Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hellboy - Rasputin vrací úder…

Hellboy - Rasputin vrací úder…

HellBoy
HellBoy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Comicsový svět má hod­ně zají­ma­vých, lep­ší slo­vo je netra­dič­ních, hrdi­nů. Bytosti, kte­ré čtou mysl, léta­jí vzdu­chem, ovlá­da­jí poča­sí nebo doká­ží mani­pu­lo­vat s elek­tric­kou ener­gií, vlast­ně nejsou ničím až tak neob­vyk­lým. Ale i mezi tak­to nada­ný­mi posta­va­mi se občas obje­ví někdo, kdo vyční­vá i mezi super­hr­di­ny, a to už je co říct. A jed­ním z nich je i Hellboy. Přece jen na démo­na z jiné dimen­ze nena­ra­zí­te kaž­dý den. Zatím snad je na strán­kách oblí­be­né­ho comic­su. Teď máte šan­ci vidět jak si s adap­ta­cí kres­le­né před­lo­hy pora­dil comic­so­vý­mi fil­my ostří­le­ný reži­sér Guillermo del Toro (Blade 2). Úkol to nebyl jed­no­du­chý, pře­ce jen vět­ši­na fil­mů pod­le comic­sů se toči­la kolem super­hr­di­nů, kte­ří své schop­nos­ti zís­ka­li díky evo­lu­ci, popří­pa­dě vědě. Jenže Hellboy je dítě­tem mysti­ky a okult­ních věd.

Na ten­to svět při­šel na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky. Právě v té době se Hitler, kte­rý už věděl, že jeho sen o svě­to­vé nad­vlá­dě, spě­je ke kon­ci, roz­ho­dl obrá­tit na moc­né­ho Rasputina (Karel Roden), aby mu pomohl na ten­to svět při­vést jed­no­ho ze sed­mi bohů cha­o­su, aby zvrá­til rov­no­váhu sil. Brána do jiné dimen­ze sice ote­vře­na byla, ale dří­ve než se poda­ři­lo při­ví­tat na tom­to svě­tě kru­té­ho boha, došlo k pře­ru­še­ní ritu­á­lu ame­ric­ký­mi vojá­ky. Mezi nimi byl i mla­dý pro­fe­sor Trevor Bruttenholm (John Hurt). A byl to prá­vě on, kdo našel bytost, kte­rá sta­či­la unik­nout z jiné­ho svě­ta. Malého tvo­ra, kte­ré­ho pojme­no­val Hellboy (Ron Perlmann). Ujal se ho a vycho­vá­val jako vlast­ní dítě.

V pří­tom­nos­ti je pro­fe­sor Trevor hla­vou Úřadu para­nor­mál­ní­ho výzku­mu a obra­ny pra­cu­jí­cích pro FBI. Jedním z jeho čle­nů je i Hellboy. Ten zatím dospěl a stal se z něj neu­vě­ři­tel­ně sil­ný a také cynic­ké bojov­ník pro­ti tem­no­tě. Ale sám by asi, i přes svou vel­kou moc, neměl pří­liš šan­cí. Proto má úřad i dal­ší čle­ny jako je Abe Sapien, kte­rý nejen, že žije ve vodě, ale navíc má vel­ké men­tál­ní schop­nos­ti. Do „rodi­ny“ ješ­tě pat­ři­la pyro­ky­ne­tič­ka Liz (Selma Blair), kte­rou mimo­cho­dem Hellboy nesmír­ně milu­je, kte­rá ovšem řady týmu opus­ti­la. Nesmím zapo­me­nout ani na mla­dé­ho agen­ta Johna Myerse (Rupert Evans). A všich­ni jme­no­va­ní budou muset spo­jit své síly, pro­to­že Rasputin se vrá­til, aby dokon­čil svůj úkol. A ten­to­krá­te ho nebu­de tak snad­né zasta­vit.

Hellboy, naroz­díl od tako­vé­ho Spidermana, je spí­še než psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem, akč­ní podí­va­nou. To, ale v žád­ném pří­pa­dě nezna­me­ná, že jsou posta­vy napsá­ny povrch­ně a čer­no­bí­le. To jis­tě ne. Hellboy se musí vypo­řá­dat s tím, že dív­ka, kte­rou milu­je pat­ří k jiné­mu dru­hu, Liz se pro změ­nu sna­ží ovlád­nout svou moc, kte­rá jí spí­še než uži­tek při­ná­ší pro­blémy, pro­fe­sor Bruttenholm, kte­rý boju­je s těž­kou cho­ro­bou, vidí své­ho nástup­ce v Johnovy, ale ten z toho zrov­na není nad­še­ný atd. atd.

Nejvíce pozor­nos­ti je samo­zřej­mě věno­vá­no Hellboyovi, kte­rý beze­spo­ru pat­ří k jed­ním z necy­nič­těj­ších comic­so­vých hrdi­nů vůbec (i když sil­nou kon­ku­ren­ci má urči­tě ve Wolverinovi nebo Lobovi). Jeho hláš­ky jsou, jinak to říct nejde, k „sežrá­ní“. Nejen díky tomu dostá­vá film i humor­nou hla­di­nu, kte­rá je do pří­bě­hu vsa­ze­na napros­to při­ro­ze­ně a na roz­díl o jiných pro­jek­tů nepů­so­bí ruši­vě. Například scé­ny jako je ta, ve kte­ré Hellboy sedí na stře­še s 9-ti letým klu­kem, pijí mlé­ko, jí koláč­ky a řeší milost­ný život hlav­ní­ho hrdi­ny, jsou pros­tě doko­na­lé.

Dokonalé, ale naneštěs­tí nejsou vizu­ál­ní efek­ty. Ne, že by byly špat­né, ale slo­vo skvě­lé bych u nich vět­ši­nou nepo­u­žil. Digitálně zpra­co­va­né inte­ri­é­ry a exte­ri­é­ry vypa­da­jí dob­ře. Na mon­strech je sice znát, že jsou zro­ze­na v počí­ta­či, ale pořád půso­bí více méně reál­ně (pokud se to dá o podob­ných tvo­rech pro­hlá­sit). Mé výtky, ale smě­řu­jí k mas­kám. Hellboyova je odve­de­ná beze­spo­ru na jed­nič­ku, stej­ně tak Abeova, ale pří­liš mě nenadchlo ztvár­ně­ní pekel­ných psů, kte­ří občas vypa­da­jí jako vystři­že­ní z o pár let star­ší­ho horo­ru.

Tím jsem, ale vyčer­pal veš­ke­rou kri­ti­ku. Hellboy je pove­de­ná comic­so­vá adap­ta­ce, kte­rá nabí­zí sviž­nou akci, skvě­lé hlav­ní hrdi­ny, pří­jem­ně sar­kas­tic­ký humor, mystic­ký pří­běh a ješ­tě něco navíc. Není tedy urči­tě pře­kva­pe­ním, že kasov­ní úspěch fil­mu byl vel­mi vyso­ký a dokon­ce vznik­lo pokra­čo­vá­ní (2006) pod vede­ním stej­né­ho reži­sé­ra.


Podívejte se na hodnocení Hellboy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,87485 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71940 KB. | 20.07.2024 - 15:08:59