Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44

Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44

DSCN0893
DSCN0893
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá před­chá­ze­la před­pre­mi­é­ro­vé pro­jek­ci fil­mu Dítě 44 v nedě­li 24.5.2015 v Městské knihov­ně v Praze, odpo­ví­dal spi­so­va­tel na otáz­ky zvě­da­vých divá­ků. Kniha Dítě čís­lo 44 vyšla v roce 2008 jako Smithova prvo­ti­na, zís­ka­la 17 nomi­na­cí na mezi­ná­rod­ní kniž­ní oce­ně­ní, z nichž sedm zís­ka­la. U nás vyšla v roce 2009. Kniha se sta­la prv­ní čás­tí tri­lo­gie zamě­ře­né na posta­vu hlav­ní­ho hrdi­ny Lva Děmidova a dosta­la se také do hle­dáč­ku Hollywoodu.„Bylo to tro­chu jako ve snu,“ vzpo­mí­ná Tom Rob Smith. „Původně jsem ani nevě­řil, že můj román někdo vydá.“ Na fil­mo­vém scé­ná­ři se spi­so­va­tel nepo­dí­lel, ale kon­zul­to­val jej a měl mož­nost zúčast­nit se natá­če­ní v Praze v roce 2013. Překvapilo ho, jak se poda­ři­lo nalézt loka­ce pro natá­če­ní někte­rých scén. Další pří­jem­nou zku­še­nos­tí byla pro­fe­si­o­na­li­ta čes­ké­ho štá­bu a také kom­parz byl zajiš­těn z tuzem­ských zdro­jů. Po tis­ko­vé kon­fe­ren­ci násle­do­va­la pro­jek­ce fil­mu. Do širo­ké dis­tri­buce vstou­pí film 28. květ­na 2015.

Příběh se ode­hrá­vá v roku 1953 ve sta­li­nis­tic­kém Rusku. Hlavní hrdi­na je hrdý občan Sovětského sva­zu: Leo Demidov (Tom Hardy) postu­po­val po kari­ér­ních stup­ních bez­peč­nost­ní služ­by MGB a stal se hvězd­ným vyšet­řo­va­te­lem zamě­ře­ným na pod­vrat­nou pro­tistát­ní čin­nost. Věří svým nad­ří­ze­ným až do chví­le, kdy se dozví o vraž­dě dítě­te své­ho kole­gy a začí­ná pochy­bo­vat a způ­so­bu vyšet­řo­vá­ní celé udá­los­ti. Jakákoliv pochyb­nost se tres­tá a Leo i jeho žena musí bojo­vat o vlast­ní život.

Režisér Daniel Espinoza nato­čil drs­ný pří­běh s tem­nou atmo­sfé­rou a kva­lit­ním obsa­ze­ním hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Manželku Raisu hra­je Noomi Rapace, sadis­tic­ké­ho Vasila  Joel Kinnaman a šéfa míst­ní poli­cie gene­rá­la Nesterova ztvár­nil Gary Oldman. Spisovatel Tom Rob Smith do výbě­ru herec­ké­ho obsa­ze­ní neza­sa­ho­val a kon­sta­to­val, že se her­cům poda­ři­lo vystih­nout pova­ho­vé cha­rak­te­ris­ti­ky hlav­ních hrdi­nů,  že to odpo­ví­dá jeho před­sta­vám.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na 10Mpix.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Dítě číslo 44

  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31927 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72159 KB. | 13.04.2024 - 15:08:59