Kritiky.cz > Zajímavosti > Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek

Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdravá veče­ře po cvi­če­ní je vel­mi důle­ži­tá, jestli­že máte zájem o to, aby vaše vyna­lo­že­ná akti­vi­ta k něče­mu byla. Rozhodně bys­te jíd­lo, kte­ré bude­te kon­zu­mo­vat na večer nemě­li pod­ce­ňo­vat. Určitě s námi bude­te sou­hla­sit, že pokud si dáte napří­klad dort nebo čoko­lá­du, může­te rov­nou s cvi­če­ním pře­stat. Co jíst večer po cvi­če­ní pro maxi­mál­ní efekt?

Zdravá večeře po cvičení je základem

Sportující ženy by v žád­ném pří­pa­dě nemě­ly zapo­mí­nat na jíd­lo. Není to o tom, že když si nic nedá­te, bude vaše ces­ta za doko­na­lou posta­vou rych­lej­ší. Bez jíd­la při cvi­če­ní pří­liš mno­ho času nevy­dr­ží­te, a navíc se bude­te neu­stá­le cítit una­ve­ná. Jídlo je nej­dů­le­ži­těj­ší sou­čás­tí dne a při cvi­če­ní to pla­tí dvoj­ná­sob­ně. Strava po cvi­če­ní je stej­ně důle­ži­tá, jako ran­ní hygi­e­na, a to je hlav­ním důvo­dem, proč by nemě­la být pod­ce­ňo­vá­na.

Strava po tréninku a pitný režim

Kromě jíd­la je stej­ně důle­ži­tý pit­ný režim. Ničemu nepo­mů­že­te, když vypi­je­te během cvi­če­ní naráz něko­lik skle­ni­ček pit­né vody. Doporučená den­ní dáv­ka by měla být roz­lo­že­ná po celý den, aby nedo­chá­ze­lo k pře­tí­že­ní orga­nis­mu. Nejvhodnějším časem, kdy po cvi­če­ní jíst je při­bliž­ně jed­na hodi­na. Nesnažte se v žád­ném pří­pa­dě tla­čit jíd­lo na sílu ihned po cvi­če­ní. Bílkoviny jsou po vyčer­pá­va­jí­cí akti­vi­tě tou nej­lep­ší mož­nou vol­bou. Jídlo by mělo být kon­zu­mo­vá­no při­bliž­ně dvě až tři hodi­ny před spán­kem. Nechoďte tedy nikdy cvi­čit v době, kdy moc dob­ře víte o tom, že do hodi­ny bude­te ležet v poste­li.

Co jíst večer po cvičení

Zdravá veče­re po cvi­če­ní by moh­la obsa­ho­vat napří­klad čer­s­tvý zele­ni­no­vá salát s kous­ky kuře­cí­ho masa, vej­ce nebo luš­tě­ni­ny. Nic nezka­zí­te ani výbě­rem kva­lit­ní­ho špe­ná­tu s pří­pra­vou kuře­cí­ho špí­zu, na kte­rém si jis­tě výbor­ně pochut­ná­te. Dostali jste chuť na pořád­né maso? Jedním s řeše­ním může být kuře­cí plá­tek roz­plý­va­jí­cí se na jazy­ku. Nevíte však, jakou pří­lo­hu ke kuře­cí­mu plát­ku zvo­lit? Vsaďte na jis­to­tu a uvař­te si kva­lit­ní bram­bo­ry. Jako oblo­hu může­te zvo­lit zele­ni­no­vý salát, kte­rý vám dodá potřeb­né vita­mí­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52813 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71919 KB. | 13.04.2024 - 08:38:34