Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminátor - „Terminátor“ je jedním z nejklasičtějších děl fantastiky, a tak myslím, že je na čase se mu trochu víc věnovat i tady, v našem hororovém magazínu, kam také patří.

Terminátor - „Terminátor“ je jedním z nejklasičtějších děl fantastiky, a tak myslím, že je na čase se mu trochu víc věnovat i tady, v našem hororovém magazínu, kam také patří.

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Terminátor“ je legen­da a přes­to, že se pri­már­ně jed­ná o sci-fi žánr, mys­lím, že nebu­de na ško­du, pokud si sní­mek při­po­me­ne­me i na našich strán­kách, kde se sna­ží­me věno­vat pře­de­vším horo­ru. Ono ve chví­li, kdy po vás jde něco, co je téměř nezni­či­tel­né, to roz­hod­ně bude­te poci­ťo­vat strach. Nemluvě o tom, že „Terminátor“ má dobrou, i když cel­kem béč­ko­vou atmo­sfé­ru.

Jakou má tenhle voják z budoucnosti asi roli?
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer

Ať už máte na Jamese Camerona jaký­ko­li názor, „Terminátor“ je roz­hod­ně tím nej­lep­ším, co kdy vytvo­řil a nelze mu po žánro­vé strán­ce téměř nic vytknout. Tedy po strán­ce kva­li­ty je toho mno­ho, ale mlu­vím hlav­ně o pří­bě­hu, kte­rý je pros­tě skvě­lý. Dnes už je až moc proflá­k­lý, ale stej­ně sto­jí za to si ho při­po­me­nout. Neznalost v tomhle pří­pa­dě roz­hod­ně neo­mlou­vá. Alespoň pokud jste fil­mo­vý­mi fan­dy.

Arnold a jeho památná role.
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer

Do minu­los­ti je poslán stroj, kte­rý vypa­dá jako člo­věk, ale jeho úkol roz­hod­ně lidu­mil­ný není. Jedná se o Terminátora (s tvá­ří Arnolda Schwarzeneggera), jehož jedi­ným úko­lem je ter­mi­no­vat, zabít. Neplatí to pro všech­ny lidi, i když to schy­tá samo­zřej­mě kaž­dý, kdo se mu posta­ví nebo jen dosta­ne do ces­ty. Jeho pri­már­ním úko­lem je jed­na žena – Sarah Connor. Na Sarah není nic spe­ci­ál­ní­ho, ale­spoň dopo­sud. Jenže ona je tou, kdo má poro­dit muže, kte­rý se jme­nu­je John Connor. Co je na něm tak zvlášt­ní­ho? Je to on, kdo v budouc­nos­ti pove­de pozůstat­ky lid­stva ve vál­ce pro­ti stro­jům.

Sarah musí žít.
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer

Jak říkám, dnes už je to doce­la proflá­k­lé a jsou zde i star­ší auto­ři sci-fi, kte­ří se tomu­to téma­tu věno­va­li, ale byl to prá­vě James Cameron, kte­rý při­ve­dl do svě­ta Terminátora, posta­vu robo­tic­ké­ho zabi­já­ka, kte­rý je téměř neza­sta­vi­tel­ný. V budouc­nos­ti jich je armá­da, do pří­tom­nos­ti je vždy poslán jeden, aby zabí­jel. On a někdo dal­ší, kdo má úkol opač­ný – cíl chrá­nit. V prv­ním fil­mu je to člo­věk, Kyle Reese. Má dohléd­nout na Sarah, aby se jí nic nesta­lo. Jak svůj úkol spl­ní, to už musí­te zjis­tit sami, ale stej­ně mys­lím, že vět­ši­na z vás už to stej­ně dob­ře ví.

Prostě jedinečný drsňák.
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer

„Terminátor“ je fil­mem, kte­rý má hod­ně z kla­sic­ké béč­ko­vé pro­duk­ce, ale tri­ko­vě se sna­ží být na výši, i když to mís­ty není úpl­ně ono. Pro film „Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní“ to pla­tí také, i když zde jsou nedo­stat­ky tri­ků tro­chu v jiné rovi­ně. Film „Terminátor“ je začát­kem skvě­lé série, kte­rá se pro­mít­la jak do fil­mu, tak i do lite­ra­tu­ry a komik­su. Na našich strán­kách se bude­me pokra­čo­vá­ním ješ­tě věno­vat, recen­zi na film Terminator Salvation už zde máme, při­jde urči­tě i na komiks, kte­rý vychá­zí i v našich luzích a hájích.

Hodnocení: 75 %


Podívejte se na hodnocení Terminátor na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27749 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72470 KB. | 13.04.2024 - 09:02:50