Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR

Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR

OlgaNahl
OlgaNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prügelknabe to nemá v živo­tě leh­ké a když se v téhle roli člo­věk doslo­va zabyd­lí, tak se z ní těž­ko dosta­ne. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otlou­ká­nek při­pa­dá a jedi­ným mís­tem, kde doká­že vydr­žet, je cha­ta, kam nikdo necho­dí. Samota může být pří­jem­ná, ale nemu­sí být dob­ré řeše­ní. Olga do samo­ty utí­ká a čeká, že se něco změ­ní. Co se jí děje v hla­vě, to nemá nikdo ani potu­chy a neví to ani ona sama. Prázdnota dává myš­len­kám pro­stor bez regu­la­ce. A když se Olga roz­hod­ně k radi­kál­ní změ­ně, pak je to ces­ta s trva­lou koneč­nou sta­ni­cí. Stane se posled­ní popra­ve­nou ženou v Československu.

Olga01Námět k fil­mu napsal Roman Cílek a na scé­ná­ři pra­co­va­la dvo­ji­ce Petr Kazda a Tomáš Weinreb. Příběh Olgy Hepnarové se ode­hrá­vá na kon­ci šede­sá­tých a začát­kem sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Do její­ho živo­ta neza­sa­hu­je teh­dej­ší atmo­sfé­ra ve spo­leč­nos­ti a poli­tic­ké změ­ny. Její pro­blémy jsou osob­ní a sou­vi­sí s jejím vzta­hem k lidem kolem ní. Psychické pro­blémy, kte­ré má, nedo­ká­že nikdo v jejím oko­lí dob­ře odhad­nout ani řešit. Dospívání bývá sice obdo­bí vzdo­ru vůči dospě­lé gene­ra­ci, ale Olga měla pro­blé­mů více. Patřila mezi ně i nevy­hra­ně­ná sexu­ál­ní ori­en­ta­ce a obtíž­né při­je­tí sama sebe. Ve dva­a­dva­ce­ti letech se Olga roz­hod­la k činu, kte­rý šoko­val veřej­nos­ti i léka­ře. Tomáš Weinreb se s pří­bě­hem Olgy setkal při natá­če­ní stu­dent­ské­ho fil­mu Všechno je sračka(2009), kte­rý doku­men­tu­je oso­bi­té názo­ry na život Miroslava Davida, býva­lé­ho milen­ce Olgy. Tentokrát je fil­mo­vý pří­běh věno­ván pře­de­vším Olze a sle­du­je její pří­stup k živo­tu a lidem sle­do­vá­ním její­ho cho­vá­ní a pre­zen­ta­cí názo­rů včet­ně dopi­su léka­ři i čás­ti její­ho vystou­pe­ní u soud­ní­ho jed­ná­ní.

Olga02Tvůrci při­pra­vi­li scé­nář a také film reží­ro­va­li. Jednotlivé scé­ny zob­ra­zu­jí výraz­né situ­a­ce v obdo­bí dospí­vá­ní a chví­le, kdy se Olga od lidí sama izo­lu­je a utí­ká do samo­ty. To dalo vel­ký pro­stor pro její před­sta­vi­tel­ku, pol­skou hereč­ku Michalinu Olszańskou. Její posta­va se plou­ží téměř ve všech scé­nách v apa­tii nebo v nejis­to­tě, nebo jen zírá do neu­r­či­ta. Tvář bez emo­cí jen zříd­ka uka­zu­je názna­ky něja­ké změ­ny. Výbuchy nekon­t­ro­lo­va­né­ho vzte­ku pak při­chá­ze­jí zce­la neče­ka­ně. Hlavní posta­va je sle­do­vá­na kame­rou a film půso­bí téměř jako doku­ment. Časový sled  je zacho­ván, ale scé­ny pří­mo na sebe občas nena­va­zu­jí. Na vní­má­ní cel­ku to však nemá vliv, pro­to­že kaž­dá situ­a­ce je něčím zají­ma­vá nebo pro­vo­ku­je a sou­čas­ně se tak naba­lu­je sled obra­zů, ze kte­rých čiší nejis­to­ta, nezá­jem, apa­tie i ztlu­me­ný vztek. Postava Olgy je stře­dem pozor­nos­ti kame­ry a dal­ší posta­vy do její­ho svě­ta prů­běž­né vstu­pu­jí. Komplikované vzta­hy v rodi­ně pre­zen­tu­je cito­vě chlad­ná mat­ka (Klára Melíšková), kte­rá doká­že dce­ru záso­bo­vat léky, ale nedo­ká­že roz­po­znat její psy­chic­ké potí­že. Komplikované cito­vé vaz­by pre­zen­tu­je Miroslav (Martin Pechlát) a lesbic­ká pří­tel­ky­ně Jitka (Marika Šoposká). Režiséři zvo­li­li pro pre­zen­ta­ci těch­to vzta­hů roz­díl­né pro­střed­ky a zvý­raz­ni­li hlav­ně lesbic­kou scé­ny Olgy a Jitky. Detailně nechá­va­jí kame­ru sle­do­vat obě žen­ské posta­vy v intim­ní situ­a­ci a pro pří­pra­vu spo­leč­né­ho noco­vá­ní Miroslava a Olgy je určen stan kde­si v pří­ro­dě. Z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů stan sta­ví v deš­ti a scé­na vypa­dá jako paro­die na Pata a Mata. Jinak jsou ostat­ní scé­ny nato­če­né vel­mi stro­ze a věc­ně. Většinou se jed­ná o základ­ní pohled na situ­a­ci, pak pad­ne něko­lik slov a někdy ani to ne. Strohost v tex­tu však kore­spon­du­je s cel­ko­vým čer­no­bí­lým poje­tím fil­mu a celek půso­bí výraz­ně depre­siv­ně.

Více na Kritiky.cz
Petice za obnovení serveru FilmPub, časopisu Cinema a Premiere Filmové čtenáře novin a internetových magazínů velice zarmoutilo zánik či veliké změny fi...
Na PC by mohly v budoucnu vyjít skoro až dvě desítky exkluzivit od Sony. Napovídá tomu čerstvě vytvořená stránka PlayStation Stu... Na PC by mohly v budoucnu vyjít skoro až dvě desítky exkluzivit od Sony. Napovídá tomu čerstv...
Garfield Tlustej a línej kocour z krátkých komixových ftipů jako jediná animovaná postava v jinak norm...
Spirála strachu: Saw pokračuje | Spiral: From the Book of Saw Značka SAW byla po několika posledních dílech už značně vyčpělá a tak ji tvůrci na nějak...
Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hod...

Olga03Líbilo se mi, že film nehod­no­tí a nechá pří­běh půso­bit svou syro­vos­tí. Také oce­ňu­ji, že se auto­ři sna­ži­li držet zná­mých fak­tů a zby­teč­ně do pří­bě­hu nevsou­va­li dal­ší posta­vy. Námět i jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní spo­lu vytvá­ří půso­bi­vé dílo, kte­ré pro­vo­ku­je k zamyš­le­ní. Je ale pro­blém, nad čím a jakým smě­rem se pře­mýš­le­ní bude ubí­rat.  Za herec­ký výkon chvá­lím Michalinu Olszańskou, Mariku Šoposkou a Kláru Melíškovou.

Nedoporučuji film lidem psy­chic­ky labil­ním, pro­to­že jim roz­hod­ně nepo­mů­že k dob­ré nála­dě.

Hodnocení: 70 %


Podívejte se na hodnocení Já, Olga Hepnarová na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
MildaS

Zlí jazy­ko­vé tvr­dí, že Olga Hepnarová neby­la popra­ve­na, ale že roz­věd­ka zne­u­ži­la její mánii vraž­dit lidi. Udělali z ní „bru­tál­ní Nikitu“

Brunensis

Nad pří­bě­hem Olgy Hepnarové se dodnes vzná­ší mno­ho otaz­ní­ků, sám film je dob­ře pro­ve­de­ným násti­nem pří­bě­hu, vel­mi vhod­ným dopl­ně­ním infor­ma­cí je zmí­ně­ná kni­ha Romana Cílka, dále spe­ci­a­li­zo­va­ný web (ve více­ro jazy­cích), pro­fil na Facebooku, zají­ma­vé jsou zahra­nič­ní ohla­sy na film. K hlav­ním pochyb­nos­tem pat­ří pro­ces­ní úko­ny kolem vypra­co­vá­ní zna­lec­kých posud­ků z obo­rů psy­cho­lo­gie a psy­chi­atrie, za spor­nou bývá ozna­čo­vá­na jejich nezá­vis­lost. Mnohá zkla­má­ní údaj­ně vyjá­d­řil obháj­ce, pro­ble­ma­tic­ká je též osob­nost­ní iden­ti­ta, kdy sice byla odsou­ze­na Hepnarová, ale poz­dě­ji (před popra­vou) se pro­je­vo­va­la jako Winiferová.

  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […] Posted in Filmové recenze
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Krásno - 60%27. ledna 2014 Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šumperku, vrací se vzpomínkami zpět k dětským zážitkům a k neobjasněné smrti maminky Michala. […] Posted in Filmové recenze
  • Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna.21. ledna 2014 Za velkého zájmu novinářů proběhla v úterý 21.1.2014 novinářská projekce filmu Krásno v kině Lucerna. Na následující tiskové konferenci představil film s přehledem a nadhledem sobě vlastním režisér, scénárista i herec Ondřej Sokol.Na scénáři pracoval ještě  Martin Finger a Petr Vydra. Na […] Posted in Filmové premiéry
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53004 s | počet dotazů: 294 | paměť: 69900 KB. | 02.12.2023 - 00:34:37