Kritiky.cz > Recenze knih > Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla

Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla

Každá bolest má svou příčinu
Každá bolest má svou příčinu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý urči­tě zažil něja­kou bolest. Často se ptá­me, proč nás něco bolí, i když cvi­čí­me. Proč nás někdy bolí všech­no a někdy jsme napros­to v poho­dě? Může nepo­hod­lí v těle sou­vi­set s naším psy­chic­kým roz­po­lo­že­ním? Ale ano a také sou­vi­sí, jis­tě již kaž­dý ví, že tělo a naše psy­chi­ka jsou spo­lu neod­mys­li­tel­ně spo­je­né a postup­ně si toto uvě­do­mu­jí čím dál více i léka­ři.

Knížka vysvět­lu­je, jak naše vnitř­ní pro­ží­vá­ní, nasta­ve­ní, stra­chy, hněv mají vliv na drže­ní těla, pře­tě­žo­vá­ní urči­tých sku­pin sva­lů, což vede dří­ve či poz­dě­ji k pohy­bo­vým boles­tem a to nejen.

Kniha je roz­dě­le­na na dvě hlav­ní čás­ti – prin­ci­py fun­go­vá­ní těla a prin­ci­py fun­go­vá­ní mys­li. V prv­ní čás­ti autor, fyzi­o­te­ra­peut, vysvět­lu­je, že mno­zí lidé mají tako­vé boles­ti, kte­ré neod­po­ví­da­jí sku­teč­né­mu nále­zu a že pak je tře­ba hle­dat pří­či­nu v psy­chi­ce, v živo­tě kli­en­ta – v jeho spo­ko­je­nos­ti, aktu­ál­ním nasta­ve­ní jeho mys­li apod. Že prá­vě naše pro­ží­vá­ní, emo­ce ovliv­ňu­jí tělo. Špatné emoč­ní nala­dě­ní má za násle­dek sta­že­ní urči­tých sva­lů a pokud ten­to stav trvá dlou­ho, vždy se pak obje­ví něja­ký důsle­dek – od boles­tí k výhře­zům a dal­ším pato­lo­gic­kým sta­vům naše­ho těla. Popisuje i, jak je důle­ži­tý správ­ný moto­ric­ký vývoj od rané­ho dět­ství, aby nám sva­ly správ­ně fun­go­va­ly. Při špat­ném nala­dě­ní se i mění náš dech, kte­rý ovliv­ňu­je správ­né drže­ní a nasta­ve­ní těla.

V dru­hé čás­ti se autor, psy­cho­log, zamě­řu­je na fun­go­vá­ní naší mys­li. Že mno­hé naše emoč­ní pro­blémy, cho­vá­ní sou­vi­sí s naším dět­stvím a že je důle­ži­té dítě správ­ně vycho­vá­vat, dát mu lás­ku, las­ka­vost, ale záro­veň být důsled­ný. Pokud je rodič až moc přís­ný, pak se nelze divit, že z dítě­te vyros­te dospě­lý, kte­rý má pro­blémy ve vzta­zích, trpí úzkost­mi a má i zdra­vot­ní pro­blémy. Podobné je to, pokud je rodič na dítě moc las­ka­vý a nedá­vá mu žád­né hra­ni­ce. Vysvětluje zde, jak by se mělo k dítě­ti při­stu­po­vat, jaké nemít náro­ky, proč ško­la dětem nesvěd­čí, proč muži v dospě­los­ti nevní­ma­jí své ženy. Dále pou­ka­zu­je na to, čeho vše­ho bychom se měli zba­vit – proč nám ško­dí jaké­ko­li lpě­ní, závist, odsu­zo­vá­ní dru­hých, strach, pří­liš­ný tlak na výkon apod.

Na kon­ci kni­hy najde­te pár rad a úko­lů, kte­ré člo­vě­ku pomo­hou zhar­mo­ni­zo­vat tělo s duší a obje­vit oblas­ti a pro­blémy, na kte­rých když člo­věk zapra­cu­je, může mu to vel­mi pozi­tiv­ně ovliv­nit život.

Ač jsem již čet­la mno­ho knih, kte­ré se zabý­va­jí pro­po­je­ním těla a mys­li, tato kni­ha se mi vel­mi líbi­la. Je psá­na sro­zu­mi­tel­nou for­mou ilu­stro­va­nou na sku­teč­ných pří­bě­zích paci­en­tů, a že je vždy na člo­vě­ku, zda se s tím roz­hod­ne něco dělat a změ­ní svůj život k lep­ší­mu, nebo setr­vá v boles­tech či nespo­ko­je­nos­ti jako dosud. Zajímavá byla i část, jak výcho­va sou­vi­sí s tím, jaký se z nás sta­ne člo­věk, zda bude­me naši hod­no­tu sta­vět na faleš­ných hod­no­tách nebo niko­li.  A že kaž­dý rodič má obrov­skou zod­po­věd­nost, aby vycho­val vyrov­na­né dítě, ale k tomu asi potře­bu­je mít nej­pr­ve pořá­dek sám v sobě a uvě­do­mit si své pro­blémy a co si v sobě nese. Za mě oprav­du moc krás­ná kni­ha, kte­rá člo­vě­ka donu­tí se zamys­let nad svým živo­tem, nad svo­ji mys­lí, fun­go­vá­ním těla, bolest­mi a že exis­tu­je řeše­ní na zlep­še­ní, pokud člo­věk má ovšem zájem něco změ­nit a že vlast­ně nikdy není poz­dě začít dělat změ­ny, kte­ré nás posu­nou vpřed k živo­tu bez boles­ti a také ke spo­ko­je­něj­ší­mu živo­tu. Důležité je si uvě­do­mit, kde dělá­me chy­bu a na čem je tře­ba zapra­co­vat.


Autor: Tomáš Rychnovský, Milan Studnička

Nakladatelství: Bizbooks

Počet stran: 224

Žánr: zdra­ví

Hodnocení: 99 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97729 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72066 KB. | 21.04.2024 - 20:04:15