Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V Praze se natáčí film Thomase Vinterberga „Rodiny jako naše“

V Praze se natáčí film Thomase Vinterberga „Rodiny jako naše“

Photo: Trust Nordisk / Per Arnesen
Photo: Trust Nordisk / Per Arnesen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nová tele­viz­ní mini­sé­rie Rodiny jako naše od uzná­va­né­ho reži­sé­ra Thomase Vinterberga se po zahá­je­ní natá­če­ní v Dánsku a Švédsku na kon­ci loň­ské­ho roku zača­la v minu­lých dnech natá­čet v České repub­li­ce.

Natáčení fil­mu Rodiny jako naše pro­bí­há v sou­čas­né době v Praze na Starém Městě u ruš­né uli­ce Kaprova v cen­t­ru měs­ta poblíž sta­ni­ce met­ra Staroměstská. Začátkem příští­ho měsí­ce bude natá­če­ní pro­bí­hat v oko­lí Pařížské uli­ce neda­le­ko Staroměstského náměs­tí.

Dalšími loka­ce­mi v cen­t­ru Prahy, kte­ré fil­ma­ři vyu­ži­li, jsou Salvátorská a Kostečná uli­ce na Josefově a Václavské náměs­tí.

Vinterberg má za sebou nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší režii za svůj před­cho­zí film Další kolo roku 2020, kte­rý rov­něž zís­kal Oscara za nej­lep­ší mezi­ná­rod­ní hra­ný film. V roce 2021 reži­sér zahá­jil pre­pro­duk­ci fil­mu Rodiny jako naše, ale jeho prv­ní dra­ma­tic­ký seri­ál si dal na čas. Vinterberg napsal šes­ti­díl­ný seri­ál spo­leč­ně s Bo Hr. Hansenem.

Rodiny jako naše sle­du­je násled­ky kata­stro­fál­ní povod­ně v Dánsku, kdy jsou oby­va­te­lé celé země eva­ku­o­vá­ni a roz­ptý­le­ni po celé Evropě. Zatímco ti, kte­ří si to mohou dovo­lit, ces­tu­jí, kam chtě­jí, o osu­du ostat­ních roz­ho­du­je vlá­dou finan­co­va­ný pro­gram.

Dospívající Laura (Amaryllis April August, kte­rá zde debu­tu­je jako hereč­ka) si musí vybrat, zda odces­tu­je se svým otcem (Nikolaj Lie Kaas, Jezdci spra­ve­dl­nos­ti) do Francie, nebo se při­po­jí ke své mat­ce (Paprika Steen, Oslava), kte­rá je poslá­na do Rumunska.

Cast and crew of Families Like Ours. Photo: Trust Nordisk / Per Arnesen
Obsazení a štáb fil­mu Rodiny jako naše Photo: Trust Nordisk / Per Arnesen

Hvězdy fil­mu Another Round Thomas Bo Larsen, Albert Rudbeck Lindhardtl, Helene Reingaard Neumann a Magnus Millang se zno­vu set­ka­jí s reži­sé­rem Vinterbergem ve fil­mu Families Like Ours. V obsa­ze­ní se obje­ví také David Dencik (Není čas umí­rat), Esben Smed a Asta Kamma August.

Ačkoli Vinterberg do svých pro­jek­tů čas­to obsa­zu­je Madse Mikkelsena, zdá se, že dán­ský herec se na jeho nej­no­věj­ším seri­á­lu nepo­dí­lí. Mikkelsen nedáv­no v Praze natá­čel dán­ský epos Bastard, kte­rý vzni­kl loni na pod­zim.

Česká repub­li­ka se nezdá být pri­már­ním dějiš­těm seri­á­lu a Praha může suplo­vat jiné loka­ce. Rodiny jako my odstar­to­va­ly natá­če­ní v Dánsku a Švédsku loni v říj­nu a natá­čet se bude také v Rumunsku a Francii.

Rodiny jako my vzni­ka­jí v kopro­duk­ci spo­leč­nos­tí Zentropa Larse von Triera (zastou­pe­né pro­du­cen­ty Sisse Graum Jørgensenem a Kasperem Dissingem), Film i Väst a čes­ké Sirena Film za pod­po­ry Nordisk Film & TV Fond.

„Thomas Vinterberg a Bo Hr. Hansen při­nes­li šest vel­ko­le­pých, dra­ma­tic­kých a dojem­ných scé­ná­řů a my všich­ni se může­me těšit na to, že je na obra­zov­ce vykou­pí naše hvězd­né obsa­ze­ní,“ uved­li pro­du­cen­ti Graum Jørgensen a Dissing pro­střed­nic­tvím tis­ko­vé zprá­vy.

Premiéra fil­mu Rodiny jako naše je naplá­no­vá­na na rok 2024 v dán­ské tele­vi­zi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80681 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72327 KB. | 20.05.2024 - 21:06:53