Kritiky.cz > Recenze knih > Síla správného okamžiku

Síla správného okamžiku

324022766 583995260207243 8459315035548565926 n
324022766 583995260207243 8459315035548565926 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete poznat svůj sku­teč­ný CHRONOTYP, díky kte­ré­mu bude­te znát, kdy je pro vás nej­lep­ší čas na jíd­lo, běhá­ní, cvi­če­ní či důle­ži­tý pra­cov­ní roz­ho­vor napří­klad ohled­ně zvý­še­ní pla­tu? Že ano? Tak s tím vám doko­na­le pomů­že kni­ha s pří­hod­ným názvem „Síla správ­né­ho oka­mži­ku“, od Michaela Breuse, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks.

S tou­to kni­hou bude­te vždy v pra­vý čas a na správ­ném mís­tě, a život vám díky tomu pobě­ží jak na drát­ku. A sta­čí k tomu oprav­du jen malič­ko, a to zjis­tit, jak pra­cu­je váš vnitř­ní budík a pod­le něj nasta­vit všech­ny své čin­nos­ti, jež je v hod­né v urči­tou dobu vyko­ná­vat.

Klinický psy­cho­log a spán­ko­vý odbor­ník v jed­né oso­bě tj. Michael Breus vám vel­mi sro­zu­mi­tel­ně pomů­že obje­vit a nasta­vit vaše vnitř­ní hodi­ny, obje­vit svůj kon­krét­ní osob­ní chro­no­typ a pood­ha­lit tak časo­vý har­mo­no­gram „správ­ných oka­mži­ků pro urči­té věci“.

Jsem zvě­da­vá, do jaké­ho chro­no­ty­pu pat­ří­te zrov­na vy? Budete Medvěd, Lev, Delfín ane­bo nao­pak Vlk? Ať už tak či onak, přes­to kaž­dý z vás tu najde spous­tu inspi­ra­tiv­ní strá­nek, jež vám pomů­žou sla­dit více než 50 běž­ných čin­nos­tí spo­lu s vaším vnitř­ním nasta­ve­ním a je už jen na vás, zda si pak posklá­dá­te svůj vlast­ní roz­vrh pro váš ide­ál­ní den.

S roz­vrhem bude­te vědět, kdy je pro vás nej­lep­ší vstá­vat, kdy pít prv­ní kávu, kdy si jít zabě­hat nebo zacvi­čit, kdy jít nao­pak spát. Kromě jiné­ho je tu i ide­ál­ní čas pro zába­vu, koníč­ky, rela­xa­ci a milo­vá­ní.

S touhle kni­hou si doko­na­le uvě­do­mí­te, že někte­ré čin­nos­ti vám jdou v urči­tý čas sami od sebe od ruky, a v jiný čas se nao­pak do nich musí­te nutit. Odpovědí je správ­né nača­so­vá­ní, pro­to­že ať se to nezdá, na všech­no pros­tě exis­tu­je ide­ál­ní čas, jež odpo­ví­dá naší bio­lo­gii a vnitř­ní­mu nasta­ve­ní....

A na co všech­no se může­te v této kni­ze těšit? Síla správ­né­ho oka­mži­ku je roz­dě­le­na do tří vět­ších čás­tí, jež se dále čle­ní na jed­not­li­vé tema­tic­ké kapi­to­ly. V prv­ní čás­ti vás autor sezná­mí s tím, co je to chro­no­typ, jaký jste typ a všech­ny tyto chro­no­ty­py ťj. Delfín, Lev, Medvěd a Vlk vám podrob­ně před­sta­ví, čím se vyzna­ču­jí a co je pro ně typic­ké.

Druhá část kni­hy je mno­hem zábav­něj­ší a koneč­ně pře­chá­zí k samot­né­mu činu. Zde si zvo­lí­te ty nej­lep­ší časy prak­tic­ky na všech­no jako je např. vzta­hy, přá­te­lé, sex, koníč­ky, sta­rost o rodi­nu, spá­nek, jíd­lo, pití, důle­ži­tá roz­hod­nu­tí, rela­xa­ce, uče­ní se něče­mu nové­mu, ces­to­vá­ní a mno­ho dal­ší­ho.

Já osob­ně jsem nena­šla jedi­nou čin­nost, kte­rá by mi v tom­to výčtu kni­hy schá­ze­la, a vždy šlo zařa­dit do něja­ké kon­krét­ní sku­pi­ny.

A posled­ní, tře­tí část zakon­ču­je „Silou správ­né­ho oka­mži­ku pro život“, „Chronotypy pod­le jed­not­li­vých roč­ních obdo­bích“ a vět­ši­nu z nás mož­ná bude nej­ví­ce zají­mat posled­ní kapi­to­la s názvem „Chronotypy a dlou­ho­vě­kost“.

Kniha Síla správ­né­ho oka­mži­ku doslo­va pra­cu­je s vnitř­ní­mi hodi­na­mi kaž­dé­ho z nás a sna­ží se nalézt ono správ­né nača­so­vá­ní pro kaž­do­den­ní akti­vi­ty tak, abychom vyu­ži­li svůj vlast­ní poten­ci­ál na maxi­mum a co nej­e­fek­tiv­ně­ji. Pro mě osob­ně byla tato kni­ha vel­kým pří­no­sem, neboť jsem si díky ní upra­vi­la a posklá­da­la roz­vrh pro můj vlast­ní „ide­ál­ní“ den, tak aby mi vše kla­pa­lo jako hodin­ky.

A jak říká moud­ro z kni­hy: „Často sta­čí jen pár drob­ných změn, a uvi­dí­te vel­ké roz­dí­ly!“

Síla správ­né­ho oka­mži­ku

Napsal: Michael Breus

Překlad: Radka Vaňková

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2017

Vydání prv­ní

ISBN: 978-80-265-0653-9

Počet stran: 335


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25735 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72117 KB. | 18.04.2024 - 05:24:03