Kritiky.cz > Recenze knih > Udělej to jako racek. Vy... se na to! podtitul- Jak jsem (téměř) přestala být milá

Udělej to jako racek. Vy... se na to! podtitul- Jak jsem (téměř) přestala být milá

l1900135 (1)
l1900135 (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přemýšlíte nad svým živo­tem? Jste nespo­ko­je­ni, nedo­ká­že­te se brá­nit dru­hým lidem, chce­te změ­nu? Neumíte se hádat a radě­ji ustu­pu­je­te? Právě vám je urče­na kni­ha s názvem Udělej to jako racek. Vy... se na to!, jejíž autor­kou je  Lea Blumenthalová a vyda­lo ji Nakladatelství Kazda v Brně. 

Kniha je roz­dě­le­na na 11 kapi­tol, má před­mlu­vu a je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky a slov­níč­kem růz­ných poj­mů, kte­rým mož­ná nebu­de­te rozu­mět. Čeká vás cel­kem 175 stran inspi­ra­tiv­ní­ho čte­ní, při kte­rém se urči­tě zasmě­je­te, bude­te pře­mýš­let, jak to vlast­ně máte vy, ale pře­de­vším z vás tato pří­ruč­ka udě­lá zdra­vě sebe­vě­do­mé a sil­né osob­nos­ti, kte­ré se jen tak něče­ho a něko­ho neza­lek­nou a bude mno­hem lépe řešit všech­ny kon­flik­ty, kte­ré se v jeho živo­tě obje­ví. V této kni­ze nalez­ne­te také něko­lik tes­tů vaší osob­nos­ti, jak moc potře­bu­je­te har­mo­nii, co to pro vás zna­me­ná, také různá cvi­če­ní, jak kon­flik­ty řešit, cvi­če­ní nená­sil­né komu­ni­ka­ce, či pro­lo­me­ní své­ho reakč­ní­ho vzor­ce. Autorka díky své retrospek­ti­vě dává mož­nost pře­mýš­let o sobě. „Konflikty jsou pozvá­ní, kte­ré může­me při­jmout nebo také odmít­nout.“

Tato pří­ruč­ka pro vás obrov­ská pří­le­ži­tost se posu­nout dál, nau­čit se říkat ne, umět vyjá­d­řit svůj názor, za ním si stát a nene­chat se pře­vál­co­vat oko­lím. To, když kon­flik­ty neře­ší­me, zame­tá­me je jak se říká pod kobe­rec, to nic neře­ší, ubli­žu­je­me a ško­dí­me sami sobě. Je to vyčer­pá­va­jí­cí a může se stát, že jed­no­ho dne vaše tělo řek­ne dost a vypo­ví nám služ­bu. A co dál? Tak odpo­věď na tuto a mno­hem více otá­zek nalez­ne­te v této pří­ruč­ce. Vnímejte své potře­by, naslou­chej­te své­mu tělu, nesnaž­te se být na všech­ny pří­vě­ti­ví, učte se odmí­tat, to co vám vadí. Mlčením se pro­blémy nevy­ře­ší, ba nao­pak. Čtení této kni­hy jsem si moc uži­la. Bylo to pří­jem­né čte­ní ze živo­ta, mnoh­dy úsměv­né, mnoh­dy již méně. Při čte­ní jsem si uvě­do­mi­la, že kon­flik­ty spí­še řeším, nene­chá­vám je být a s věkem již doká­žu říci ne, když se mně to nelí­bí. Člověk do této fáze asi postup­ně dozrá­vá. Je na nás jak si to nasta­ví­me. V živo­tě se dostá­vá­me do mno­ha kon­flik­tů, kte­ré nás posou­va­jí dál a to je tře­ba brát v úva­hu. Moc se mně líbi­lo, jak autor­ka popi­so­va­la běž­né život­ní situ­a­ce, kte­ré den­ně pro­ží­vá­me a to jak je řeší­me. Líbil se mně její posun dopře­du, jak se postu­pem času doká­za­la vypo­řá­dat s kon­flik­ty, kte­ré ji život při­ne­sl.

Ukázka z kni­hy:

„V rodi­nách, kde se kon­flik­ty zame­ta­jí pod stůl, mís­to toho, aby se řeši­ly, je těž­ké nau­čit se je zvlá­dat.“ Vida, pomys­lím si a nic neří­kám, i pro­to, že nemůžu, nesta­čí mi na to dech. Je ovšem prav­da, že v naší rodi­ně se kon­flik­ty nevy­hro­cu­jí a nikdy nevy­hro­co­va­ly.

Místo toho si mam­ka všech­ny naše pro­hřeš­ky zapa­ma­to­va­la, aby nám je po letech moh­la vyčíst v něja­ké hád­ce, kte­rá se týka­la úpl­ně něče­ho jiné­ho. Já tomu říkám METODA SLEVOVÉHO SEŠITKU. Sbíráte sle­vo­vé nálep­ky nebo­li pro­hřeš­ky ostat­ních, dokud do něj nena­le­pí­te všech­ny a jed­no­ho dne s nimi napo­cho­du­je­te k poklad­ně, abys­te obdr­že­li sadu nožů. Ve chví­li, kdy je mam­čin seši­tek se sle­vo­vý­mi nálep­ka­mi plny a ona ho hod­lá vymě­nit za dárek, se s ní bez­tak už nedá mlu­vit. Pak jen vyjme­no­vá­vá všech­ny naše pře­šla­py posled­ních dese­ti­le­tí a vyvo­lá­vá ve vás pocit, že jste napros­to nepo­da­ře­ný exem­plář lid­ské­ho druhu-což zce­la odvá­dí pozor­nost od samot­né­ho kon­flik­tu.

Několik slov u autor­ce:

Lea Blumenthalová se dlou­ho obá­va­la zve­řej­nit kni­hu o boji se svou závis­los­tí na harmonii-bála se nepří­z­ni­vých reak­cí. Teď už se však nesta­rá, o to, co si mys­lí ostat­ní, a píše, o čem chce. Narodila se v roce 1983, něko­lik let žila v Hamburku, nyní se svým pří­te­lem a psy byd­lí na ven­ko­vě a díky zís­ka­né schop­nos­ti zvlá­dat kon­flik­ty si uží­vá mno­hem har­mo­nič­těj­ší život než v době, kdy se za kaž­dou cenu sna­ži­la zalí­bit všem.

Autorka: Lea Blumenthalová

Přeložil: Martin Richter

Ilustrace: Tatiana Davidova, Gesty Images

Fotografie na obál­ce: Verena Braun

Počet stran: 180

Vydáno: 2023, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba: měk­ká vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN 978-80-7610-105-2

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70622 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72299 KB. | 20.05.2024 - 20:33:21