Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw 3

Saw 3

Saw 3
Saw 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doktorka Lynn Denlon (Bahar Soomekh) nemá poně­tí, že je dal­ší na řadě. Jednou po noč­ní služ­bě v nemoc­ni­ci ji Skládačkova učeb­ni­ce Amanda (Shawnee Smith) une­se a odve­de do opuš­tě­né­ho skla­diš­tě. Lynn musí Skládačku udr­žet naži­vu, dokud se muži jmé­nem Jeff (Angus MacFadyen) nepo­da­ří dokon­čit jeho hru...

Sám spo­lu­tvůr­ce série Saw Leigh Whannell pova­žu­je Saw 3 za film, kte­rý měl celou sérii ukon­čit. Saw 3 byl též posled­ním fil­mem série, kte­rý Whannell napsal, při­čemž za pří­bě­hem kro­mě něj stal i James Wan, reži­sér původ­ní­ho fil­mu. Už dvoj­ka ovšem uká­za­la, že kouz­lo prv­ní­ho fil­mu bylo tak tro­chu pryč, což ostat­ně dal­ší díly potvr­zo­va­li opa­ko­va­ně. Uvědomili si to nej­spí­še nejen Wan s Whannellem, ale i reži­sér dru­hé­ho fil­mu Darren Lynn Bousman a zmí­ně­ná tro­ji­ce tak odmít­la nabíd­ku, aby se stal tře­tí díl sku­teč­nos­ti. Na tře­tí díl ovšem pře­ci jen došlo. Ovšem kvů­li tra­gic­kým důvo­dům. Pár týd­nů po vydá­ní Saw 2 totiž z důvo­du nemo­ci zemřel pro­du­cent Gregg Hoffman. Po tom­to zjiš­tě­ní se tro­ji­ce spo­leč­ně roz­hod­la, že Saw 3 vytvo­ří jako věno­vá­ní Hoffmanovi. Hoffmanova neče­ka­ná smrt tak způ­so­bi­la, že Saw 3 vzni­kl spo­leč­ně se tře­mi nej­dů­le­ži­těj­ší­mi osob­nost­mi série. S Wanem a Whannellem, kte­ří sérii na samot­ném star­tu vytvo­ři­li a Bousmanem, kte­rý už se Saw 2 nasta­vil směr, kte­rým se pokra­čo­vá­ní Saw v násle­du­jí­cích letech vyda­jí.

V samot­ném zárod­ku chtěl Whannell, aby byl Saw 3 mno­hem více emo­tiv­ním fil­mem, při­čemž prim pro něj hrál vztah Johna Kramera a jeho učeb­ni­ce Amandy Youngové, kte­rý měl fun­go­vat na prin­ci­pu vzta­hu otce a dce­ry. Emotivní je záplet­ka i v rám­ci pro­ta­go­nis­ty Saw 3 jmé­nem Jeff. Ten se v rám­ci záplet­ky Saw 3 musí vyrov­nat se smr­tí své­ho syna to díky kon­fron­ta­ci se svěd­kem smr­ti jeho syna, soud­cem, kte­rý odsou­dil syno­va vra­ha a ve finá­le též se samot­ným vra­hem. Právě Jeffova posed­lost pomstou je tím pra­vým důvo­dem, proč se Jeff stá­vá ter­čem Skládačkového vra­ha. A pokus o emo­ce se Saw 3 více­mé­ně sluš­ně daří.

Rozpočet opro­ti před­cho­zí­mu dílu opět naros­tl. První Saw stá­lo tvůr­ce 1 mili­on a 200 tisíc dola­rů, dvoj­ka tvůr­ce vyšla na 4 mili­o­ny dola­rů, troj­ka poté rov­nou na deset mili­o­nů. Vrátil se Bousman, což zna­me­ná, že i Saw 3 má vel­mi sluš­ný vizu­ál. Roztřesené pohy­by kame­rou, nepří­jem­ná sna­ha o zachy­ce­ní detai­lů nejen obli­čejů, ale i čin­nos­tí jed­not­li­vých pas­tí a oči­vid­ná jis­tá vizu­ál­ní vize. Na díly ze série Saw, kte­ré reží­ro­val Bousman se (v jis­té míře) kou­ka­lo pěk­ně a Bousmanovi se ona sna­ha o solid­ní vizu­ál­ní este­ti­ku roz­hod­ně ubrat nedá.

Háček je poté pocho­pi­tel­ně jas­ný. Saw 3 stej­ně jako Saw 2 postrá­dá ten WOW moment, kte­rý při­ne­sl prv­ní díl. Přesto má Saw 3 blí­že k prv­ní­mu dílu. Postav už totiž není tolik jako v dru­hém fil­mu. Díky tomu se nové posta­vy daří sluš­ně vykres­lit, sta­ré posta­vy se dočká­va­jí vět­ší pro­pra­co­va­nos­ti a v tomhle ohle­du se Whannellova sna­ha o emo­ci­o­nál­ní zále­ži­tost tedy daří.

Pomáhá tomu i fakt, že je Skládačkový vrah v Saw 3 na dně svých fyzic­kých sil. Rakovina ho dosta­la na dno, přes­to John Kramer nadá­le nepře­stá­vá orga­ni­zo­vat své rafi­no­va­né pas­ti ani na smr­tel­né poste­li. Tobin Bell je nadá­le v této roli skvě­lý, Shawnee Smith dostá­vá mož­nost před­vést tak tro­chu jinou strán­ku Amandy a je nadá­le zají­ma­vé sle­do­vat Kramerovu filo­zo­fii. Ta se ovšem opět může v rám­ci sle­do­vá­ní fil­mu zdát tak tro­chu povrch­ní a sku­teč­ně se dá argu­men­to­vat nad tím, zda je to sku­teč­ně tvůr­čí úmy­sl, nebo si jen tvůr­ci neu­vě­do­mi­li, že má Kramerova filo­zo­fie tak tro­chu své mou­chy a nedá­vá v jis­tých ohle­dech smy­sl. Zamrzí to i v rám­ci toho, že dle Bousmana ze scé­ná­ře zmi­ze­la část, kdy si umí­ra­jí­cí John zkla­ma­ný uvě­do­mu­je, že po své smr­ti nebu­de brán jako někdo, kdo lidi změ­nil, ale pou­ze jako vrah. V závě­ru měl Kramer před svou smr­tí pro­je­vit výčit­ky a dost mož­ná i tím­to způ­so­bem mohl Saw 3 sku­teč­ně fun­go­vat jako sluš­ný závěr série. Bohužel se od toho­to nápa­du opus­ti­lo a série Saw pokra­čo­va­la. Přesto by ovšem tenhle vyškrt­nu­tý moment dal posta­vě Kramera urči­tě ješ­tě něco navíc.

Stejně tak mož­ná tak tro­chu zamr­zí vyvr­cho­le­ní lin­ky s Jeffem. Jeffův dějo­vý arch je totiž zají­ma­vý a v rám­ci mož­nos­tí se dá sle­do­vat, že má prů­běh jeho hry ty správ­né účin­ky. Závěr ovšem tak tro­chu zka­zí dojem ze vše­ho, co se v před­cho­zích minu­tách ode­hrá­lo a smys­lu­pl­nost Kramerových her též tak tro­chu sha­zu­je. V jis­tých ohle­dech je aspoň cítit, že se Saw 3 sna­ží o něco tak tro­chu jiné­ho. Jinak se ovšem bohu­žel jede až v pří­liš zaje­tých vodách, což se v dal­ších dílech pro­je­ví ješ­tě o pozná­ní hůře.

V rám­ci řemes­la jinak vše zůsta­lo na správ­ném mís­tě. Vrátil se kame­ra­man David A. Armstrong, stři­hač Kevin Greutert, archi­tekt David Hackl i skla­da­tel Charlie Clouser. Vizuální strán­ka Saw 3 nadá­le sto­jí za to, střih Greuterta se v rám­ci série drží zaje­té sáz­ky na jis­to­tu, Hackl doká­že vytvo­řit dal­ší zají­ma­vé i správ­ně nepří­jem­né pas­ti (skři­pec!) a pře­de­vším je zpát­ky Clouser. Kromě kla­sic­ké Zepp Theme dojde i na něko­lik nových pove­de­ných hudeb­ních moti­vů (Baptism, Pig Juicer) a soun­d­track je nejen správ­ně mra­zi­vý, ale i se sám o sobě dob­ře poslou­chá.

Saw 3 je do dneš­ní­ho dne po jed­nič­ce nej­lep­ší díl série. Funguje jako zakon­če­ní jed­né éry Saw, kdy sice závěr tak tro­chu z mno­ha důvo­dů zka­zí výsled­ný dojem, přes­to je ovšem důle­ži­té říct, že se Saw 3 sna­ha o emo­ci­o­nál­něj­ší a komor­něj­ší lin­ku do jis­té míry daří. Nadále šlo o sluš­né řemes­lo, kte­ré jen mělo pro­blém, že se k jed­nič­ce při­blí­žit nedo­ká­za­lo a to i přes­to, že má troj­ka k jed­nič­ce blí­že než dvoj­ka. Bousman sice není Wan, přes­to doká­zal Saw 3 dodat sluš­nou vizu­ál­ní strán­ku. Jen ško­da, že se Saw 3 mož­ná až pří­liš sna­ží o vysvět­le­ní někte­rých otá­zek z minu­lých dílů, při­tom zapo­mí­ná na aktu­ál­ní dění ve tře­tím díle a že došlo na vystři­že­ní poten­ci­o­nál­ně zají­ma­vých linek. Přesto ovšem sluš­ný násle­dov­ník, kte­rý mohl sérii do jis­té míry sku­teč­ně sluš­ně uzavřít. Jenže to se pocho­pi­tel­ně nesta­lo......

Trailer: 

Verdikt: 3 z 5


Photo © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Saw 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44024 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72331 KB. | 14.07.2024 - 13:23:06