Kritiky.cz > Speciály > Chappie - O tvůrcích

Chappie - O tvůrcích

Chapie
Chapie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

SHARLTO COPLEY (Chappie) se zatím napo­sle­dy obje­vil ve fil­mu Maleficent: Královna tem­né magie po boku Angeliny Jolie. Na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val rolí Wikuse v na Oscara nomi­no­va­ném vědec­ko­fan­tas­tic­kém sním­ku District 9 reži­sé­ra Neilla Blomkampa a spo­leč­nos­ti Sony Pictures. Proslavil se také svou rolí Murdocka ve fil­mo­vé adap­ta­ci seri­á­lu A-Team z roku 2010 v režii Joa Carnahana, ve kte­rém si zahrá­li také Liam NeesonBradley Cooper. S Blomkampem zno­vu spo­lu­pra­co­val v roce 2013, kdy si zahrál roli padou­cha Krugera ve sním­ku Elysium s Mattem Damonem. Poté se obje­vil po boku Joshe Brolina v rema­ku sním­ku Oldboy reži­sé­ra Spikea Lee, a k vidě­ní byl také ve fil­mech Europa Report s Michaelem NyqvistemOpen Grave. V sou­čas­né době je vedou­cím výro­by sním­ku Hardcore, prv­ním celo­ve­čer­ním akč­ním sním­ku na svě­tě, nato­če­ném z pohle­du prv­ní oso­by, ve kte­rém také hra­je. Do kin se chys­tá sní­mek The Hollars, kome­di­ál­ní dra­ma v režii Johna Krasinskiho, ve kte­rém se Copley obje­vu­je po boku Richarda Jenkinse, Anny Kendrick, Joshe GrobanaCharlieho Daye. Copley se také obje­vu­je v hlav­ní roli Christiana Walkera, poli­cej­ní­ho detek­ti­va a býva­lé­ho super­hr­di­ny, v nad­chá­ze­jí­cím seri­á­lu Powers Sony Playstation Network, a namlu­vil svou prv­ní ani­mo­va­nou posta­vu v hlav­ní roli sním­ku The Snow Queen 2.

 

DEV PATEL (Deon) se chys­tá zahá­jit natá­če­ní sním­ku Gartha Daviese Lion, a před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní nezá­vis­lé­ho sním­ku The Man Who Knew Infinity, ve kte­rém si po boku Jeremyho Ironse zahrál hlav­ní roli. Zatím napo­sle­dy jsme ho měli mož­nost spat­řit ve tře­tí a posled­ní sezó­ně na Zlatý glo­bus nomi­no­va­né­ho seri­á­lu Newsroom sta­ni­ce HBO, kte­rý vytvo­řil Aaron Sorkin, a za kte­rý byl za roli Neala Patel nomi­no­ván na cenu NAACP v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Patel se obje­vil také v kul­tov­ním hitu Skins sta­ni­ce BBC a ve fil­mu M. Night Shyamalana Poslední vlád­ce větrů.

 

NINJA a ¥O-LANDI spo­leč­ně tvo­ří rapo­vé duo Dia Antwoord, kte­ré v roce 2009 vtrh­lo na mezi­ná­rod­ní scé­nu pří­mo z tem­ných hlu­bin Jižní Afriky. Do kul­tur­ní­ho pově­do­mí zaved­li tak­zva­nou „zef cul­tu­re“ a nesma­za­tel­ně se zapsa­li do his­to­rie pop­kul­tu­ry. Jejich raná videa ZefsideEnter the Ninja nasbí­ra­la cel­kem 35 mili­o­nů zhléd­nu­tí, strán­ky sku­pi­ny pod nápo­rem fanouš­ků zko­la­bo­va­ly a obal alba sku­pi­ny Pink Floyd Dark Side of the Moon dostal zce­la nový kon­text. Ozývalo se volá­ní Ameriky a v roce 2010 se NINJA a ¥O-LANDI vyda­li na svou prv­ní ces­tu do Spojených stá­tů. Následovala vál­ka nahrá­va­cích spo­leč­nos­tí a na jejím kon­ci sku­pi­na nako­nec pode­psa­la mili­o­no­vou smlou­vu se spo­leč­nos­tí Interscope Records.

Die Antwoord, kte­ří nehod­la­li usnout na vav­ří­nech ZEFu, se v roce 2012 vrá­ti­li s nahráv­kou I Fink U Freeky. Skladba z jejich alba TEN$ION se svým čer­no­bí­lým kli­pem, kte­rý spo­lu­re­ží­ro­val uzná­va­ný foto­graf Roger Ballen, je odka­zem na jejich pozo­ru­hod­ně bizar­ní svět a zástu­py věr­ných fanouš­ků, kte­ří ho nyní obý­va­jí. Klip se v sou­čas­né době může na YouTube pochlu­bit 60 mili­o­ny zhléd­nu­tí. V prů­bě­hu roku 2012 sku­pi­na s albem TEN$ION kon­cer­to­va­la a obje­vi­la se také na fes­ti­va­lech jako Lollapalooza, Outside Lands Festival, Austin City Limits a Voodoo Festival. Udělali si také čas na to, aby se na jaře 2012 obje­vi­li v reklam­ní kam­pa­ni Alexandera Wanga. Byly nato­če­ny kli­py ke skladbám Baby’s on FireFatty Boom Boom. Jejich video­kli­py mají dohro­ma­dy přes 130 mili­o­nů zhléd­nu­tí a jejich alb se cel­kem po svě­tě pro­da­lo téměř půl mili­o­nu kopií.

V červ­nu 2014 Die Antwoord vyda­li své tře­tí album Donker Mag, což je afri­kán­sky Temná síla. Tato tem­ná síla dala vznik­nout singl§m Cookie Thumper, Pitbull Terrier a Ugly Boy, a sku­pi­na se s ní vyda­la na zatím nej­vět­ší fes­ti­va­ly v USA i v Evropě. V roce 2015 už během tur­né k albu Donker Mag sku­pi­na pil­ně pra­co­va­la na dal­ších skladbách pro své chys­ta­né album.

 

JOSE PABLO CANTILLO (Yankie) vyrůs­tal v malém měs­tě Terre Haute v Indianě coby nejmlad­ší ze tří veli­ce sou­pe­ři­vých bra­trů. Vynikal v teni­su, bojo­vých umě­ních, base­ballu a samo­zřej­mě také v bas­ket­ba­lu. Vystudoval Univerzitu v Indianě. Právě tam se v rám­ci výu­ky řeč­nic­tví zúčast­nil hodi­ny herec­tví a obje­vil svou vášeň pro toto umě­ní. Po dokon­če­ní ško­ly se Cantillo pře­stě­ho­val do New Yorku, aby tu zahá­jil for­mál­ní stu­di­um herec­tví ve slav­né herec­ké spo­leč­nos­ti Atlantic Theater Company a ve ško­le Barrow Group.

Poté, co si zahrál hlav­ní role v něko­li­ka diva­del­ních před­sta­ve­ních, se Cantillo zamě­řil na fil­mo­vou a tele­viz­ní tvor­bu. Objevil se ve fil­mech jako Manchuriánský kan­di­dát, Zastav a nepře­ži­ješ, Disturbia a Elysium. Na tele­viz­ních obra­zov­kách byl k vidě­ní v roli padou­cha v seri­á­lu Zákon gan­gů a před nedáv­nem se obje­vil také v seri­á­lu Živí mrt­ví. Následně ho bude­me moci spat­řit ve fil­mu SolaceAnthonym Hopkinsem a Colinem Farrellem.

 

SIGOURNEY WEAVER (Michelle Bradleyová) je na Oscara nomi­no­va­nou hereč­kou a drži­tel­kou ceny Zlatý glo­bus, kte­rá stvo­ři­la celou řadu památ­ných postav dra­ma­tic­kých i kome­di­ál­ních, počí­na­je Ripleyovou ze sním­ku Vetřelec až po Dian Fosseyovou ve fil­mu Gorily v mlze. V prů­bě­hu let doká­za­la divá­ky vždy uchvá­tit a zís­ka­la si uzná­ní coby jed­na z nej­vý­ji­meč­něj­ších here­ček diva­del­ních i fil­mo­vých.

Weaver, kte­rá se naro­di­la v New Yorku, vystu­do­va­la Stanfordovu uni­ver­zi­tu a násled­ně se pus­ti­la do magis­ter­ské­ho stu­dia na Yaleově dra­ma­tic­ké ško­le. Svou prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní roli dosta­la ve hře The Constant Wife v nastu­do­vá­ní Sira Johna Gielguda, ve kte­ré hrá­la Ingrid Bergman.

Na fil­mo­vých plát­nech debu­to­va­la Weaver ve fil­mu Ridleyho Scotta Vetřelec. Později si roli Ripleyové zopa­ko­va­la ve fil­mu Jamese Camerona Vetřelci, za kte­rý byla nomi­no­vá­na na Oscara a na Zlatý glo­bus v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon.

 

HUGH JACKMAN (Vincent) je na Oscara nomi­no­va­ný drži­tel Zlatého gló­bu a ceny Tony, kte­rý doká­zal oslo­vit divá­ky všech gene­ra­cí a pro­ká­zat, že je na diva­del­ních prk­nech před živým pub­li­kem úspěš­ný napros­to stej­ně, jako na fil­mo­vých plát­nech. Ať už je řeč o jeho kri­ti­kou veli­ce ceně­ném výko­nu na Broadwayi v roli zpě­vá­ka a skla­da­te­le Petera Allena, či drs­né­ho Wolverina ze série X-Men, Jackman vždy doka­zu­je, že je jed­ním z nej­vše­stran­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti.

První význam­nou ame­ric­kou fil­mo­vou rolí toho­to aus­tral­ské­ho rodá­ka byla role Wolverina v prv­ním dílu série X-Men, kte­rou si násled­ně zopa­ko­val i v obrov­sky úspěš­ných pokra­čo­vá­ních X-Men 2 a X-Men: Poslední vzdor. V květ­nu 2009 si tuto roli zahrál ve fil­mu X-Men Origins: Wolverine, kte­rý je preque­lem zmí­ně­né série. V roce 2013 se do této role zno­vu vrá­til ve fil­mu Wolverine. Se svý­mi herec­ký­mi kole­gy z původ­ní série zno­vu spo­lu­pra­co­val na sním­ku X-Men: Budoucí minu­lost, jenž měl pre­mi­é­ru v květ­nu minu­lé­ho roku.

 

NEILL BLOMKAMP (režie, scé­nář, pro­duk­ce) vydě­lal svým prv­ním celo­ve­čer­ním sním­kem District 9 po svě­tě přes 200 mili­o­nů dola­rů a skli­dil také vše­o­bec­ný úspěch u kri­ti­ky: sní­mek byl nomi­no­ván na Oscara ve čtyřech kate­go­ri­ích, včet­ně kate­go­rií Nejlepší film a Nejlepší scé­nář (Blomkamp spo­leč­ně s Terri Tatchell). Jeho dal­ší sní­mek Elysium byl tak­též celo­svě­to­vým hitem a utr­žil po svě­tě téměř 300 mili­o­nů dola­rů.

Blomkamp, kte­rý se naro­dil v Jihoafrické repub­li­ce, se ve svých osm­nác­ti letech pře­stě­ho­val do Kanady, aby zde začal svou kari­é­ru coby tvůr­ce vizu­ál­ních efek­tů pro film a tele­vi­zi. Jakožto jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších mla­dých talen­tů v tom­to obo­ru byl ve svých 21 letech nomi­no­ván na cenu Emmy v kate­go­rii vizu­ál­ních efek­tů. Krátce nato se začal věno­vat režii, nej­pr­ve jako reži­sér hudeb­ních video­kli­pů, a násled­ně také reklam­ních spo­tů. Velice záhy na sebe upou­tal pozor­nost jakož­to reži­sér s oje­di­ně­lým talen­tem pro doko­na­lé kom­bi­no­vá­ní počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ných efek­tů s živý­mi her­ci, kte­ré pro­klá­dal nezbyt­nou dáv­kou emo­cí, humo­ru a atmo­sfé­ry.

 

TERRI TATCHELL (scé­nář) je kanad­ská sce­nárist­ka, kte­rá byla nomi­no­vá­na na Oscara, Zlatý glo­bus a cenu BAFTA za svůj prv­ní zfil­mo­va­ný scé­nář District 9, kte­rý napsa­la se svým tvůr­čím part­ne­rem Neillem Blomkampem. Kromě něj má na svém kon­tě celou řadu dal­ších scé­ná­řů včet­ně jed­no­ak­to­vé deva­de­sá­ti­mi­nu­to­vé diva­del­ní hry, reklam­ních spo­tů i krát­kých fil­mů, a psa­la také do novin a časo­pi­sů.

 

BEN WAISBREN (vedou­cí výro­by) je před­se­dou před­sta­ven­stva a pre­zi­den­tem spo­leč­nos­ti LSC Film Corporation, kte­rá spo­lu­fi­nan­cu­je vel­ké fil­mo­vé pro­jek­ty spo­leč­nos­ti Sony Pictures Entertainment Inc. Je také práv­ní­kem v mezi­ná­rod­ní práv­ní spo­leč­nos­ti Winston & Strawn, kde slou­ží jako porad­ce ame­ric­kých i evrop­ských kli­en­tů v oblas­ti showbusi­nessu a finanč­nic­tví. Mezi jeho kli­en­ty pat­ří nezá­vis­lé pro­dukč­ní a dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti, sou­kro­mé ekvit­ní fir­my, inves­tič­ní fon­dy, inves­tič­ní ban­ky a komerč­ní ban­ky.

 

JULES COOK (výtvar­ník) je výtvar­ní­kem celo­ve­čer­ních fil­mů, tele­viz­ních reklam a digi­tál­ních médií. Je znám svou pra­cí na tri­lo­gi­ích Matrix, Pán prs­te­nůKroniky Narnie, a také nedáv­nou pra­cí na čer­né kome­dii Two Little Boys.

Jules, kte­rý se naro­dil ve Wellingtonu a vyrůs­tal na Novém Zélandu, se začal prá­ci ve fil­mo­vém prů­mys­lu věno­vat veli­ce záhy už při stu­diu archi­tek­tu­ry, kdy se podí­lel na tvor­bě kulis, a postu­pem času pokra­čo­val přes návrh kulis a deko­ra­cí až na pozi­ci výtvar­ní­ka. Je drži­te­lem magis­ter­ské­ho titu­lu z fil­mo­vých, tele­viz­ních a roz­hla­so­vých škol (AFTRS) a aktiv­ně spo­lu­pra­cu­je s uměl­ci z Nového Zélandu, Austrálie, Asie a Afriky.

 

JULIAN CLARKE, ACE (střih) se od dokon­če­ní fil­mo­vé ško­ly na Univerzitě v Britské Kolumbii věnu­je stři­hač­ské pro­fe­si již 12 let. Poté, co se zau­čil na množ­ství nezá­vis­lých pro­jek­tů v Kanadě, navá­zal spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Neillem Blomkampem na sním­cích District 9Elysium. Za svou prá­ci na fil­mu Elysium byl Clarke nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší počin v oblas­ti fil­mo­vé­ho stři­hu, na cenu Eddie orga­ni­za­ce American Cinema Editors (ACE) za nej­lep­ší střih dra­ma­tic­ké­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu a také na cenu BAFTA, tak­též za střih. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad The WhistleblowerRachael Weisz či Věc: Počátek spo­leč­nos­ti Universal Pictures.

 

HANS ZIMMER (hud­ba) má na svém kon­tě hud­bu k více než 120 fil­mům, kte­ré dohro­ma­dy utr­ži­ly po celém svě­tě přes 24 mili­ard dola­rů. Je drži­te­lem Oscara, dvou Zlatých gló­bů, tří cen Grammy, ceny American Music Award, a také ceny Tony. Jeho zatím posled­ní nomi­na­ce na Oscara za hud­bu ke sním­ku Interstellar byla cel­kem desá­tou osca­ro­vou nomi­na­cí jeho kari­é­ry. V roce 2003 obdr­žel pres­tiž­ní cenu Henryho Manciniho za celo­ži­vot­ní záslu­hy od orga­ni­za­ce ASCAP. V roce 2010 byl také poctěn hvězdou na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy, a v roce 2014 zís­kal cenu za celo­ži­vot­ní záslu­hy na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Curychu. Před nedáv­nem ode­hrál svou prv­ní brit­skou kon­cert­ní sérii Hans Zimmer Revealed v sále Eventim Hammersmith Apollo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Chappie


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36118 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72492 KB. | 23.05.2024 - 14:08:52