Kritiky.cz > Recenze knih > Co kdo dělá?

Co kdo dělá?

KdoCoDela
KdoCoDela
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S dese­ti povo­lá­ní­mi sezná­mí děti tex­ty Hany Porebské dopl­ně­ná krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi Šárky Mrvové. Jde o jed­no­du­ché tex­ty, v nichž jsou někte­rá ze slov nahra­ze­ná obráz­ky. Dítě si tak pro­cvi­ču­je nejen čte­ní, ale i slov­ní záso­bu a logic­ké myš­le­ní.

 Malí čte­ná­ři se dozvě­dí, co dělá zubař, ošet­řo­va­tel v zoo, komi­ník, hasič, zdra­vot­ní sest­ra, pekař, kuchař, šva­dle­na, zahrad­ni­ce a poli­cis­ta. Kromě nápl­ni prá­ce sezná­mí děti pří­běh jed­not­li­vých povo­lá­ní také s něja­kou dět­skou „tram­po­tou“, pro­to­že s jed­not­li­vý­mi lid­mi, vyko­ná­va­jí­cí­mi jed­not­li­vá povo­lá­ní se setká­vá malý Jirka. Příběhy na sebe vol­ně nava­zu­jí a pro­po­ju­je je prá­vě Jirkova posta­va – napří­klad Jirka byl u zuba­ře hod­ný, pro­to ho babič­ka vza­la i s jeho malou sestřič­kou do zoo, kde potka­li ošet­řo­va­te­le zví­řat. Cestou auto­bu­sem ze zoo vyle­ká Jirkovu sestřič­ku komi­ník, když vystou­pí děti s babič­kou z auto­bu­su, uvi­dí požár, u něhož zasa­hu­jí hasi­či…. Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu je návod­ná otáz­ka, kte­rá pro­cvi­čí, jak dob­ře děti pří­bě­hu poro­zu­mě­ly, pří­pad­ně nabu­dí jejich zví­da­vost. Například: „Víte, děti, proč musí peka­ři vstá­vat brzy ráno?“ nebo „Víte děti, co všech­no dělá zahrad­ník?“

Knížku dopo­ru­ču­ji pro veli­ce pěk­né ilu­stra­ce a dob­ré tex­ty, při­mě­ře­né věku malých čte­ná­řů. Zvolena byla rov­něž veli­kost písma, se kte­rou si dob­ře pora­dí jak prv­ňá­ček, tak jeho krát­kozra­cí pra­ro­di­če. Pokud bys­te si s obráz­ky nevě­dě­li rady, na kon­ci kni­hy jsou všech­ny vyob­ra­ze­né a pojme­no­va­né.

V pří­pa­dě kni­hy Kdo co dělá jde vlast­ně o obráz­ko­vé čte­ní. To je urče­no už pro děti od čtyř let. Klíčová slo­va v tex­tu jsou nahra­ze­na obráz­ky, kte­ré děti s dopo­mo­cí zvlád­nou při spo­leč­ném před­čí­tá­ní pojme­no­vat a stá­va­jí se tak spo­luč­te­ná­ři. Jedná se o prv­ní z kro­ků k oprav­do­vé­mu čte­ná­ři.


  • Hodnocení: 100 %
  • Autor:Hana Porebská
  • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha
  • Nakladatelstvi:ALBATROS
  • Datum vydá­ní: 20.02.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90849 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72039 KB. | 22.04.2024 - 14:01:08