Kritiky.cz > Herní aktuality > Euro Truck Simulator 2 - Německo přepracování: Winsen Felbinder Factory

Euro Truck Simulator 2 - Německo přepracování: Winsen Felbinder Factory

Foto © SCS Software
Foto © SCS Software
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak mož­ná víte, část naše­ho mapo­vé­ho týmu se věno­va­la pře­pra­co­vá­ní Německa, aby odpo­ví­da­lo našim sou­čas­ným mapo­vým stan­dar­dům. Dnes se s vámi rádi podě­lí­me o zají­ma­vý pro­jekt, na kte­rém jsme úzce spo­lu­pra­co­va­li s naši­mi přá­te­li ze spo­leč­nos­ti Feldbinder. Pojďme se na něj podí­vat blí­že?

Vítejte ve Winsenu, půvab­ném měs­teč­ku nachá­ze­jí­cím se jiho­vý­chod­ně od Hamburku, kde se nachá­zí pro­slu­lá továr­na Feldbinder; s potě­še­ním vám ozna­mu­je­me, že pro maji­te­le DLC Feldbinder bude k dis­po­zi­ci v nad­chá­ze­jí­cí aktu­a­li­za­ci 1.48 pro hru Euro Truck Simulator 2.;Náš tým map spo­lu­pra­co­val s týmem spo­leč­nos­ti Feldbinder na co nej­přes­něj­ším ztvár­ně­ní toho­to zaří­ze­ní ve hře.

Jeho reál­ný pro­těj­šek se roz­klá­dá na obrov­ské plo­še 90000 m² prů­mys­lo­vých nemo­vi­tos­tí, včet­ně pro­sto­ru haly s pří­stu­pem jeřá­bem, kde pro­bí­ha­jí pro­vo­zy spo­je­né se zpra­co­vá­ním hli­ní­ku pro spe­ci­ál­ní siláž­ní vozy libo­vol­né­ho obje­mu. Vedle pro­ce­su výro­by vozi­del se v tom­to objek­tu nachá­ze­jí také všech­ny cen­t­rál­ní funk­ce spo­je­né s pro­de­jem a sprá­vou spo­leč­nos­ti Feldbinder a cen­t­rál­ní oddě­le­ní spo­je­né s celo­svě­to­vým pro­de­jem náhrad­ních dílů.

Řidiči ve hře Euro Truck Simulator 2 budou moci roz­vá­žet do a ze dvou nových skla­dů v are­á­lu továr­ny, z nichž jeden bude slou­žit k ode­vzdá­vá­ní tolik potřeb­né­ho nákla­du, dílů a dal­ších věcí a dru­hý k vyzve­dá­vá­ní zbru­su nových návě­sů čer­s­tvě sje­tých z výrob­ní lin­ky, kte­ré budou roz­vá­žet do pod­ni­ků a zákaz­ní­kům po celé Evropě.

Malá část okol­ní­ho před­měs­tí Winsen byla také obno­ve­na naším mapo­vým týmem. I když je tato oblast spí­še vyhlíd­ko­vým prů­jez­dem, jsme si jis­ti, že i tak se vám bude pří­jem­ně pro­jíž­dět.

Rádi bychom podě­ko­va­li skvě­lé­mu týmu spo­leč­nos­ti Feldbinder za veš­ke­rou pomoc při tom­to pro­jek­tu. Bez nich by to neby­lo mož­né! Nemůžeme se dočkat, až si vše sami pro­hléd­ne­te. Jakmile bude hoto­vá, urči­tě vám dáme vědět. Do té doby pokra­čuj­te v jízdě!


Fotky: © SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11520 s | počet dotazů: 276 | paměť: 71929 KB. | 17.06.2024 - 18:59:08