Kritiky.cz > Články > Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010

Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Praha, 7. úno­ra 2011 – V roce 2011 mělo pre­mi­é­ru v čes­kých kinech cel­kem 21 doku­men­tár­ních fil­mů, což je o 5 více než v roce 2010. „Je to samo­zřej­mě vel­mi pozi­tiv­ní trend, kte­rý pokra­ču­je z minu­lých let. Na dru­hé stra­ně ale kle­sl cel­ko­vý počet divá­ků, kte­ří na doku­men­ty do kin vyra­zi­li,“ říká Hana Rezková z Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu, kte­rý sys­te­ma­tic­ky mapu­je doku­men­tár­ní scé­nu ve střed­ní a východ­ní Evropě a věnu­je se pod­po­ře fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů z této oblas­ti. Všechny star­ší i nové doku­men­ty vidě­lo loni téměř 100.000 divá­ků, což je o cca 60.000 méně než v roce 2010. „Loni čes­ká kina nemě­la tako­vý popu­lár­ní doku­men­tár­ní titul jako Katka reži­sér­ky Heleny Třeštíkové, kte­rý v roce 2010 měl sám na kon­tě 117.000 divá­ků,“ dopl­ňu­je Hana Rezková. Oproti roku 2009 ale v roce 2011 počet návštěv­ní­ků výraz­ně naros­tl. Nejnavštěvovanějším doku­men­tem roku se stal film Nickyho rodi­na s téměř 50.000 divá­ky, dále Generace Singles (přes 7.000), Vše pro dob­ro svě­ta a Nošovic (cca 5.000) nebo i již zmí­ně­ná Katka (5.000). Nejlepším doku­men­tem roku 2011 ze všech pre­mi­é­ro­vě uve­de­ných byl na MFDF Ji.hlava i v Cenách čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky vyhlá­šen sní­mek Martina Marečka Pod slun­cem tma, kte­rý v Jihlavě zís­kal také cenu Silver Eye udě­le­nou mezi­ná­rod­ní poro­tou (Luciano Barisone – fes­ti­val Vision du reel, CH; Claudia Bucher – ARTE, FR; Diana Holtzberg – Film Transit International, USA).

Dokumenty na zahra­nič­ních fes­ti­va­lech – vel­ká účast i úspě­chy

I v roce 2011 pokra­čo­val pozi­tiv­ní trend, kdy domá­cí doku­men­ty jsou uvá­dě­ny na řadě zahra­nič­ních fes­ti­va­lů – k „nej­pil­něj­ším“ pat­ří sním­ky Katka, Český mír, Nesvatbov a Vše pro dob­ro svě­ta a Nošovic. K vel­mi oce­ňo­va­ným pat­ří také film Jáma reži­sé­ra Jiřího Stejskala, kte­rý sice nebyl uve­den na toli­ka pře­hlíd­kách jako výše uve­de­ná jmé­na, zato ale kaž­dá fes­ti­va­lo­vá účast byla pro­vá­ze­na udě­le­ním ceny – v Polsku, Portugalsku, Estonsku, Lotyšsku či Slovensku. Katka si odnes­la zvlášt­ní uzná­ní napří­klad z fes­ti­va­lů ve Velké Británii, Německu či Makedonii, Nesvatbov z Německa, Chorvatska či Slovenska.

Podpora Státního fon­du České repub­li­ky pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie - pokles

Podpora ze stra­ny Státního fon­du ČR pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie v roce 2011 opro­ti před­chá­ze­jí­cí­mu roku kles­la – z 33 na 23 mili­ó­nů Kč, což před­sta­vu­je 18% cel­ko­vých poskyt­nu­tých pro­střed­ků. Úspěšnost žádos­tí u doku­men­tů čini­la 60%. Nejvíce fond pod­po­řil výro­bu dlou­ho­me­tráž­ních doku­men­tů. „Procentuální pokles pod­po­ry doku­men­tár­ních fil­mů ovliv­ni­la řada fak­to­rů - mimo jiné sku­teč­nost, že v loň­ském roce se Rada fon­du inten­ziv­ně­ji zamě­ři­la na pod­po­ru digi­ta­li­za­ce kin. Pokles pod­po­ry výro­by doku­men­tár­ních fil­mů ale urči­tě nebyl Radou fon­du jak­ko­liv záměr­ně zamýš­len. Naopak, v posled­ních letech sílí v pro­ce­su její­ho roz­ho­do­vá­ní pozi­ce insti­tu­cí neod­mys­li­tel­ně

spja­tých s doku­men­tár­ním fil­mem,“ vysvět­lu­je Tereza Czesany Dvořáková (mís­to­před­sed­ky­ně rady). „Bojím se však, že situ­a­ce v roce 2012 bude pro celý čes­ký fil­mo­vý prů­my­sl (včet­ně regi­o­nál­ních akti­vit) kruš­něj­ší, pro­to­že, jak zná­mo, zdro­je Fondu budou o 150 mili­ó­nů niž­ší než v před­chá­ze­jí­cích letech,“ uza­ví­rá.

Dokumentární fil­my a Česká tele­vi­ze v roce 2011 – pokles pod­po­ry

Při uvá­dě­ní doku­men­tár­ních fil­mů v České tele­vi­zi pře­tr­vá­vá trend minu­lých let – nej­vyš­ší sle­do­va­nos­ti dosa­hu­je cyk­lus 13. kom­na­ta (až 1.200.000 divá­ků u dílu s Marthou Elefteriadu) nebo pořa­dy věno­va­né kon­krét­ním osob­nos­tem – napří­klad nej­sle­do­va­něj­ším doku­men­tem na ČT 1 byl pořad Komici na jed­nič­ku s Felixem Holzmannem, na ČT 2 pak Úsměvy čes­ké­ho fil­mu s Vladimírem Menšíkem (484.000 divá­ků).

Česká tele­vi­ze zůstá­vá klí­čo­vým pro­du­cen­tem i kopro­du­cen­tem doku­men­tár­ních fil­mů. Z dostup­ných čísel vyplý­vá, že v roce 2011 její cel­ko­vý vklad na tzv. nehra­nou tvor­bu dokon­ce mír­ně naros­tl. Přesnější pohled ale uka­zu­je, že stou­pl pře­de­vším objem peněz urče­ných na vlast­ní výro­bu, čímž se také v mezi­roč­ním srov­ná­ní zvý­šil počet vyro­be­ných doku­men­tár­ních pořa­dů a doku­men­tů ze 786 na 950. Obecně však kles­ly vkla­dy ČT do kopro­duk­cí s nezá­vis­lý­mi pro­du­cen­ty a toto ome­ze­ní se nej­ví­ce dotklo pře­de­vším celo­ve­čer­ních doku­men­tár­ních fil­mů. Dokumenty, kte­ré se mohou dostat na plát­na kin či na zahra­nič­ní fil­mo­vé fes­ti­va­ly, tak měly v uply­nu­lém roce ze stra­ny ČT výraz­ně niž­ší pod­po­ru než v roce 2010 (z 2 488 000 Kč exter­ních nákla­dů v r. 2010 na 670 000 Kč v r. 2011; a z 2 685 000 Kč inter­ních nákla­dů v r 2010 na 900 000 Kč v r. 2011). Otázkou je, jest­li se spo­lu s novým gene­rál­ním ředi­te­lem a novým sys­té­mem posu­zo­vá­ní a zadá­va­ní zaká­zek a kopro­duk­cí, změ­ní také pre­fe­ren­ce, do jaké­ho typu pořa­dů či fil­mů bude ČT v násle­du­jí­cích letech inves­to­vat.

Filmové ceny a doku­men­tár­ní fil­my – tech­nic­ké kate­go­rie

„V minu­los­ti se poda­ři­ly dvě zásad­ní věci. Dokument obhá­jil vlast­ní kate­go­rii v rám­ci Českých lvů, letos podru­hé byly také udí­le­ny Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky, kte­ré doku­men­ty také reflek­tu­jí,“ říká Hana Rezková. „Naší dal­ší sna­hou je, aby i doku­men­ty moh­ly být nomi­no­vá­ny a hod­no­ce­ny v tech­nic­kých kate­go­ri­ích – napří­klad kame­ra, střih, zvuk, hud­ba. Zatím zde mohou zís­kat ceny pou­ze hra­né sním­ky,“ dopl­ňu­je. Tento pří­stup není ve svě­tě výji­meč­ný – napří­klad fil­mo­vé ceny v Polsku, Slovensku, Rakousku, Německu, Francii, Španělsku, Velké Británii či USA jsou v tech­nic­kých kate­go­ri­ích ote­vře­ny i pro doku­men­ty, jedi­nou pod­mín­kou je vět­ši­nou uve­de­ní do kino­dis­tri­buce. Opačné ome­ze­ní pla­tí v Rumunsku, Švýcarsku, Maďarsku či v cenách European Film Academy. „Kamera, střih či hud­ba jsou stej­ně jako u hra­ných, i u doku­men­tár­ních fil­mů pod­stat­né slož­ky podí­le­jí­cí se na podo­bě a vyzně­ní sním­ku. Navíc doku­men­tár­ní kame­ra­ma­ni, stři­ha­či a dal­ší pro­fe­se mohou prá­vě spe­ci­fic­kou pova­hou své prá­ce tyto kate­go­rie vel­mi obo­ha­tit a zaslou­ži­li by si být zahr­nu­ti do fil­mo­vých cen,“ uza­ví­rá Hana Rezková.

East Doc Platform – nej­vět­ší setká­ní pro­fe­si­o­ná­lů v oblas­ti doku­men­tu ve střed­ní a východ­ní Evropě

Kromě výše uve­de­né­ho mapo­vá­ní sta­vu doku­men­tu u nás Institut doku­men­tár­ní­ho fil­mu letos v břez­nu 2012 v Praze před­sta­ví prv­ní roč­ník East Doc Platform - zastřešu­jí­cí akti­vi­tu pod­po­ru­jí­cí výcho­do­ev­rop­ský doku­ment ve všech fázích vývo­je. East Doc Platform zpro­střed­ku­je setká­ní více než 120 výcho­do­ev­rop­ských reži­sé­rů a pro­du­cen­tů, kte­ří hle­da­jí dra­ma­tur­gic­kou, finanč­ní a dis­tri­buč­ní pod­po­ru s více než 70 klí­čo­vý­mi svě­to­vý­mi zástup­ci fes­ti­va­lů, tele­viz­ní­mi pro­du­cen­ty, nákup­čí­mi,

dis­tri­bu­to­ry, zástup­ci sales nebo fon­dů. Součástí pro­gra­mu dále budou mas­ter clas­ses význam­ných svě­to­vých reži­sé­rů, pří­pa­do­vé stu­die, semi­ná­ře a před­náš­ky pro veřej­nost.

Více infor­ma­cí o Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu: www.dokweb.net

Dokumentární fil­my v roce 2011 v čís­lech:

• počet pre­mi­ér: 21 sním­ků (o 5 více než v roce 2010)

• cel­ko­vá návštěv­nost doku­men­tů: téměř 100.000 divá­ků (rok 2010: 160.000)

• nej­na­vště­vo­va­něj­ší sní­mek: Nickyho rodi­na (téměř 50.000 divá­ků)

• pod­po­ra Státního fon­du České repub­li­ky pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie: 23 mili­ó­nů Kč - 18% cel­ko­vých poskyt­nu­tých pro­střed­ků

• vklad České tele­vi­ze do kopro­duk­cí celo­ve­čer­ních doku­men­tů: 670 000 Kč exter­ních nákla­dů (2 488 000 Kč v r. 2010), 900 000 Kč inter­ních nákla­dů (2 685 000 Kč v roce 2010)

• nej­sle­do­va­něj­ší doku­ment na ČT 1: Komici na jed­nič­ku – Felix Holzmann: 1.223.000 divá­ků

• nej­sle­do­va­něj­ší doku­ment na ČT 2: Úsměvy Vladimíra Menšíka: 484.000 divá­ků

Více infor­ma­cí, foto­gra­fie apod.:

Jiří Sedlák, ArtsMarketing.CZ

tel.: +420 604 868 914, e-mail: jiri.sedlak@artsmarketing.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64873 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71492 KB. | 23.06.2024 - 10:30:45