Kritiky.cz > Zajímavosti > Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu

Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ideální part­ner by neměl v žád­ném pří­pa­dě mlu­vit o své minu­los­ti a stej­ně tak to vidí i muži. Výjimka může být pou­ze teh­dy, máte-li otáz­ky na part­ne­ra, o kte­rých chce mlu­vit a kte­ré vás zají­ma­jí. Jestliže však mlčí­te nebo se baví­te o jiném téma­tu a z niče­ho nic pře­jde­te na minu­lost, je to špat­ně. Zkuste si sta­no­vit pra­vi­dla ve vzta­hu, kte­rá bude­te oba dodr­žo­vat. Jedině tak se může­me bavit o dlou­ho­do­bém vzta­hu s budouc­nos­tí. Jak to vidí chlap v nově začí­na­jí­cím vzta­hu?

Jak to vidí chlap

Článek je dnes věno­ván pře­de­vším pro ženy a sta­no­vu­je urči­tá téma­ta, o kte­rých muži ve vzta­hu nechtě­jí sly­šet. Pokud tedy nesto­jí­te o to, aby váš vztah během pár dní skon­čil, zkus­te se vyhnout těm­to kon­ver­za­cím. Jedná se o věty, kte­ré doká­žou muže vyto­čit oprav­du za pár vte­řin a není se čemu divit. Kdo by chtěl v domác­nos­ti býva­lé­ho pří­te­le své sou­čas­né pří­tel­ky­ně? S nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí uzná­te, že asi nikdo.

Řeč o bývalém partnerovi musí stranou

Musíte se smí­řit s tím, že už sdí­lí­te byd­le­ní s novým part­ne­rem. Není tedy vhod­né do nové domác­nos­ti neu­stá­le tahat jmé­no býva­lé­ho part­ne­ra. Mnoho žen nedo­ká­že pře­stat mys­let na své­ho býva­lé­ho part­ne­ra, a to zapří­či­ňu­je hád­ky, kte­ré ve vět­ši­ně pří­pa­dů kon­čí roz­cho­dem. Zkuste si z hla­vy jmé­no býva­lé­ho part­ne­ra úpl­ně vytlouct. Jedině tak si doká­že­te dlou­ho­do­bě udr­žet sou­čas­ný vztah.

Do postele si přitáhněte pouze partnera

Jak to vidí chlap v poste­li a zvlášť teh­dy, kdy si do ní part­ner­ka nosí cizí jmé­na? Jde o nej­vět­ší chy­bu, kte­rá vždy vel­mi ohro­zí váš sou­čas­ný vztah. Nemusí se to ovšem týkat pou­ze cizích jmen, ale i hlá­šek typu byl jsi sko­ro tak úžas­ný, jako můj ex. Tato věta mož­ná vaše­ho part­ne­ra rozzlo­bí více, než kdy­bys­te si do poste­le při­ved­la cizí jmé­na. Myslete pou­ze na vaše­ho part­ne­ra, urči­tě exis­tu­jí důvo­dy, proč jste spo­lu.

Počet sexuálních partnerů může být na škodu

Žádného part­ne­ra neo­hro­mí­te tím, kolik jste měla v poste­li sexu­ál­ních part­ne­rů. Jestliže je toto čís­lo níz­ké, niko­mu to neu­blí­ží a váš part­ner bude z vaší upřím­nos­ti nad­še­ný. Otázky na part­ne­ra jsou sou­čás­tí kaž­dé­ho vzta­hu, jen ne vždy mohou pomoct. V opač­ném pří­pa­dě, kdy je vaše čís­lo, co se týče sexu­ál­ních part­ne­rů vyso­ké, roz­hod­ně s tou­to kon­ver­za­cí neza­čí­nej­te sama.

Velikost přirození ex partnera nikdy nesdělujte

Ideální part­ner­ka by také nemě­la mlu­vit o při­ro­ze­ní či jiných doko­na­lých čás­tech těla své­ho býva­lé­ho part­ne­ra. Nejhorší věta, kte­rá by na vaše­ho part­ne­ra půso­bi­la jako čer­ve­ný hadr na býka je řeč o tom, jak ho má kdo vel­ký. To pla­tí pře­váž­ně u žen, kte­ré se nesty­dí říct, že ho máte o dost men­ší­ho, než jejich ex. Jestliže by zazně­la tato věta, počí­tej­te s tím, že si rov­nou může­te začít balit své kuf­ry. Pravidla ve vzta­hu zkrát­ka musí být, jinak by se nemoh­lo mlu­vit o dlou­ho­do­bě trva­jí­cím vzta­hu.

S tebou nemám orgasmus

Jak to vidí chlap pod­le vás, pokud bys­te mu řek­la, že s ním nedo­sa­hu­je­te orgas­mu? Položte si otáz­ku, jak bys­te se cíti­la vy a pak se vžij­te do role své­ho part­ne­ra. Nezapomínejte na to, že vše je o komu­ni­ka­ci a jest­li jste spo­lu krát­ce, musí­te o těch­to věcech mlu­vit. Otázky na part­ne­ra jsou důle­ži­té jak v živo­tě, tak v poste­li. Nestyďte se a pro­kaž­te váš zájem i při milo­vá­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Beata

Mám to opač­ně. Půl roku mám part­ne­ra, kte­rý mi prv­ní 3 měsí­ce neu­stá­le vyprá­věl o svých ex, i když jsem ho opa­ko­va­ně upo­zor­ňo­va­la, že se mi toto téma neza­mlou­vá. Měl potře­bu mi i vyprá­vět o jejich sexu a tva­ru vagí­ny. Odešla jsem od něj, ale pro­sil, ať to ješ­tě zku­sí­me. Teď mě pro změ­nu vyslý­chá, kde jsem se kdy pohy­bo­va­la, když on nebyl se mnou. Má tako­vý vztah šan­ci? Je mi 47, jemu 52.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24587 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71948 KB. | 13.04.2024 - 08:28:58