Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Safe [35%]

Safe [35%]

rp safe ver3.jpg
rp safe ver3.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Safe
http://www.csfd.cz/film/280007-safe/
http://www.imdb.com/title/tt1656190/

Akční / Krimi / Thriller | USA, 2012, 94 min


Režie: Boaz Yakin
Scénář: Boaz Yakin
Hudba: Mark Mothersbaugh
Hrají: Jason Statham, Chris Sarandon, James Hong, Robert John Burke, Anson Mount, Reggie Lee, Danny Hoch, Igor Jijikine, Jennifer Butler, Jay Giannone, Brian Anthony Wilson, James Colby

Jason Statham si za svo­jí kari­é­ru vybu­do­val pověst jed­né z mála posled­ních akč­ních hvězd ze sta­ré ško­ly. Tedy suché hláš­ky, pořád­ná sva­lo­vá hmo­ta a zástu­py napr­del posa­ze­ných zlo­du­chů, kte­ří se mod­lí aby si jeho hrdi­na nepři­šel dát nášup. V posled­ní době ovšem jeho kari­é­ra hapru­je, zejmé­na díky neu­mě­te­lům na reži­sér­ské, pří­pad­ně sce­náris­tic­ké ses­li. Snesitelná akč­ní béč­ka tak stří­dá s těmi poně­kud méně kva­lit­ní­mi. Než se Stathama dočká­me na pod­zim v seque­lu vánoč­ní nadíl­ky pro fanouš­ky tes­toste­ro­no­vé akce Expendables,  Statham to zku­sí s Asií stři­h­lým akč­ním výpla­chem. Je o co stát?  

Luke Wright je býva­lý poli­cis­ta, spe­ci­a­lis­ta na nej­ob­tíž­něj­ší pří­pa­dy. Neptá se, neko­men­tu­je a jen s napros­tou přes­nos­tí plní svo­ji prá­ci. Zkorumpovaní poli­cis­té jej však před lety zra­di­li a tak se živí jako zápas­ník. Když jeden zápas, kte­rý měl pro­hrát, skon­čí pro jeho nepří­te­le lůž­kem na inten­ziv­ní péči, páno­vé, kte­ří na tom­to pod­ni­ku tra­ti­li vel­kou sumu peněz mu při­po­me­nou, kdo je tu pánem. Luke, po kte­rém teď před nimi na útě­ku, potká­vá mla­dou dív­ku Mei, kte­rá je stře­dem zájmu  všech sku­pin ovlá­da­jí­cích orga­ni­zo­va­ný zlo­čin ve měs­tě. Ruské mafie, tri­ád a prá­vě zko­rum­po­va­ných poli­cis­tů. Díky své geni­ál­ní mate­ma­tic­ké pamě­ti totiž ucho­vá­vá v hla­vě spe­ci­ál­ní kom­bi­na­ci čísel, kte­rá ode­mknout zabez­pe­če­ný sejf plný 30 mili­o­nů dola­rů.  Ten kód ovšem zná jen ona a tak se stá­vá nej­cen­něj­ší komo­di­tou v New Yorku. Luke nejen, že ji zachrá­ní ze spá­rů boju­jí­cích stran, s její pomo­cí má v plá­nu odve­tu za vraž­du svo­jí man­žel­ky, kte­rou spácha­li nespo­ko­je­ní sáz­ka­ři s rus­kým půvo­dem.   
Abych odpo­vě­děl jed­no­du­še a na rovi­nu na svo­jí otáz­ku z úvo­du, tak není o co stát. To už vím ale nej­spí­še došlo už jen z výše načrt­nu­té synop­se sním­ku. Narovinu, jsem Stathamovým fanouš­kem a baví mě sle­do­vat jak mlá­tí lidi. Jenže stej­ně jako mi tenhle záži­tek zne­pří­jem­ňo­val Oliver Megaton u zmí­ně­né­ho Kurýra 3, podob­ně je na tom Boaz Yakin. Drtivou vět­ši­nu akce totiž zabí­jí nepří­jem­ným stři­hem nebo rádo­by sty­lo­vou kame­rou. Nejde o to že by sám Statham nebyl cool. Stále a pořád je to fra­jer kte­rý jed­nou přes­ně míře­nou ranou vyvo­lá masiv­ní emi­gra­ci zubů, nicmé­ně snad kro­mě jed­né scé­ny to pros­tě nemá náboj a díky neu­mě­tel­ské­mu stři­hu vás to pros­tě neba­ví, ať už je cho­re­o­gra­fie jaká chce.       

A to je cel­kem ško­da, neboť ačko­liv hra­je ve svých fil­me v pod­sta­tě už dlou­há léta tu samou posta­vu, zatím se jed­no­du­še neza­je­dl. A ať už je záplet­ka sebe­bl­běj­ší, on doká­že bavit. Bohužel tohle ale není ten pří­pad. Na sním­ku je totiž blbé úpl­ně všech­no. Od celé­ho pří­bě­hu, přes mizer­né obsa­ze­ní bez špet­ky uvě­ři­tel­nos­ti až po sna­hu být sty­lo­vý i na úkor kou­ka­tel­nos­ti. Ať už tak chce­te fan­dit sním­ku nebo ne, je zde dost vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že dru­hou polo­vi­nu strá­ví­te s per­ma­nent­ně pozved­nu­tým obo­čím a výra­zem What the fuck?   
Safe je jed­no­znač­ně pro­var na všech fron­tách. Statham potře­bo­val nej­spí­še vypl­nit kalen­dář před dru­hý­mi Expendables, pro­to se uspal, bez oba­lu, napros­té volo­vi­ně bez špet­ky vku­su. Sem tam se zde mih­ne něja­ká pově­do­má tvář, nicmé­ně vět­ši­nu času se bude­te divit co se to na plát­ně vlast­ně děje, pří­pad­ně se s úsmě­vem divit rádo­by ultradrs­ným pro­je­vům bos­sů v poza­dí. Jason je fajn ale to je bohu­žel tak všech­no. Zbytek je prů­měr­ně nato­če­ná, pod­prů­měr­ná lát­ka, kte­rá by ori­gi­na­li­tu hle­da­la jen oprav­du těž­ko. A otrav­ný soun­d­track, kte­rý v někte­rých momen­tech zní jako by se skla­da­tel na svo­ji prá­ci vybod­nul a úna­vou padl hla­vou na klá­ve­sy, není roz­hod­ně ono pozi­ti­vum. 
Novou statha­mov­ku bych tak dopo­ru­čil maxi­mál­ně na vlast­ní nebez­pe­čí. Název je více než zavá­dě­jí­cí, neboť pro soud­né­ho člo­vě­ka to oprav­du Safe není. Nuda je spo­leč­ný jme­no­va­tel pro všech­ny aspek­ty fil­mu kro­mě samot­né­ho hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le, kte­rý v kon­tras­tu s tím vším půso­bí stej­ně cool jako kdy jin­dy. V jeho vlast­ním zájmu ovšem dou­fám, že příš­tě dosta­ne lep­ší nabíd­ku, neboť ješ­tě pár tako­vých­to sním­ků a jeho macho pro­jev neza­chrá­ní ani důchod­cov­ská sle­zi­na pod tak­tov­kou Stalloneho.    

Tak tohle ne. Statham jako­by se jedi­ný sna­žil. Bohužel kro­mě něj a jeho pro­je­vu mám pro­blém hle­dat pozi­ti­va na tom­to sním­ku. Nudné zpra­co­vá­ní, mís­ty hod­ně špat­ná kame­ra, břeč­ko­vi­tý pří­běh, pří­šer­né obsa­ze­ní a až iri­tu­jí­cí soun­d­track. Je ško­da, že herec tako­vé­ho cha­risma­tu a sva­lo­vé­ho zákla­du, musí svo­ji obži­vu hle­dat v tak mizer­ných vodách. Už aby tu byli dru­zí Expendables. Howgh.

Hodnocení: 35%

PS. Ty rádo­by rus­ké pří­zvu­ky byly děs a hrůza.

Koktejl :
35 % Statham


Podívejte se na hodnocení Safe na Kinoboxu.

35 % Břečka
15 % Otrava
15 % Recyklace

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,84025 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71672 KB. | 13.07.2024 - 14:12:24