Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Štěstí

Štěstí

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © Bontonfilm

Film  reži­sé­ra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojem­ným pří­bě­hem o křeh­kém vzta­hu dvou mla­dých lidí, jenž postup­ně pře­ros­te v oprav­do­vou lás­ku. Herecké obsa­ze­ní i atmo­sfé­ra fil­mu nava­zu­je na Slámův úspěš­ný debut Divoké vče­ly, kte­rý měl mimo­řád­ný ohlas u čes­kých divá­ků a při­ne­sl mu i řadu cen na mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech.

Photo © Bontonfilm

Odehrává se v nehos­tin­né kra­ji­ně Mostecka, kde mla­dá dív­ka Monika (Tatiana Vilhelmová) řeší slo­ži­tou život­ní situ­a­ci. Její pří­tel odjel pra­co­vat do Ameriky a ona by ráda jela za ním, pro­to­že rov­něž nevi­dí v živo­tě na Mostecku žád­nou per­spek­ti­vu. Její kama­rád­ka Dáša (Aňa Geislerová) je svo­bod­ná mat­ka dvou dětí, kte­rá se topí v psy­chic­kých pro­blé­mech a neper­spek­tiv­ních vzta­zích, což vede až její­mu psy­chyc­ké­mu zhrou­ce­ní. Monika by hroz­ně moc chtě­la odjet za svým pří­te­lem, ale záro­veň tady nechce nechat Dášiny děti samot­né.

Photo © Bontonfilm

Cestu do Ameriky, přes nesou­hlas rodi­čů, pro­za­tím odklá­dá a začí­ná být čím dál tím jas­něj­ší, že ji v nej­bliž­ší době neu­sku­teč­ní. Jedinou opo­rou v této nevlíd­né době jí je kama­rád Toník (Pavel Liška), dob­rák, kte­rý Monice se vším rád pomů­že a vel­mi by o ni stál. Ona ho má také ráda, ale jas­ně mu dává naje­vo, že milu­je své­ho pří­te­le a jakmi­le to bude mož­né, poje­de za ním.

Photo © Bontonfilm

Jedná se o poměr­ně depre­siv­ní sní­mek - oblast Mostecka v kom­bi­na­ci se zou­fa­lý­mi osu­dy hlav­ních postav sku­teč­ně nevzbu­zu­je žád­né pozi­tiv­ní poci­ty. Herecké obsa­ze­ní je téměř hvězd­né. I pro ved­lej­ší role byly vybrá­ny samé zná­mé tvá­ře a herec­ké výko­ny tomu odpo­ví­da­jí. V kom­bi­na­ci se skvě­lou kame­rou tak vzni­kl film, kte­rý patr­ně pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co bylo v Čechách letos nato­če­no.


Podívejte se na hodnocení Štěstí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99090 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71561 KB. | 24.06.2024 - 11:32:46