Kritiky.cz > Krátké recenze > Poslední noc v Soho

Poslední noc v Soho

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I kdy­bych pří­bě­hu dal nula bodů (což nedám), pořád bych film chvá­lil, a to kvů­li fan­tas­tic­ké kom­bi­na­ci kame­ry, stři­hů, svě­tel, kom­po­zi­ce a hud­by. Skvělé vyu­ži­tí zrd­ca­del, prak­tic­kých tri­ků, dokon­ce i dvoj­čat Phelpsových… Je to Edgar Wright, nevím, co jiné­ho jsem čekal, ale stej­ně jsem byl une­šen a napros­to vta­žen do všech vrs­tev - do Londýna 60. let, časů moder­ních, i horo­ro­vé­ho mezi­ča­sí… všech­no tady fun­go­va­lo výbor­ně, tech­nic­ky je to pros­tě famóz­ně vyro­be­ný film. Naštěstí ale i ten pří­běh má něco do sebe, vlast­ně má hod­ně do sebe, a ačko­liv se pre­zen­tu­je jako horor, není to úpl­ně kon­venč­ní horor - ale­spoň do urči­té­ho oka­mži­ku. Dobrých 40 minut vlast­ně nechá­pe­me, co přes­ně se děje, film si dává hod­ně na čas, a to chvá­lím. Napětí by zda­le­ka neby­lo tako­vé, kdy­bychom od začát­ku vše vědě­li. Wright si vysta­čí a mini­mál­ní­mi horo­ro­vý­mi prv­ky a sází spí­še na atmo­sfé­ru a her­ce než na lev­né potvo­ry a tri­ky. Bohužel mu to ale nevy­dr­že­lo celou dobu, a prá­vě tyto věci při­jdou na scé­nu a body jdou dolů. Jakoby si nebyl jis­tý, jak to efekt­ně zakon­čit, a tak pou­žil duchy a spo­lé­hal na to, že mě vydě­sí. Jenže to se neko­na­lo, a ačko­li film svou atmo­sfé­ru a inten­zi­tu neztra­til, při­šlo mi tam toto vidi­tel­né nad­při­ro­ze­no tro­chu out of pla­ce, je to neo­ri­gi­nál­ní a laci­né. Pro pří­běh to dával smy­sl, ale sko­ro to ve mě vyvo­la­lo pocit, že pří­běh byl napsán oko­lo duchů jen pro­to, aby je tam Wright mohl bez­peč­ně pou­žít, než že je pou­žil, pro­to­že je pří­běh potře­bo­val. I přes­to jde o veli­ce zda­ři­lý počin s fan­tas­tic­kou Thomasin McKenzie a víc než důstoj­ný­mi Anyou Taylor-Joy a Mattem Smithem, kte­rý roz­hod­ně skon­čí v mém pomy­sl­ném 2021 žeb­říč­ku dost vyso­ko a kte­rý si nebu­du váhat pus­tit zno­va. A už se nikdy nepo­dí­vám do zrd­cadla. 75% PS: RIP Diana Rigg, jsem rád, že si svou posled­ní roli ode­hrá­la v kva­lit­ním pro­jek­tu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59880 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71654 KB. | 28.02.2024 - 08:08:47