Kritiky.cz > Recenze knih > K porodu bez obav

K porodu bez obav

KPorodu
KPorodu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Těhotenství a porod před­sta­vu­jí význam­né obdo­bí v živo­tě ženy a páru. Můžeme na ně být sebe­lé­pe při­pra­ve­ni, přes­to nás vždy pře­kva­pí. Aby nepří­jem­ných pře­kva­pe­ní bylo co nejmé­ně, mohou se nastá­va­jí­cí rodi­če pou­čit pro­střed­nic­tvím kni­hy Blanky Čermákové K poro­du bez obav.

Blanka Čermáková je zku­še­nou porod­ní asi­s­tent­kou s dlou­ho­le­tou pra­xí. „Když jsem začí­na­la se svou pra­xí porod­ní asi­s­tent­ky, pře­kva­pi­lo mě, jak málo toho budou­cí mamin­ky vědí o poro­du, o změ­nách v těho­ten­ství, o tom, co mohou oče­ká­vat a poža­do­vat od porod­nic­ké­ho zaří­ze­ní… zkrát­ka jak málo infor­ma­cí se jim dostá­vá. Už teh­dy jsem si umí­ni­la ten­to stav zlep­šit a dodnes ve svém úsi­lí nepo­le­vu­ji,“ píše v úvo­du své kni­hy Blanka Čermáková. Poznatky z pra­xe a kur­zů před­po­rod­ní pří­pra­vy shr­nu­la do pub­li­ka­ce, kte­rá bude cen­ným rád­cem nejen nastá­va­jí­cím mamin­kám, ale i jejich part­ne­rům.

Jedenáct kapi­tol pro­ve­de nastá­va­jí­cí rodi­če vším, co by měli vědět, než budou držet v rukou své dítě. Blanka Čermáková se však zamě­ři­la také na šes­ti­ne­dě­lí, v pub­li­ka­cích na téma těho­ten­ství a porod čas­to opo­mí­je­né, při­tom pro ženu veli­ce nároč­né obdo­bí.

V prv­ní kapi­to­le se autor­ka věnu­je cvi­če­ní. Doporučuje cvi­ky, kte­ré ženě mohou pomo­ci od obtí­ží, spo­je­ných s postu­pu­jí­cím těho­ten­stvím. Zmíněno je také dýchá­ní a jeho růz­né způ­so­by, důle­ži­té při samot­ném poro­du.  Další kapi­to­la sezna­mu­je se změ­na­mi v těho­ten­ství, a to nejen fyzic­ký­mi, ale také psy­chic­ký­mi. Autorka se nevy­hý­bá ani nej­čas­těj­ším dota­zům, týka­jí­cích se sexu­ál­ní akti­vi­ty v těho­ten­ství, ces­to­vá­ní, způ­so­bu oblé­ká­ní a den­ní­mu reži­mu. V dneš­ní „papí­ro­vé době“ se nastá­va­jí­cí mamin­ky muse­jí vyrov­nat s poměr­ně slo­ži­tou „úřed­ni­či­nou“. Jednoduše a sro­zu­mi­tel­ně jsou vysvět­le­ny pojmy mateř­ská a rodi­čov­ská dovo­le­ná, uve­de­ny mož­nos­ti náro­ků na dal­ší soci­ál­ní dáv­ky. Čtenářky se také dozví, jak budou pro­bí­hat návštěvy v pre­na­tál­ní porad­ně, pří­pad­ně dal­ší lékař­ská vyšet­ře­ní. Čtvrtá kapi­to­la je věno­vá­na výži­vě v těho­ten­ství. Zajímavá je pod­ka­pi­to­la o tom, jak může stra­va ovliv­nit nástup poro­du. Blanka Čermáková dopo­ru­ču­je „bab­ské rady“ – mali­ní­ko­vý čaj, lně­né semín­ko nebo pupal­ku lékař­skou. V dal­ší kapi­to­le autor­ka sezná­mí nastá­va­jí­cí rodi­če s pro­stře­dím porod­ní­ho sálu a před­sta­ví jeho per­so­nál. Šestá kapi­to­la je věno­vá­na roli blíz­ké oso­by u poro­du a dává návod na to, jak se z této oso­by může stát aktiv­ní pomoc­ník, niko­li pou­hý divák. Další dvě kapi­to­ly – Vnímání sama sebe a Bolest u poro­du spo­lu bez­pro­střed­ně sou­vi­se­jí. Blanka Čermáková věří v to, že exis­tu­je bezbo­lest­ný porod, ale pro dneš­ní ženy již není při­ro­ze­nou sou­čás­tí živo­ta. Mají z něho strach, evo­ku­je jim nega­tiv­ní poci­ty stra­chu a úzkos­ti. Devátá kapi­to­la s názvem Není porod jako porod nasti­ňu­je dru­hy poro­dů a radí, jak se na ně při­pra­vit, pří­pad­ně jak při nich rea­go­vat. Desátou kapi­to­lou je Vlastní prů­běh poro­du. Budoucím rodi­čům se dosta­ne odpo­vě­dí na nej­čas­těj­ší otáz­ky, kdy vyra­zit do porod­ni­ce, co vzít s sebou a jak to vlast­ně bude v ide­ál­ním pří­pa­dě pro­bí­hat. Poslední kapi­to­la při­bli­žu­je rados­ti i stras­ti šes­ti­ne­dě­lí.

Součástí kni­hy je i „komerč­ní pří­lo­ha“ – tipy pro nastá­va­jí­cí mamin­ky, sezna­mu­jí­cí s pro­duk­ty, kte­ré mohou usnad­nit péči o mamin­ku a dítě.


  • Hodnocení: 100 %
  • Autor:Blanka Čermáková
  • Žánr:mateř­ství
  • Nakladatelstvi:BIZBOOKS
  • Datum vydá­ní: 13.02.2017

Kniha ke kou­pi na Abatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65984 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72010 KB. | 13.04.2024 - 07:45:58