Kritiky.cz > Recenze knih > Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem - genetická metoda - čteme sami

Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem - genetická metoda - čteme sami

a101f0f0001232 cteme sami geneticka metoda jak se chtel carodej stat kouzelnikem 2d
a101f0f0001232 cteme sami geneticka metoda jak se chtel carodej stat kouzelnikem 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte prv­ní čte­ní pro své děti či vnou­ča­ta? Jste uči­tel­ka v prv­ní tří­dě základ­ní ško­ly a vyu­ču­je­te gene­tic­kou meto­du čte­ní? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Jak se chtěl čaro­děj stát kou­zel­ní­kem, jejíž autor­kou je Lenka Hoštičková a vyda­lo ji nakla­da­tel­ství Fragment. 

Kvido musí na let­ní ško­lu pro čaro­dě­ji. Je z toho smut­ný. On by se moc rád stal kou­zel­ní­kem a ne čaro­dě­jem a neško­dil lidem a také se moc těšil k dědeč­ko­vi Čárymu. Kvido je ale z let­ní ško­ly vylou­čen. Přeje si cho­dit do Školy kou­zel. Jeho spo­lu­žač­ka Frída mu pomů­že. Oba si pře­jí totiž to stej­né. Podaří se jim spl­nit jejich taj­né přá­ní? Jak to nako­nec všech­no dopad­ne? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a hurá, jde se číst. Čeká vás totiž báječ­né dob­ro­druž­ství plné čar a kou­zel. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

V kni­ze je cel­kem 9 krát­kých pří­bě­hů. Každý z nich je zakon­čen otáz­ka­mi, pomo­cí nichž si ově­ří­te, zda děti dob­ře poslou­cha­ly. Tato kni­ha je z edi­ce Čteme sami, kte­rá je urče­na pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ří jsou schop­ni samo­stat­né­ho čte­ní. Příběhy jsou jed­no­du­ché, sro­zu­mi­tel­né a krát­ké. U dětí díky tomu roz­ví­jí­me zábav­né pro­cvi­čo­vá­ní tech­ni­ky čte­ní, pod­po­ru­je­me u nich prv­ní samo­stat­né čte­nář­ské úspě­chy i samot­nou radost ze čte­ní, což si mys­lím, že je nesmír­ně důle­ži­té. Mnoho dětí má v dneš­ní době pro­blémy se čte­ním, neba­ví je a číst nechtě­jí. Tato edi­ce je pro ně napros­to báječ­ná.

Kniha se mně moc líbi­la. Je roz­dě­le­na na 9 krát­kých kapi­tol a je dopl­ně­na krás­ný­mi obráz­ky Mirka Vostrého, kte­ré se k pří­bě­hu hodí. Od této autor­ky jsem čet­la již dru­hou kni­hu a musím říci, že se mně líbí její styl psa­ní a urči­tě se těším na její dal­ší počin. Na titul­ní obál­ce je Kvido, jeho kama­rád­ka Frída a také děda Čáry.

Kniha je urče­na pro čte­ná­ře od 6 let a nejen jim.

Ukázka z kni­hy:

Kvído nemohl dospat. Byl ner­vóz­ní, ale moc se těšil. A také byl zvě­da­vý. A to úpl­ně na všech­no - na kou­zel­nic­ké uče­ní, na paní Kouzelnou, na ces­tu a samo­zřej­mě na nové­ho spo­lu­žá­ka. Byl tak zamyš­le­ný, že ho nako­nec ani nevi­děl při­chá­zet.

Z myš­le­nek ho vyru­šil až pozdrav.

„Ahoj Kvído.“

Kvído se nejdří­ve lekl. Pak chví­li zíral na hol­ku před sebou. Nakonec se zamra­čil a řekl:„Ahoj Frído. Co tu děláš? Na tebe teď nemá­me čas.

„Spěcháme..„větu nedo­kon­čil, pro­to­že ho pře­ru­šil děde­ček.

„Tak koneč­ně jsi tady, Frído. jsme tedy všich­ni a může­me se do toho pus­tit.“

Více na Kritiky.cz
Nebezpečná laskavost (A Simple Favor) – Recenze – 50% Stephanie (Anna Kendrick) je mladá vdova v domácnosti, matka na plný úvazek a autorka internetov...
Titulky k The Endgame S01E09 - Beauty and the Beast V předposlední epizodě nazvané Kráska a zvíře začíná jít opravdu do tuhého... Elena ví,...
Tomáš o vypadnutí Matěje! | Survivor CZ&SK ...
ONDŘEJ LIPENSKÝ (FILMOVÝ ARCHITEKT) „Hledali jsme klíč – jak dosáhnout toho, aby byl prostor pohádkový a zároveň reálný.“...
Sweden vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds ...

„Cože?! Dědečku, Frída je můj spo­lu­žák?! zeptal se nevě­říc­ně Kvído.

Děda jen při­ký­vl.

„Tak to já s ní nikam nejdu. Zradila mě,„dal se Kvído do plá­če.

Několik slov o autor­ce:

Lenka Hoštičková pra­cu­je jako asi­s­tent­ka peda­go­ga na základ­ní ško­le a sou­čas­ně stu­du­je. V budouc­nu by se chtě­la věno­vat spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ce. Má ráda hud­bu a pro­cház­ky v pří­ro­dě. Bydlí v Úvalech, má dvě dce­ry. Od dět­ství taky vel­mi ráda čte. Nejprve napsa­la pro své dce­ry Pohádky z Kouzelného palou­ku. Psaní ji moc bavi­lo, a tak se pus­ti­la do dal­ší pohád­ky.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Mirek Vostrý se kres­le­ní věnu­je od útlé­ho dět­ství. Kreslil vždy, všu­de a na všech­no. Již ve ško­le vyhrá­val nej­růz­něj­ší výtvar­né sou­tě­že. Sen pub­li­ko­vat se mu spl­nil poté, co svůj talent roz­ví­jel pod vede­ním své­ho vel­ké­ho vzo­ru Jiřího Wintera Neprakty. Vytvořil sedm čes­kých rekor­dů v kres­le­ní, kte­ré byly všech­ny zapsá­ny do čes­ké kni­hy rekor­dů. Je čle­nem a zakla­da­te­lem Klubu kres­lí­řů a humo­ris­tů, kte­rý vydá­vá humo­ris­tic­ký časo­pis Tapír, jehož je šéf­re­dak­to­rem.

Autor: Lenka Hoštičková

Ilustroval: Mirek Vostrý

Žánr: čte­ní pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře

Vydáno: 2021, Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 54

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-253-5377-6

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48351 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69827 KB. | 05.12.2023 - 06:51:13