Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Grindhouse: Auto zabiják

Grindhouse: Auto zabiják

Photo © The Weinstein Company & Dimension Films
Photo © The Weinstein Company & Dimension Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kurt Russell si rád hra­je s pěk­ný­mi děv­ča­ty. Nikoliv však v poste­li nýbrž na praš­ných cestách a ze vše­ho nej­ra­dě­ji je za pomo­cí své­ho auta, posí­lá na onen svět…

Tři mla­dá děv­ča­ta vyrá­ží na dám­skou jízdu a po ces­tě se roz­hod­nou ješ­tě napo­sle­dy zasta­vit v oblí­be­ném zapad­lém baru, kde si chtě­jí poke­cat s kama­rá­dy a sehnat tro­chu trá­vy. Večer plný alko­ho­lu, sexu­ál­ních nará­žek a muzi­ky z juke­bo­xu je v plném prou­du. Zde se sezna­mu­jí s postar­ším Mikem, kte­rý se údaj­ně živí jako dubbler a fil­mo­vý kaska­dér. Vlezlý chla­pík zde však roz­hod­ně nepři­šel s dob­rý­mi úmys­ly. Jeho nej­vět­ší váš­ní je totiž jeho nadu­pa­ná kára, rych­lá jíz­da a před vůní ben­zí­nu dává před­nost pachu smr­ti…

 • Český název: Auto zabi­ják
 • Režie: Quentin Tarantino
 • Rok výro­by: 2007
 • Délka: 114 min
 • Země: USA
 • Hrají:
 • Kurt Russell...(Mike)
 • Sydney Tamiia Poitier...(Julia)
 • Rosario Dawson...(Abernathy)
 • Zoë Bell...(Zoë Bell)
 • Tracie Thoms...(Kim)
 • Vanessa Ferlito...(Arlene)
 • Mary Elizabeth Winstead...(Lee)
 • ...a dal­ší

Filmový pro­jekt Grindhouse reži­sér­ské­ho dua Quentina Tarantina a Roberta Rodrigueze byl nato­če­ný pře­de­vším jako pocta fil­mo­vým akč­ním a horo­ro­vým béč­kům. Mezi divá­ky byl při­jat cel­kem klad­ně, ale svým způ­so­bem je roz­dě­lil na dva tábo­ry. Zatímco ti prv­ní jsou z obou fil­mů doce­la na vět­vi (Planetu teror mají údaj­ně radě­ji), tak já pat­řím k těm, jenž nena­dchnul ani jeden. Oba na mě zapů­so­bi­li spí­še nega­tiv­ně a oprav­du vel­mi těž­ko se mi hle­da­jí vůbec něja­ké kla­dy. Přiznám se, že jsem se zpr­vu díval na Death Proof v ang­lic­kém jazy­ce, ale zhru­ba po 25 minu­tách jsem to byl nucen zne­chu­ce­ním vypnout a radě­ji jsem pře­šel na češ­ti­nu. No a moc lépe jsem si neve­dl ani potom.

Především bych chtěl upo­zor­nit, že ten­to díl je spí­še čer­ná kome­die a v mých očích i nej­slab­ší reži­sé­rův film. Protože za celých těch 114. minut to celé bylo vesměs jen o kecá­ní o sexu a pře­hlíd­ka sprostých slov. Což mož­ná na jed­nu stra­nu nemu­sí být pro něko­ho vůbec žád­nou pře­káž­kou, ale já měl od toho úpl­ně jiné oče­ká­vá­ní. Když si vez­mu roz­ho­vo­ry obou ban­di­ček těch bab, tak to bylo vlast­ně celé o hov­nu. Přece jenom už jsem vyros­tl z těch puber­tál­ních řečí a film mě mís­ty nesku­teč­ně nudil. Nepomohlo ani to, že tu hrá­lo něko­lik oprav­du pěk­ných here­ček.

Jediná scén­ka byla dob­rá ta, když roz­srač­ko­val ty prv­ní hol­ky. Ty zpo­ma­le­né zábě­ry na neho­du jsem si doce­la užil. Ta dru­há honič­ka mi při­šla, jak vystři­že­ná z bon­do­vek a dost nelo­gic­ká. Tarantino pros­tě ztra­til v mých očích onu jis­kru, kte­rá jinak zdo­bí vět­ši­nu jeho fil­mů. A to mám jeho tvor­bu doce­la rád. Ale tady jsem mu tu laci­nou zába­vu a nud­né pasá­že pros­tě nese­žral. Takže je mi líto, ale celé Grindhouse je pro mě zby­teč­ná ztrá­ta času. Znám mno­hem lep­ší čer­né kome­die i fil­my jenž se sna­ží být poctou sta­rým béč­kům. Jediný Kurt totiž sne­sl přís­něj­ší měřít­ko a díky němu jsem se na to vůbec dodí­val až do samot­né­ho kon­ce.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17964 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72389 KB. | 28.05.2024 - 02:30:12