Kritiky.cz > Recenze knih > DoJÍT k sobě

DoJÍT k sobě

342699517 769303371272639 9118898179248144762 n
342699517 769303371272639 9118898179248144762 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V posled­ní době se vel­mi roz­má­há kro­mě běhu i trend „chůze, cho­ze­ní, pro­chá­ze­ní se“. Pokud hle­dá­te vhod­né­ho rád­ce, jež by vás blí­že zasvě­til do této akti­vi­ty, a záro­veň se podě­lil i o své tipy, urči­tě sáh­ně­te po novin­ce „DoJÍT k sobě“ od Jarmily Mandžukové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Vyšehrad.

Když jsem popr­vé spat­ři­la tuto kni­hu, hned jsem vědě­la, že ji musím mít, neboť běh je pro oso­bu bez fyzič­ky vyčer­pá­va­jí­cí a namá­ha­vý, a nao­pak chůze je dob­rý kom­pro­mis, jak se pohy­bo­vat, a záro­veň si užít pohyb v pří­ro­dě.

Kniha se zabý­vá chůzí jako tako­vou, ostat­ně je to nej­jed­no­duš­ší ces­ta ke zdra­ví: „Chůze je pro­ti­lé­kem na uspě­cha­nost, kte­rá ovlád­la naše živo­ty“. Po pře­čte­ní této vel­mi zají­ma­vé pub­li­ka­ce jsem se dozvě­dě­la, nejen to, jak správ­ně cho­dit, jak čas­to a hlav­ně jak „dale­ko“, ale i to jak moc může chůze pro­spí­vat naše­mu tělu a hlav­ně zdra­ví.

Autorka si sku­teč­ně dala vel­kou prá­ci, aby vyjme­no­va­la všech­ny před­nos­ti chůze, a to jak pro­spí­va­jí naše­mu zdra­ví. U kaž­dé oblas­ti se zasta­vi­la a vel­mi sro­zu­mi­tel­ně a dopo­drob­na vysvět­li­la tak, že člo­vě­ku nezbý­vá, než si „CHŮZI“ oprav­du zami­lo­vat a apli­ko­vat ji do své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta.

„Není pro­to ani tak důle­ži­té, kam jde­me nebo jak dale­ko jde­me. Je důle­ži­té jít. Prostě jít pěš­ky, to do naše­ho živo­ta při­ná­ší klid, radost a spo­ko­je­nost. Chuť někam se dostat, něco vidět. Najít si čas na sebe, poro­zu­mět si sám se sebou, se svo­jí vlast­ní duší.“

Pět vel­kých kapi­tol a i pod­ka­pi­tol oži­vu­jí jed­not­li­vé výro­ky slav­ných osob­nos­tí, kte­ré se v minu­los­ti vyjá­d­ři­li k chůzi, cho­ze­ní, pro­chá­ze­ní se a kro­kům. Je to vel­mi milé zpes­t­ře­ní, jež vás donu­tí na chví­li se zasta­vit a popře­mýš­let nad vyřče­ný­mi sta­rý­mi prav­da­mi.

Kromě širo­kých infor­ma­cích  sou­vi­se­jí­cích s chůzí se v může­te těšit na inspi­ra­ci a moti­va­ci pro­střed­nic­tvím pout­ních cest, na les­ní tera­pii, ale i na to, jak pečo­vat o své nohy a cho­di­dla, jak si dopřát reflex­ní tera­pii, vodo­léčbu či otu­žo­vá­ní pro­střed­nic­tvím cho­ze­ní nabo­so v pří­ro­dě.

Kniha je napsá­na vel­mi sro­zu­mi­tel­nou for­mou a autor­ce se sku­teč­ně poda­ři­lo vytvo­řit sku­teč­né­ho prů­vod­ce na „cho­ze­ní“, ať už bosky nebo v botách. 

Malinko mě však při čte­ní ruši­lo, že někte­ré myš­len­ky, i když jiný­mi slo­vy se v kni­ze čas­to opa­ko­va­ly, ale na kva­li­tě kni­hy to nijak neu­bí­rá, prá­vě nao­pak - „opa­ko­vá­ní je mat­kou moud­ros­ti“.

Navíc se mi líbi­la závě­reč­ná slo­va autor­ky a dou­fám, že všich­ni, kdo si najdou chvi­lič­ku a pře­čtou si tuto kni­hu, najdou stej­nou život­ní filo­zo­fii jako paní Jarmila: „Když jdu, ovlá­dá mě pocit leh­kos­ti a krá­sy pří­ro­dy a pros­tou. Život se stá­vá plněj­ší, vědo­měj­ší, živěj­ší, plno­hod­not­něj­ší, pros­tě LEPŠÍ. Chůze for­mu­je můj život, můj vztah k pří­ro­dě, vesmí­ru, ale pře­de­vším můj vztah k sobě....“

DoJÍT k sobě

Napsala: Jarmila Mandžuková

Vydalo nakla­da­tel­ství Vyšehrad v Praze roku 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Stran: 112

ISBN: 978-80-7601-752-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72895 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72074 KB. | 13.04.2024 - 14:32:30