Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Andělé a démoni

Andělé a démoni

Andele
Andele
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Církev, ač nechtě­ně, svým boj­ko­tu­jí­cím posto­jem vyvo­la­la maso­vou vlnu zájmu u kato­lic­ké­ho obe­cen­stva, jež mělo chuť nahléd­nout pod rouš­ku cit­li­vých udá­los­tí oko­lo nábo­žen­ských fak­tů, kte­ré pro­pa­gu­je Vatikán. Dan Brown si dovo­lil zpo­chyb­nit dlou­ho­le­tá fak­ta křes­ťan­ské­ho smě­ru. Církvi se nelí­bi­lo líče­ní vzta­hu mezi Ježíšem a Máří Magdalenou, s kte­rou měl mít pod­le Browna něko­lik uta­jo­va­ných dětí. To by bylo pro­ti celé­mu smýš­le­ní nábo­žen­ské­ho lidu, tudíž i pro­ti celé­mu křes­ťan­ství jako tako­vé­mu. Představenstvo se pro­ti fil­mu zved­lo a se zdvi­že­ný­mi paže­mi hulá­ka­li o neprav­di­vos­ti tvr­ze­ní a fik­tiv­ním nař­če­ním jejich nábo­žen­ství.

Režisér Ron Howard si mohl mnout ruce. Větší pro­pa­ga­ci Šifry, před uve­de­ním do kin, si ani nemohl přát. Masa lidí náh­le pro­je­vi­la zájem a mno­ha­mi­li­o­no­vé trž­by byly jas­nou výsled­nou sub­stan­cí. Církev se ze své chy­by pou­či­la a i když je Ron Howard trnem v oku celé­mu Vatikánu, již mu žád­nou dal­ší nechtě­nou reklam­ní kam­paň dělat nehod­la­jí a v pří­pa­dě Andělů a démo­nů zau­ja­li smíř­li­věj­ší sta­no­vis­ko. Dokonce ve vati­kán­ském lis­tu L’Osservatore Romano vyšly dva komen­tá­ře, kte­ré sto­jí přes­ně mezi klad­ným a zápor­ným cítě­ním celé věci .

Na jed­nu stra­nu vychva­lu­jí impo­zant­ní prá­ci s kame­rou a na dru­hou stra­nu ozna­ču­jí posel­ství fil­mu jako pomí­ji­vé. Celkově je prý film zce­la neškod­ný a nemů­že ublí­žit, ale neschva­lu­jí ho. Ovšem z mého pohle­du je nově zau­ja­tý postoj neza­chrá­ní a prvot­ní úto­ky, jenž mám ješ­tě v živé pamě­ti, se posta­ra­ly o obrov­skou rekla­mu, jež bude mít pří­z­ni­vý dopad i pro dru­hý díl. Zkrátka pích­lo se do vosí­ho hníz­da a haš­te­ře­ní kolem vše­ho bylo až dost na jeden malič­ký stát vně Itálie.

Howard to s cír­kev­ní­mi pohla­vá­ry neměl až tak jed­no­du­ché. Na žádost pro­půj­če­ní něko­li­ka kos­te­lů a míst k vět­ší auten­ti­ci­tě cel­ko­vé­ho dojmu nara­zil na rych­lou vlnu nevo­le, s čímž se dalo počí­tat. Ukradněte něko­mu chle­ba a násled­ně ho požá­dej­te, ať vám půj­čí más­lo, mys­lím si, že se na vás vykaš­le stej­ně jako vati­kán­ský spo­lek bílo­há­bit­ní­ků. Tom Hanks, coby Robert Langdon, bude čelit dal­ší­mu sple­ti­té­mu obra­zu, ve kte­rém bude muset nalézt co nej­rych­le­ji tu nej­snad­něj­ší ces­tu. V otáz­ce je záchra­na kar­di­ná­lů, jimž hro­zí smr­tel­né nebez­pe­čí, a záro­veň musí spo­jit síly s Ilumináty k nale­ze­ní tika­jí­cí nálo­že.

Takže půjde o kla­sic­ký závod s časem s něko­li­ka nástra­ha­mi a dějo­vý­mi zvra­ty, jako tomu bylo v díle pře­de­šlém. Z vlast­ní­ho hle­dis­ka ten­to film nebe­ru jako úpl­ně pove­de­ný. Styl a spous­ta aspek­tů je téměř oko­pí­ro­vá­no ze Šifry, jako by Danu Brownovi dochá­ze­li nápa­dy a jeho ori­gi­nál­ní vní­má­ní se sna­hou odli­šit se, byla ta tam. Měl bych i výtku k Robertu Langdonovi, kte­rý prak­tic­ky celý film pro­běhá. To by neby­lo až tak zvlášt­ní, když vez­me­me v potaz čas, jenž má neu­stá­le v patách. Ale co zvlášt­ní je, a tro­chu mne zará­že­lo, proč neu­stá­le pro­ná­ší své dlou­hé mono­lo­gy k objas­ně­ní celé situ­a­ce, když má tak na spěch.

Několikaminutové řeč­ně­ní a násled­ný běh, kte­rý měl pro­stoj dohnat, se mi zdál veli­ce směš­ný, a kdy­by neby­lo Ayelet Zurer (výmě­na za Audrey Tatou), kte­rá ho tu a tam popo­že­ne, řeč­nil by dodnes. Takže pokud bude­te ten­to film brát s nad­hle­dem a nebu­de vám vadit 140-ti minu­to­vé pobí­há­ní Vatikánem, poně­vadž s fil­mem se za hra­ni­ce toho­to posvát­né­ho mís­ta téměř nedo­sta­ne­me, může­te si odnést doce­la sluš­ný záži­tek z oby­čej­ně vzhlí­že­jí­cí kri­mi­nál­ky s hvězd­ným obsa­ze­ním.

Není to špat­ně nato­če­ný film, ale není zase mno­ho, co k tomu říci pozi­tiv­ní­ho. Možná pří­tom­nost předra­že­né­ho Toma Hankse je jedi­ným tahá­kem, kte­rý roz­ho­du­je jest­li se na film podí­vat nebo ne.


Photo © Columbia Pictures


Podívejte se na hodnocení Andělé a démoni na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […] Posted in Filmové recenze
  • Hra27. února 2022 Hra Hra je americký thriller z roku 1997, který natočil režisér David Fincher s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlavních rolích a který produkovaly společnosti Propaganda Films a […] Posted in Speciály
  • Hra7. června 2004 Hra Vynikající psychologický thriller balancující na hranici reality a hodně sofistikované hry typu LARP (Live Action Role Playing). Milionář Nicholas Van Orton (Michael Douglas) dospěl […] Posted in Filmové recenze
  • 21 Jump Street14. dubna 2024 21 Jump Street Jenko a Schmidt právě vyšli z akademie. Jejich práce u policie zahrnuje daleko méně adrenalinu a honiček, než podle zkreslené představy čekali. Jednoho dne však náhodu narazí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Podfukáři: Tajemné pozvání, FBI pronásledování a kouzelnické triky19. března 2024 Podfukáři: Tajemné pozvání, FBI pronásledování a kouzelnické triky Čtyři kouzelníky svede na jedno místo tajemná pozvánka, kde čtveřice odhalí plány k tomu největšímu kouzelnickému triku, co kdy kterýkoliv z nich viděl. O rok později se pak tahle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Duna: Část druhá27. února 2024 Duna: Část druhá Paul Atreides (Timothée Chalamet) se spojí s Chani (Zendaya) a Fremeny a vydává se na válečnou stezku pomsty proti spiklencům, kteří zničili jeho rodinu. Čelí volbě mezi svou životní […] Posted in Filmové recenze
  • Gangster Squad – Lovci mafie27. ledna 2024 Gangster Squad – Lovci mafie Píše se rok 1949, čtyři roky po válce je zločin v Los Angeles na drastickém vzestupu. Celé město se snaží ovládnout bývalý boxer Micky Cohen a jeho gang. Většina policistů se s touto […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sully: Zázrak na řece Hudson15. ledna 2024 Sully: Zázrak na řece Hudson Pamatujete na rok 2009, kdy v New Yorku na řece Hudson nouzově přistálo letadlo s poškozenými motory? Nikomu ze 155 cestujících se tehdy nic nestalo a to jen díky duchapřítomnosti a […] Posted in Filmové recenze
  • Forrest Gump: Za scénou kultovního filmu z roku 19949. ledna 2024 Forrest Gump: Za scénou kultovního filmu z roku 1994 Film z roku 1994, Forrest Gump, je jedním z těch nezapomenutelných klenotů kinematografie. Režírovaný Robertem Zemeckisem a s Tomem Hanksem v hlavní roli, tento film si získal srdce diváků […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11207 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72232 KB. | 25.04.2024 - 06:46:44