Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princ Philip - portrét

Princ Philip - portrét

165307072 bd0daa
165307072 bd0daa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokument “Princ Philip - por­trét” mapu­je pozo­ru­hod­ný život muže jed­né z nej­moc­něj­ších žen svě­ta, a to hlav­ně jeho pří­tom­nost po boku milo­va­né man­žel­ky a krá­lov­ny Alžběty II. 

Chybělo málo a ten­to význač­ný muž by se býval dožil úcty­hod­ných stých naro­ze­nin. To mu však zdra­ví už nedo­přá­lo! Právě ale díky tomu­to doku­men­tu máme mož­nost nahléd­nout do jeho živo­ta a při­po­me­nout si jeho stě­žej­ní udá­los­ti a klí­čo­vé momen­ty.

Hned na začát­ku zjiš­ťu­je­me, že se s ním život moc nemaz­lil a neměl vždy na růžích ustlá­no, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Princ se naro­dil roku 1921 na řec­kém ost­ro­vě Korfu jako poto­mek dvou vel­mi význam­ných krá­lov­ských rodin.

Když byl Philipovi jeden rok, zasá­hl do jeho živo­ta vojen­ský puč v Řecku. Celá jeho rodi­na, včet­ně 4 sester, byla nuce­na se pře­su­nout do bez­peč­něj­ší Francie, kde všich­ni byli plně závis­lí na milost a nemi­lost svých bohat­ších pří­buz­ných.

Mladého prin­ce Philipa si však pod ochran­ná kří­d­la vzal šar­mant­ní strý­ček, kte­rý ho dove­dl k námoř­nic­tvu. Pevně věřím, že kdy­by se princ Philip ve svém útlém věku v roce 1939 nese­tkal se star­ší z brit­ských prin­ce­zen, mohl udě­lat vel­mi slib­nou “námoř­nic­kou” kari­é­ru.

Ovšem toto setká­ní s Alžbětou, kte­ré v té době bylo pou­hých 13 let, změ­ni­lo nako­nec celý jeho budou­cí život. Tento pohled­ný a vyso­ký mla­dík na ni totiž tolik zapů­so­bil, že si jej nako­nec o osm let poz­dě­ji vza­la za man­že­la. Manželství, nebýt náh­lé­ho úmr­tí Philipa, jim vydr­že­lo neu­vě­ři­tel­ných tři­a­se­dm­de­sát let.

Prostřednictvím toho­to sním­ku se stá­vá­me tichý­mi svěd­ky jejich dlou­ho­le­té­ho sta­bil­ní­ho vzta­hu, kde roz­hod­ně nechy­bě­la vzá­jem­ná lás­ka, úcta a tole­ran­ce.

Celý doku­ment, dlou­hý 49 minut, je pro­lo­žen vel­kým množ­stvím archiv­ních zábě­rů, ať už zná­mých nebo méně zná­mých, ale i úsměv­ných momen­tů, kdy princ Philip žer­tu­je tím svým typic­ky oso­bi­tým humo­rem, jež ve spo­leč­nos­ti odbou­rá­val všech­ny bari­é­ry, napě­tí, stres a tré­mu.

Autorům se sku­teč­ně poved­lo vytvo­řit vel­mi boha­tý doku­ment o jed­nom z vel­kých veli­ká­nů, kte­rý na úkor své kari­é­ry celou dobu stál v poza­dí, aby mohl být pev­nou opo­rou krá­lov­ně Alžbětě II.

Princ Philip - por­trét

Dokumentární / Životopisný

Velká Británie, 2019, 49 min

Režie: Adrian Munsey, Vance Goodwin

Hrají: princ Philip, vévo­da z Edinburghu, krá­lov­na Alžběta II., princ Charles


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65155 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72339 KB. | 19.05.2024 - 06:10:07