Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Idioti (Idioterne 1998)

Idioti (Idioterne 1998)

idioti
idioti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Idioti je sním­kem, kte­rý reži­sé­ra Triera už nadob­ro pro­sla­vil (mini­mál­ně v mých očích). Jedná se prav­dě­po­dob­ně o vrchol­né dílo mani­fes­tu Dogma 95 (upuš­tě­ní od akč­ních scén, čer­no­bí­lé­ho obra­zu, pokud mož­no bez rekvi­zit, apod.), tak­že roz­hod­ně není od věci se mu tro­chu podí­vat „pod poklič­ku“.
Intelektuálové jsou pří­šer­né bytos­ti, když se nudí, tak doká­žou vymys­let věci, nad kte­rý­mi tak­to „nepo­sti­že­ný“ jedi­nec jen nevě­říc­ně krou­tí hla­vou. V Dánsku se dala dohro­ma­dy sku­pi­na více­mé­ně mla­dých lidí inte­lek­tu­ál­ní­ho cha­rak­te­ru (lékař, uči­tel,...), kte­ří si krá­tí čas bohu­li­bou kra­to­chví­lí hra­ní si na retar­do­va­né. Jde jim to doce­la dob­ře. V oka­mži­ku, kdy pozná­te, že to vše jen hra­jí, tak se dosta­ví něko­lik vtip­ných momen­tů, např. scé­na na exkur­zi v továr­ně („To ho nechá­te řídit auto?“). Nejde tu však jen o humor, ten poz­dě­ji v pod­sta­tě ustou­pí závaž­něj­ší­mu sdě­le­ní - sna­ze uvol­nit „bláz­na v sobě“ a najít alter­na­ti­vu vůči sou­čas­né moder­ní spo­leč­nos­ti, sna­ze osa­há­vat hra­ni­ce svo­bo­dy.
Nebyl by to samo­zřej­mě Lars von Trier, aby do fil­mu nedal něco šoku­jí­cí­ho. Jednak mi jako divá­ko­vi bylo chví­le­mi dost trap­ně za hlav­ní posta­vy (ale to nemys­lím nijak nega­tiv­ně) a také scé­na sku­pi­no­vé­ho sexu je nato­če­na tak, že by se mož­ná dost dob­ře vyjí­ma­la i v por­no­gra­fic­ké sbír­ce Roberta Rosenberga.
Každopádně si trouf­nu tvr­dit, že Idioti jsou jed­ním ze zásad­ních evrop­ských fil­mů deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí a pokud Vám neva­dí občas­ný pohled na lid­ské pokry­tec­tví, něko­lik zábě­rů na nahá těla a tro­chu div­ný humor, pak pova­žuj­te Idioty jako mé vře­lé dopo­ru­če­ní (i v pří­pa­dě, že se jme­nu­je­te Robert Rosenberg).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56585 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71617 KB. | 14.07.2024 - 06:21:02