám náhled tier lis­tu, tedy sezna­mu postav rozřa­ze­ných do kate­go­rií pod­le jejich cel­ko­vé síly a pou­ži­tel­nos­ti:

 • LOL-tier – jak už název kate­go­rie napo­ví­dá, tyhle posta­vy jsou spí­še k smí­chu, tak­že ruce pryč. Zahrnuje posta­vy Aramusha (hyb­rid) a Lawbringer (hyb­rid).
 • D-tier – obsa­hu­je posta­vy spí­še pro poba­ve­ní, způ­so­bu­jí ve srov­ná­ní s jiný­mi vel­mi níz­kou damage: Gladiátor (asas­sin), Warden (van­gu­ard) a Tiandi (van­gu­ard).
 • C-tier – důklad­ně zvaž­te, zda hrát s násle­du­jí­cí­mi posta­va­mi, vět­ši­nou totiž pro­hrá­va­jí: Orochi (asas­sin), Centurion (hyb­rid), Peacekeeper (asas­sin), Valkyrie (hyb­rid).
 • B-tier – sil­né posta­vy, jen vez­mě­te v potaz, že síla není ve For Honor to nej­dů­le­ži­těj­ší: Jormungandr (hea­vy), Highlander (hyb­rid), Raider (van­gu­ard), Gryphon (hyb­rid), Zhanhu (asas­sin) a Shamann (asas­sin).
 • A-tier – násle­du­jí­cí posta­vy sice nepat­ří do top kate­go­rie tier lis­tu, ale roz­hod­ně mají vel­mi sluš­nou šan­ci zví­tě­zit: Hitokiri (hea­vy), Shugoki (hea­vy), Kensei (van­gu­ard), Black Prior (hea­vy), Shaolin (hyb­rid), Nuxia (asas­sin) a Berserker (asas­sin).
 • S-tier – vrchol „potra­vi­no­vé­ho řetěz­ce For Honor“, násle­du­jí­cí posta­vy způ­so­bu­jí masiv­ní damage a mají vyni­ka­jí­cí mož­nost pře­ži­tí: Warmonger (van­gu­ard), Kyoshin (hyb­rid), Warrior (hea­vy), Conqueror (hea­vy), Nobushi (hea­vy), Jiang Jun (hea­vy) a Shinobi (asas­sin).

Tip: Nejlepší hrdi­na v aktu­ál­ním buil­du For Honor meta je Warmonger se 130 zdra­vím, 130 sta­mi­nou výdr­ží a 7 m/s rych­los­tí sprin­tu. 

Tak to byly naše tipy. Pokud lač­ní­te po dal­ších a vlád­ne­te ang­lič­ti­nou, zkus­te mrk­nout tře­ba na For Honor red­dit strán­ku. Sláva vítězům, čest pora­že­ným!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37760 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71634 KB. | 14.07.2024 - 19:53:21