Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > „Hunger Games“ jsou dle mého názoru jedním z nejvíce přeceněných filmů poslední doby

„Hunger Games“ jsou dle mého názoru jedním z nejvíce přeceněných filmů poslední doby

Photo © Lionsgate
Photo © Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přiznám se, že úpl­ně nero­zu­mím tomu, kde tkví jeho úspěch.

O mla­dých pro mla­dé. Dnes tohle letí. Natočíme film, kde budou tee­nage­ři a roman­ti­ka, jen cud­ná lás­ka, nic ero­tic­ké­ho, pro­to­že to do tako­vých fil­mů nepat­ří, stej­ně jako tam nepat­ří nási­lí, kte­ré­ho by bylo až pří­liš. Dobře, tohle není ješ­tě tako­vý pro­var, ale svá­dí to k tomu, že to nebu­de úpl­ně ono. Úspěšná před­lo­ha nasvěd­ču­je, že by to moh­lo být zají­ma­vé, stej­ně jako námět, kte­rý mož­ná není úpl­ně ori­gi­nál­ní, ale má za sebou vytvo­ře­ný svět budouc­nos­ti, kte­rý doce­la fun­gu­je. Co se tedy tak ošk­li­vě poka­zi­lo, že lidi na to cho­dí, i když film za tako­vou návštěv­nost nesto­jí?

Ještě že nakonec ten luk a šípy získala. Nečekaně.
Photo © Lionsgate

Film má dvě a čtvrt hodi­ny, z toho asi 40 % jsou dlou­hé zábě­ry, kde se napros­to nic nedě­je. Zbytečné detai­ly, kte­rý­mi se snad sna­žil reži­sér sdě­lit něco důle­ži­té­ho, nej­spíš to, že i když Katniss žije v kra­ji těžař­ském, stej­ně má na sobě pořád­nou vrst­vu make­u­pu, aby její obli­če­jík vypa­dal jako ze ška­tul­ky. Vedle toho je pak v kon­tras­tu napros­to šíle­ný pře­u­měl­ko­va­ný svět Capitolu, kde mají všich­ni vkus jako Gaga, kte­rá by zde napros­to zanik­la. Asi abychom si nemys­le­li, že by tihle lidé moh­li být námi, že i my bychom moh­li mít tak zvrá­ce­ný vkus. Ano, mís­ty soci­ál­ní kri­ti­ka fun­gu­je, jen­že ono to o ní vlast­ně zase tolik není. Pořád je to o milost­ném pří­bě­hu, kte­rý je tu zají­ma­vý asi jako pli­va­nec na zane­řá­dě­ném chod­ní­ku.

A jde se na popravu. Ne, kecám, ono to dopadne dobře. Překvapivě.
Photo © Lionsgate

První hodi­na a něco uběh­la a já jsem si říkal fajn, chtě­li nás sezná­mit se svě­tem „Hunger Games“, ušlo to, hlav­ně kvů­li někte­rým scé­nám, ale teď tepr­ve při­jde to pra­vé. Ta pořád­ná akce. Jenže tady jsem pořád­ně nara­zil. Došlo na rea­li­ty show, kde umí­ra­jí lidé, byla zde jed­na scé­na, kte­rá byla tro­chu drs­ná, ale zase ne moc, aby toho neby­lo pří­liš. Ale pak? Děs, běs, nuda a šeď. Tahle rea­li­ty show je pořád­ně neza­jí­ma­vá a já se divím, jak je mož­né, že vydr­že­la už 74 roč­ní­ků. Koho to jako ješ­tě zají­má, když jich 13 z 24 umře hned na začát­ku a ostat­ní se něko­lik dní plou­ží divo­či­nou, aby umře­li tak neza­jí­ma­vě, že se ani nedi­ví­te, že nikdo neu­ká­zal kolá­če sle­do­va­nos­ti?

Prostě Lady Gaga.
Photo © Lionsgate

Ano, chtěl bych film akč­něj­ší, drs­něj­ší a méně roman­tic­ký. Co by to zna­me­na­lo? Že by se trž­by sní­ži­ly tak na dese­ti­nu. Je to jen komer­ce a nic jiné­ho. Dlouhé zábě­ry a detai­ly urči­tě nejsou umě­ním, i když tak chtě­jí vypa­dat. Film není ničím tak úchvat­ný. Koho jsem si sku­teč­ně uží­val, tak Woodyho Harrelsona, kte­rý je pros­tě výteč­ný v kaž­dé roli. Stejně tak Donald Sutherland. Oba byli ve fil­mu pří­liš málo.

Woody je prostě borec. To je jasné.
Photo © Lionsgate

Dlouho jsem pře­mýš­lel nad tím, jak se moh­lo stát, že film, kte­rý je prv­ním dílem, měl v kinech po prv­ním víken­du tako­vý úspěch. Odpověď se nako­nec pře­ce jen dosta­vi­la, pro­to­že si mys­lím, že se sešlo něko­lik důle­ži­tých fak­to­rů. Tím prv­ním je „Twilight“ a jeho úspěch, na kte­rém „Hunger Games“ sta­ví. Druhým fak­to­rem je sku­teč­nost, že se fil­mo­vá ver­ze dosta­la do kin veli­ce rych­le po uve­de­ní kni­hy a lidé byli zvě­da­ví, jak to bude vypa­dat. Ten tře­tí je, že se pro­du­cen­tům nesku­teč­ně poved­la mar­ke­tingo­vá kam­paň (masáž) a lidé na to šli, pro­to­že si říka­li, že bude skvě­lé vidět rea­li­ty show budouc­nos­ti, kte­rou by prav­dě­po­dob­ně sku­teč­ně rádi vidě­li. Pro mě ne. Nejsem zkla­ma­ný, nic jsem neče­kal. A to jsem dostal. Trochu mě těší, že jsem za film nemu­sel pla­tit, pro­to­že jsem dostal vol­ňá­sek.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62215 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72134 KB. | 19.06.2024 - 19:27:58